Program for valgperioden 2007 — 2011

Venstre er Norges sosialliberale parti. Venstre tror at mer mangfold og rom for individuell frihet og livsutfoldelse vil gi et mer medmenneskelig samfunn. Venstre ønsker en åpen og liberal kommune, der hver enkelt har medbestemmelsesrett og mulighet til å delta i debatten omkring utformingen av nærmiljø og kommune. For Venstre er enkeltmennesket verken klient eller konsument, men først og fremst borger med både plikter og rettigheter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Last ned hele programmet som pdf.

Venstre er folkestyrepartiet. Et vitalt og bredt lokaldemokrati er en hjertesak for Venstre. Venstre vil gå inn for å gjøre det enklere for all å delta i politikk og samfunnsliv.

Asker Venstre vil tillegg til å revitalisere et inkluderende lokaldemokrati legge spesiell vekt på følgende områder:

En moderne miljønasjon. Miljø er av avgjørende betydning for livskvaliteten. Miljø- og klimapolitikk er blitt vår tids globale hovedutfordring. Venstre vil videreføre sitt tydelige engasjement for at Asker kommune tar ansvar i en nødvendig global dugnad på dette området. Vi vil legge forholdene til rette for at kommunens innbyggere skal kunne velge ressurs- og miljøvennlige løsninger i arbeid og dagligliv. Venstre er også opptatt av å sikre kommunens grøntområder.

Mest til den som trenger det mest. Alle innbyggere skal ha en mulighet til å bo og virke på en meningsfull måte i Asker. Boligpolitikken må gjøre det mulig for unge å etablere seg i kommunen. Det legges til rette for at eldre og uføre kan bo lengst mulig hjemme og at institusjonsplasser kan tilbys i den enkeltes nærmiljø. Innbyggere med spesielle behov knyttet til rus, psykiatri og funksjonshemming, skal garanteres rettsikkerhet og kommunal bistand.

Det kreative og nyskapende Norge. Venstre vil arbeide for en politikk som bidrar til å opprettholde sysselsettingen i kommunen, og som gjør det attraktivt å etablere nye bedrifter og drive variert næringsvirksomhet i Asker. Vi vil videreutvikle de eksisterende lokalsentra Holmen, Heggedal og Asker. Boligpolitikken må utformes slik at næringsliv og offentlig virksomhet får tilgang til kvalifisert arbeidskraft med variert bakgrunn.

En skole for kunnskap og like muligheter.
Venstre vil styrke den offentlige skolen, særlig gjennom å gjenreise respekten for læreren og fagkunnskapen. Vi vil arbeide for en skole som bidrar til å gi en meningsfull skoletid og et høyt allment kunnskapsnivå og ferdigheter som grunnlag for gode personlige utviklingsmuligheter for alle.

For de enkelte aktivitetsområder vil vi mer konkret fokusere på:

Asker som miljøkommune.
Vel 52.000 personer bor og trives i Asker. Vi blir stadig flere, og arealbehovene øker. I Asker har vi fortsatt god tilgang til marka, et flott kulturlandskap tett på boligområdene og god tilgang til sjøen. For å bevare dette og samtidig utvikle kommunen videre vil Venstre arbeide for:
Verne om markagrensen.
Styrking av allmennhetens adgang til ferdsel i strandsonen.
Fullføring av kyststien til å dekke Askers kyststrekning.
Etablering av en elvesti langs Askerelva gjennom Asker sentrum fra Semsvannet til Blakstadbukta, etter mønster fra Kyststien.
Styrking av arbeidet med å gjøre vassdragene i kommunen med sine kantsoner til grønne livsnerver som binder sammen marka og sjøen til glede for folk, dyreliv og biologisk mangfold.
Sikring av kulturlandskap og levedyktige vilkår for kommunens landbruk gjennom et aktivt jordvern.
Reduksjon av forsøplingen. Det må settes ut søppelstativer og organisere regelmessig tømming.
Bedre kommunalt vern av opprinnelig vegetasjon, spesielt gamle trær i byggeområder.
Fortgang i arbeidet med å legge E18 under lokk ved Asker sentrum.
Føyka området bevares grønt og brukes til park og idrettsformål.
Bevaring av "100-meter skoger" som ligger tett ved boligområdene.
Gjøre næringsarealer og nye boligarealer mest mulig arealeffektive ved å stimulere til etablering av parkeringshus framfor arealkrevende bakke-parkering.
Begrense utviklingen av Billingstadsletta i retning av et sammenhengende handlesenter.
Å styre videre senterutvikling i kommunen til de eksisterende sentra Holmen, Heggedal og Asker sentrum.

