Høyre og Frp: Hvordan finansiere valgflesket ?

Bystyremøtet 21. juni markerte innledningen på Høyre og Fremskrittspartiets valgkamp i Sandefjord. Partiene delte ut 38 mill. kroner til gode formål i 2007. Aldri tidligere har så mange penger blitt brukt utenom budsjettbehandlingen i Sandefjord. Les kommentar av Sandefjord Venstres leder, Tor Homleid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Etter forslag fra Høyre og Fremskrittspartiet vedtok bystyret 21. juni å bevilge 38 mill. kroner til diverse gode formål. Forslagstillerne forutsatte at pengene i størst mulig grad benyttes i 2007.

Det har aldri tidligere skjedd at bystyret har bevilget midler i et så stort omfang utenom de ordinære budsjettbehandlingene. Flertallspartienes begrunnelse for pengebruken er at kommunen er i en ekstraordinær situasjon ettersom kommunen har fått en uventet ekstrainntekt i form av refundert skatt etter salget av kommunens aksjer i Skagerak Energi.

Venstre stemte — sammen med Arbeiderpartiet og SV – mot forslaget. Vi er betenkt over at det utvikles en praksis med store ekstrabevilgninger utenom budsjettbehandlingene. Viktigere er det likevel at kommunens økonomiske situasjon på ingen måte er slik at det inviterer til økonomiske utskeielser.

I rådmannens forslag til økonomiplan lå et innsparingsbehov på 110 millioner kroner for perioden 2008-2011. Likevel er dette mer enn en dobling i forhold til et anslått innsparingsbehov på 48 millioner kroner i fjorårets økonomiplan.

I tillegg til bevilgningen på 38 mill. kroner til diverse gode formål, påla Høyre og Fremskrittspartiet rådmannen å finne dekning for drift av 14 sykehjemsplasser på sykehuset også etter åpningen av det nye sykehjemmet (16 mill. kroner) og Høyres Anne Gro Olafsen lovet under behandlingen av rammesaken at flertallspartiene vil finne dekning for opprettholde 8 lærerstillinger som rådmannen foreslår å kutte (14 mill. kroner i fireårsperioden).

Samlet la Høyre og Fremskrittspartiet dermed opp til et økt finansieringsbehov på 65 — 70 mill. kroner i økonomiplanperioden uten en eneste tanke om finansiering.

Høyre i Sandefjord har profilert seg som et ansvarlig parti — og gruppeleder Ellen Grans mantra har hittil vært at "Vi kan bare bruke penger vi med sikkerhet vet vi har". Vi regner det derfor som selvsagt at Ellen Gran og Høyre også kan fortelle oss hvordan flertallspartiene skal finne dekning for pengebruken.

Selv om noe kan dekkes gjennom å redusere framtidige bevilgninger på de områdene Høyre og Frp bevilget mer penger til i bystyremøtet 21. juni, vil både byens innbyggere og kommunens ansatte vil ha stor interesse av å vite om pengebruken skal finansieres gjennom dårligere helsetjenester, mindre bevilgninger til skolen eller tapping av kraftfondet.

I budsjettdebatten i desember karakteriserte Anne Gro Olafsen (H) Venstres Dag Bjørvik som en "populistisk julenisse med litt for stor lue — den skygger for gangsynet" – etter at Bjørvik hadde lagt fram et budsjettforslag hvor alle påplussinger var dekket inn gjennom inntektsøkninger eller utgiftsreduksjoner på andre poster. Etter torsdagens valgfleskseanse i bystyret kan det trygt slås fast at Olafsen vil finne en populistisk julenisse ved å se i nærmeste speil.

Tor Homleid,
leder Sandefjord Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**