MILJØET FØRST

Norge skal være en moderne miljønasjon. Klimaendringene og truslene mot de livsviktige økosystemene må tas på alvor. Venstre er et moderne, løsningsorientert, teknologioptimistisk og ansvarlig miljøparti. Vi vil gi våre barnebarnminst like gode muligheter til ren natur som vi har hatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre er miljøpartiet. Vi er garantisten for en offensiv miljøpolitikk og vern av natur- og kulturmiljøet i Sandefjord.

Sandefjord Venstre vil:
redusere klimautslippene i Sandefjord; bidra til en bred og handlingsrettet klimaplan
arbeide for bruk av vannbåren varme ved større nybygg/utbyggingsområder
redusere transportbehovene gjennom et konsentrert arealbruksmønster
prioritere gang- og sykkeltransport; flere sykkelfelt og sykkelveier
bedre kollektivtilbudet og ruste opp holdeplassene i sentrum
sikre tilgang til strandsonen for alle og begrense bygging i disse områdene
arbeide for en bindende arealbruksplan for indre del av Sandefjordsfjorden
skjerpe kontrollen med utslipp til fjorden
verne friarealer og dyrkbar mark

Yxney, vår

Neste side:
En skole for kunskap og like muligheter

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**