Kvalitet på kommunale tjenester.
Venstre vil for de kommunale tjenester ha fokus på kvalitet, rettsikkerhet for kommunens borgere og kostnadseffektivisering. For utpreget fokus på kostnadsbesparelser har vist seg å være lite lønnsomt på sikt. Mangfold i utføring av kommunale tjenester skaper utvikling. Vi bør ha en blanding av privat og kommunal drift av de ulike tjenester. For utvikling av kommunale tjenester vil Venstre spesielt arbeide for:
Styrket rettsikkerhet for kommunens borgere gjennom økt fokus i den kommunale forvaltning på etiske retningslinjer og saksbehandlingskravene i forvaltningslov og kommunelov.
Utarbeidelse av en klimaplan for utvikling av kommunens bidrag til reduserte utslipp av klimagasser.
Aktiv satsing på energiøkonomisering i alle kommunale bygninger og legge til rette for mer miljøvennlige oppvarmingsløsninger i kommunale bygg og anlegg.
Etablering av et system for "grønt regnskap" som muliggjør måling og sammenligning av alle kommunale bygg, anlegg og tjenesteenheter hva angår
bl.a. energibruk og øvrig ressursbruk.
Stimulere til reduksjon i avfallsmengden pr. innbygger, økt kildesortering, økt gjenvinningsgrad, innsamling av organisk avfall og hjemmekompostering.
Større nøkternhet i kommunens investeringer i nybygg og anlegg.
Fokusere på kvalitet og kontrollmuligheter ved eventuell ny konkurranseutsetting av kommunale tjenester.
Styrking av vaktmestertjenesten på skolene.
Arbeide for rekrutteringstiltak og arbeidsforhold som sikrer tilstrekkelig bemanning og gjør det interessant for kompetente personer å arbeide for Asker kommune.

Et levende lokaldemokrati
Venstre er opptatt av at lokaldemokratiet fungerer best mulig, slik at flest mulig av kommunens innbyggere gis reell mulighet for å engasjere seg i lokalpolitikken, med et tidsforbruk som er overkommelig for de fleste. Måten vi organiserer den demokratiske styringen av kommunen på må løpende tilpasses kravene i samfunnet, den kommunale utvikling, og borgernes behov. Dagens modell i Asker er preget av at den politiske innflytelse og arbeidsbelastning samles på relativt få personer, ved at det er kommunestyrets faste representanter som også sitter i de enkelte fagkomiteer. Venstre vil på dette området arbeide for:
At det åpnes for flere deltidspolitikere i de mest arbeidskrevende posisjoner godtgjøres eller frikjøpes fra daglig arbeid for tidsmessig å kunne følge opp politiker forpliktelsen.
En forenklet utgave av kommunal parlamentarisme bør vurderes som alternativ til dagens ordning.
Større mangfold i det lokale folkestyre, ved at flere enn kommunestyrets faste 47 representanter får delta i politiske utvalg og innvirke på utviklingen av Asker kommune.
At politikerne i større grad tar ombudsrollen for alle innbyggerne i kommunen, og ansvaret for den helhetlige kvalitetssikringen av alle tjenester.
Å styrke innflytelsen for velforeninger, og styrket samhandling mellom kommune og vel i saker som angår nærmiljøet.
Større åpenhet i den politiske beslutningsprosess.
Sikre god kommunal informasjon til innbyggere med lese- og skrivevansker, samt borgere med annet morsmål enn norsk.

