Kompetanseår for lærere skal utredes i Akershus

Venstres gruppeleder i Akershus holdt interpellasjon i fylkestingets junimøte der han foreslo å utrede kompetanseår for lærere. Fylkesordfører Hildur Horn Øyen (KrF) og et samlet fylkesting støttet forslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


INTERPELLASJON I AKERSHUS FYLKESTING JUNI 2007 FRA INGE SOLLI (V) OM KOMPETANSEÅR FOR LÆRERE I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I AKERSHUS

Det er av avgjørende betydning for den videre utviklingen av kunnskapssamfunnet at lærerne er kompetente, kunnskapsrike og motiverte. Lærerens faglige og pedagogiske kompetanse er svært viktig for elevenes læringsutbytte og læringslyst.

I dagens samfunn er det et generelt økende behov for kontinuerlig å oppdatere seg i forhold til sitt eget fagfelt, og lærere som yrkesgruppe er intet unntak.
I samfunnsutviklingen endrer yrkene seg som fagene gjør det. Det er derfor nødvendig også for lærerne å ha mulighet til systematisk fornying og komplettering av sin fag- og yrkeskompetanse. Undersøkelser viser dessverre at lærere i liten grad får det nødvendige påfyllet av kompetanse i løpet av sin yrkeskarriere: Kursene de får er korte, av generell art, og gir liten effekt på opplæringen. Spesielt prekær er situasjonen innen realfagene.

Det er nødvendig å ha en systematisk ordning som ivaretar det faglige aspektet ved etter- og videreutdanning, samtidig som man gir lærerne tid nok til å gjennomføre et slikt opplegg.
Akershus fylkeskommune bør derfor innføre kompetanseår for lærere, en ordning som innebærer at lærere etter et visst antall år – for eksempel sju år – kan få permisjon inntil ett år med full eller delvis lønn for å ta relevant videreutdanning eller praktisere i annet relevant arbeid. Denne modellen bygger på ordningen for vitenskapelig ansatte, der det gis rett til ett års forskningstermin etter seks års tjeneste, eller et halvt års etter tre års tjeneste.

Innføring av kompetanseår vil ikke bare bidra til å øke lærernes kompetanse, men også bidra til at kontakten mellom skole og øvrige deler av samfunnet forsterkes. Det er sannsynlig at ordningen vil virke rekrutterende og føre til at lærere står lenger i arbeid, noe som vil være nødvendig for å avhjelpe lærermangelen de kommende årene. Det viktigste er at lærerne får den motivasjon og kunnskap som kreves for å være lærer i dagens skole og samfunn.

Akershus Venstre mener at kompetanseår for lærere i Akershus må utredes nå. Er det i tråd med de tanker fylkesordføreren har om kompetanseutvikling for lærerne i våre videregående skoler, og blir det tatt initiativ til en slik utredning?

Inge Solli (V)
Gruppeleder Akershus Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**