Skrekk og gru på Framnes

Sandefjord Venstre ønsker smalere veibredde og sykkelfelt på hver side av veien i stedet for ensidig sykkelvei fra Kilenkrysset til Framnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Under overskriften "Skrekk og gru" kommenterer Anne-M Seierstad (Sandefjords blad, 18. juni) planutvalgets vedtak om å utsette behandlingen av reguleringsplanforslaget for Vesterøyveien/Framnesveien. Rådmannens planforslag innebærer en vesentlig økning av samlet veibredde — fra Fjellvik til Framnes Nord foreslås veibredden økt fra 6 meter i dag til 13,25 meter etter utvidelsen.

Konsekvensen av dette er bl.a at store deler av den smale kyststripen mellom veien og sjøen forsvinner — inkludert en av Gokstad kystlags bygninger.

Sandefjord Venstre fremmet derfor forslag i planutvalget om at det skulle sees på løsninger med sykkelfelt i tilknytning til veibanen i stedet for separat gang/sykkelvei. Dette er bedre for syklistene samtidig som deler av det verdifulle arealet langs sjøen spares. Med reduserte inngrep vil også kostnadene reduseres.

Seierstads sammenlikningen med utbyggingen av Kilgata fra Berggren til Kilen er interessant. På denne strekningen ble Rådmannens planforslag vedtatt uten store motforestillinger i planutvalget.

I Sandefjord Venstre beklager vi at utformingen av denne veistrekningen ikke har blitt så god som vi kunne ønske — særlig er løsningen dårlig for syklende som på deler av strekningen må velge mellom å dele et smalt fortau med fotgjengere eller å dele den smale kjørebanen med bilene.

Når vi engasjerer oss sterkere i forhold til utbyggingen av Framnesveien/Vesterøyveien er det for å forsikre oss om at slike tabber ikke gjentas.

Tor Homleid
Sandefjord Venstre

(leserinnlegg, Sandefjords blad, 28. juni)

Sykkelfelt

Sykkelfelt
Foto: Statens vegvesen / Sykkelhåndboka

Les også tidligere artikler om denne saken:

Lag bedre løsninger for syklistene på Framnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**