Boligpolitikk, med mulighet for alle.
Venstre ønsker at Asker skal kunne opprettholde en variert og allsidig sammensatt befolkning, både alders og inntektsmessig. Dette krever et boligtilbud som teknisk og prismessig er tilpasset alle befolkningsgrupper. I dag er det spesielt problematisk for unge mennesker og personer med moderate inntekter å etablere seg i Asker. For å opprettholde miljøkvalitetene i Asker må arealtilgangen til nybygging av boliger likevel begrenses, og lokaliseres spesielt mot lokalsentra og ferdselsårer. Venstre vil aktivt arbeide for å bedre boligtilbudet ved:
En høy arealutnyttelse på nye boligfelt, av hensyn til miljø og bokostnader.
Boligtilbud tilpasset behovene til ungdom og førstegangsetablerere bygges.
En vesentlig andel av nye boligfelt planlegges for enklere boligstandard og mangfold i eierformer inklusive utleieboliger, som gir rimeligere botilbud.
Nye boligfelt lokaliseres til områder i nærhet til kollektivtransport-årene, som jernbane, båt og bussruter.
Byggefelt planlegges med sikte på å oppnå spredt alderssammensetning i de ulike lokalmiljø. Dette tilsier mer variert utbygging — både leiligheter, rekkehus og småhus.
Boligfelt planlegges for bruk av alternativ fornybar energi og lavt energiforbruk.
Eiendomsskatt innføres ikke.
Legge vekt på universell utforming av nye boligprosjekter, som gir bruks- og adkomstmuligheter for alle brukergrupper.
At brukere av tilrettelagte boliger og omsorgsboliger gis reell mulighet til kjøp av egen bolig.
Stimulere til bygging av miljøvennlige boliger med hensyn til materialvalg og oppvarming.

Miljøvennlige og trygge transportløsninger.
Alle ønsker effektiv og rask transport til og fra jobb, skole og andre aktiviteter. Venstre er opptatt av at transportløsningene også er miljøvennlige og trygge. Venstre vil arbeide for å legge til rette for kollektivtrafikk som et konkurransedyktig alternativ til bruk av egen bil. Venstre vil påskynde investeringene i trafikksikkerhetstiltak for å redusere det høye antallet trafikkulykker. Venstre vil på dette området spesielt arbeide for:
Aktiv støtte til gjennomføringen av Oslopakke 3.
Styrke kollektivtransporten gjennom økt satsning på en tilrettelagt overgang fra bil, matebuser og sykkel til tog, buss og båt.
Et bedre og mer sammenhengende sykkelveinett, som foretrekkes også av syklister til og fra jobb eller skole.
Å følge opp trafikksikkerhetsplanen for Asker med investeringer i fysiske tiltak og holdningsskapende arbeid.
Å bevare Vollenbåten og videreutvikle rutetilbudet på fjorden.
Å følge opp den vedtatte turstiplanen for Asker ved blant annet flere turstier samt informasjon og merking av turstiene.
Økning i omfanget av ekspressbusser.
Bruk av mer klimavennlige drivstoff/energiløsninger for kommunale kjøretøy.
Opprusting av Solliveien, for å bedre adkomsten til friluftsområdene som ligger langs ved denne veien.
Øke parkeringskapasiteten i Lensmannslia.


Et mangfoldig næringsliv.

Asker har og bør ha et variert næringsliv. Kommunen har et godt utgangspunkt for etablering av næringsvirksomhet, gjennom høy kompetanse i befolkningen, nærhet til sentrale markeder, viktig infrastruktur og en rik natur. Venstre er opptatt av gründernes muligheter i Asker, som det nødvendige såkorn for fremtidens arbeidsplasser og verdiskaping, samt forutsigbare rammebetingelser for både ny og eksisterende virksomhet. For å fremme en sunn næringsutvikling i Asker vil Venstre arbeide for:
Å opprettholde en god egendekning av arbeidsplasser i kommunen.
At ledige næringslokaler stilles til rådighet for günderetableringer i klynger av nye virksomheter.
At primærnæringene i kommunen får utvikle sin egenart og sitt produksjonspotensial.
At bedrifter med små arealkrav og som for øvrig kan fungere godt i tett befolkede områder prioriteres ved nyetableringer.
At eventuell ny kjøpesenterkapasitet lokaliseres til eksisterende lokalsentra, som Holmen, Heggedal og Asker Sentrum.
Etablering av flere tilrettelagte arbeidsplasser i Asker.
Styrke kommunens servicefunksjon for å etablerere av næringsvirksomhet i Asker.
Styrking av samarbeidet mellom kommunen og Asker Næringsråd og kvinnenettverket for kvinnelige gründere i Asker.
Støtte Asker Næringsråd sitt arbeid med etablering av kontorfasiliteter i Asker som gjør det mulig for flere å redusere behovet for dagpendling til Oslo.

Et godt oppvekstmiljø for barn og unge.
Venstre vil at alle småbarnforeldre som ønsker skal ha frihet til å velge barnehage til sine barn, blant et variert tilbud av gode private og offentlige barnehager. Den offentlige grunnskolen må fortsatt prioriteres og være grunnpillaren i arbeidet for et likeverdig skoletilbud for alle. Det skal arbeides for at all ungdom skal oppleve å ha aktivitetstilbud i sitt nærmiljø. Asker Venstre vil på dette området spesielt arbeide for:
Videreføre arbeidet med bedring av barnehagedekningen i Asker, mot full dekning i alle aldersgrupper.
Tiltak for rekruttering og bevaring av kvalifisert personell til barnehagene.
Følge opp kriteriene for opptak til barnehagene, slik at alle søkere opplever et reelt samordnet opptak og rettferdig behandling.
At private barnehager får økonomiske vilkår slik at deres tilbud opprettholdes i volum og kvalitet.
Kvalitet i barnehagetilbudet gjennom variasjon i størrelse på barnehagene, beliggenhet og fokus på spesialtema.
At lærerne i Asker skolen får mulighet til å utvikle sin kompetanse i pakt med tidens krav til faglig utvikling, i form av relevant kompetansegivende etterutdanning.
At skolene rustes opp med hensyn til IKT-kapasitet, slik at alle barn får en reell mulighet til å bruke IKT som et verktøy i undervisningen.
Å styrke den lokale styringen av skolene ved gjeninnføring av samarbeidsutvalg ved hver skole, med større myndighet enn dagens brukerråd.
At alle elever skal oppleve at de lærer ut i fra egne forutsetninger.
Fortsette opprustingen av gamle skoleanlegg for å sikre et likeverdig læringsmiljø.
At alle barn i Asker skal kunne gå eller sykle til egen skole, ved at skoleveiene er trafikksikre.
Bygging av ny barneskole for Heggedalsregionen.
At kvaliteten i SFO-tilbudet utvikles, slik at dette blir mer enn en oppholdsplass med tilsyn.
At det utvikles alternative skoler med for eksempel vekt på marka/friluft og husflid/håndverk.
At barnehage og skoletilbud tilrettelegges for integrering av nye landsmenn.
At barn og unge får aktivitetstilbud i nærområdene, blant annet ved i større grad å ta i bruk skoleanleggene til kulturaktiviteter og idrett.
Styrking av rådgivnings- og sosiallærerfunksjonene i ungdomsskolene.
Aktiv bruk av kino og bibliotek som arenaer for barne- og ungdomsarbeid.
At vi har et barnevern som makter å følge opp barn og foreldre på et tidlig stadium i forhold til mulige problemer.
Etablering av flere rusfrie ungdomskaféer som Kira, i Heggedal og Holmen.

Et tilpasset helse- og sosial tilbud.
Asker Venstre vil arbeide for at alle skal føle trygghet for at de får nødvendig støtte når de har spesielle behov. Kommunens sosiale tjenester må i størst mulig grad tilpasses den enkeltes behov. Venstre vil prioritere forebyggende tiltak i alt helse- og sosialarbeid. For å følge opp dette vil Asker Venstre spesielt arbeide for:
Sikre retten til individuell plan og ansvarsgruppe for brukere av kommunens helse- og omsorgstjenester.
Opprusting av forebyggende helsetjenester tilpasset unges behov.
Styrking av det rusforebyggende arbeid i samarbeid mellom hjem, skole, politi og fritidstilbud.
Å begrense skjenkeretten i Asker til kl. 01.00 om kvelden.
Bedring av sikkerheten i Asker sentrum gjennom økt patruljering av synlig politi og stimulere til en utvidet natteravnsordning.
Bedring av tilgjengeligheten for funksjonshemmede i alle offentlige bygg og institusjoner.
At funksjons- og utviklingshemmede tilbys tilpassede arbeidsplasser og fritidstilbud.
Gratis trygghetsalarmer.
Styrking av helsesøstertjenesten ved ungdomsskolene og videregående skoler
Bedre overformynderiets funksjon til å informere om og tilby hjelpevergetjenesten.
Styrke det forebyggende arbeid mot skader og ulykker i hjemmene, gjennom å ta i bruk WHO-modellen "Trygge lokalsamfunn".

Meningsfylt alderdom.
Venstre vil sikre alle en meningsfylt alderdom og verdig behandling uansett personlig økonomi og sosialt nettverk. Vi vil legge forholdene til rette for at den enkelte skal kunne bo hjemme så lenge en ønsker. Alle skal fortsatt kunne delta aktivt i samfunnet med blant annet bruk av kulturtilbud, foreningsarbeid, politisk arbeid og som en ressurs i lokalsamfunnet. For å følge opp dette vil Venstre arbeide for:
Styrke den praktiske bistand i hjemmet (hjemmehjelp), med god mulighet for mottakeren til å påvirke innholdet i tjenestene, slik at flere kan bo hjemme.
Opprettholde dagens seniorsenter fordelt over kommunen, med vekt på kulturelt arbeid.
Større vekt på kulturelle tilbud og sosialt fellesskap i omsorgsboligene og andre eldretilbud.
Styrket fokus på kvalitetsarbeid og kvalitetsmåling ved alle alders- og sykehjem i Asker.
At institusjonene tar større ansvar for aktivitet og stimulering ved kommunens syke- og aldershjem, med blant annet bruk av kommunens musikktilbud.
Full behovsdekning av omsorgsboliger og pleiehjemsplasser med enerom for de som ønsker det.
Utbygging av seniorleiligheter og omsorgsboliger med ulik eierform.
Utvide kapasiteten ved Asker Bo og Rehab med 18 plasser.
Styrke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger innen kommunen ved utbygging av Gullhella, Bondi og Vettre.
Gjøre tilbudet om tilsynsavtaler obligatorisk også for innbyggere med hjemmetjeneste eller i omsorgsbolig.
Bidra til erfaringsutveksling og konstruktivt samarbeid mellom private og offentlige aldersinstitusjoner i kommunen.
Drift av Risenga bo- og behandlingssenter bør igjen ut på anbud, når inneværende avtaleperiode utløper.
Bråset sykehjem utvikles til et kompetansesenter for rehabilitering.
Alle langtidspasienter på syke- og aldershjem gis mulighet til å velge plass i kommunen.

Et mangfoldig kultur-, idretts- og friluftsliv.
Asker har en rik kulturarv, fantastisk natur, flotte kulturlandskaper, og mange gode arenaer for utøvelse av kultur, idrett og friluftsliv. I kombinasjon med et rikt lags- og foreningsliv bidrar dette til at Asker er en god kommune å bo i. Venstre vil stimulere til et ytterligere mangfoldig og aktivt kultur-, idretts- og friluftsliv. Å ha en fysisk og kulturelt aktiv befolkning er nært koblet til en befolkning med høy trivselsfaktor. For barn og unge er disse tilbudene en svært viktig del av det å få en meningsfylt oppvekst, både sosialt, mentalt og fysisk. Mange av tilbudene er viktige i det forebyggende arbeidet, hvis motstykke er økte utgifter til lindring og behandling.

For å følge opp dette vil Venstre arbeide for:
Følge opp arbeidet med å få etablert Hasselbakken som et frivillighetens hus i Asker
Realisere trebåtsenteret i Vollen, som vil levendegjøre en unik maritim tradisjon som alltid har stått sterkt langs fjorden i Asker
Opprettholde bibliotekstilbudet bl.a. med hensyn til søndagsåpning og filial i Heggedal.
Utvikle potensialene i det nye kulturhuset for et variert kulturtiltilbud til kommunens borgere.
Bedre utnyttelsen av kommunale idrettsanlegg ved økt åpningstid.
Å opprettholde lokale balløkker og skøytebaner.
Etablere ballbinge ved alle kommunens barne- og ungdomsskoler i Asker.
Fokus på kulturminnevern ved blant annet merking av historisk interessante bygninger.
Å stimulere til bevaring av verneverdige bygninger og bygningsmiljøer, også de som er i privat eie.
Styrke det kommunale samarbeidet med Na-ku-hel.
Utvikle idrettstilbudet og anleggskapasiteten i nært samråd med idrettsrådet.
Stimulere idrettskole gjennom idrettslagene for å gi barn og unge bedre mulighet til allsidig fysisk aktivitet.
Få fortgang i å etablere et skianlegg for langrenn, hundekjøring og skiskyting på Solli.
Tilrettelegge for friluftslivet gjennom støtte til frivillige lag og organisasjoner.
Bidra til idrettstilbud som appellerer også til ungdom som ikke har ambisjoner om å bli eliteutøver.
Gratis bruk av kommunale idrettsanlegg for idrettslag og utøvere i alle aldersgrupper.
Tilrettelegge det enkle friluftslivet på fjorden ved anlegg av flere ramper for utsetting av småbåter, kajakker etc.
Skianlegget i Vardåsen utvides og rustes opp slik at det fortsatt blir attraktivt for Askers unge alpinister, telemark- og snøbrettkjørere.
Anerkjennelse og stimulering av frivillighet som en bærebjelke i lokalsamfunnet.


Program for Asker Venstre 2003 – 2007 finner du på denne lenken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**