Bøbekken og Miljøstatus

På årsmøtet til Røyken Venstre 250107 fremmet laget to uttalelser. (Se : Viktige Dokumenter på menylista) Det ene forslaget går ut på at Røyken Venstre vil arbeide for å få miljøstatus på nett. I leserinnlegget “Bøbekken og Miljøstatus” i Røyken og Hurums Avis 5. juli knytter Mary Sandal Johansen forslaget til en viktig vannåre i kommunen; Bøbekken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Bobekken 150107

Foto: msj

Bøbekken og miljøstatus
Elver og bekker er en verdifull ressurs og gir grunnlag for plante og dyreliv. Hvordan kommunene forvalter denne ressursen er ofte et bilde på kommunenes miljøpolitikk.
Hvordan står det til med vann, elver og bekker i Røyken? La oss ta utgangspunkt i Bøbekken.

I mars 2006 kom dokumentet "Utfordringer for Slemmestad — og muligheter " (Planutvalget 14.03.06). Det ble tverrpolitisk enighet om å videreutviklingen Slemmestad. En viktig del av planen er å åpne Bøbekken slik Venstre i Røyken hadde programfesta. Røyken Venstre har også fremmet forslag om gangvei langs Bøbekken fra Slemmestad til Rortunet. I forbindelse med Prosjekt — Slemmestad følges nå sakene.

Lærere og elever ved Slemmestad Ungdomsskole engasjement vedr Bøbekken startet tilbake i 1991 i tilknytning til undervisningen.
I 2002 gikk Røyken miljøpris til elevene ved Slemmestads Ungdomsskole for Bøbekkprosjektet; "innsats med oppryddingsarbeid i og rundt Bøbekken".

En tur langs Bøbekken i dag gir grunn til ettertanke. Se foto 15.06.07.
– Har virksomhetene langs vannåren nok respekt for denne ressursen? Følger de opp sine forpliktelser?
– Det bygges også langs bekken; boliger og veg — er respekten for bekken til stede fra utbyggerne sin side?
– Hva med kommunen?
Dårlig og feil på ledningsnett i Bødalen har ført til rent kloakkutslipp to ganger i vår jamf oppslag i RHA..
Ledningsnettet som går fra Katrineåsen og Gleinåsen er dårlig og treng rehabilitering. Dette nettet henger sammen med avløpene i Bødalen og i snøsmelting og kraftig regnvær vil ut – tynnet kloakkvann renne ut i Bøbekken. Selv om dette ikke utrydder fisk og fugl med det samme, så fører det til groe og uheldige forhold miljømessig. I følge "Melding til Teknisk utvalg 290507" er denne rehabiliteringen satt i bero.

Vil dette få betydning for åpningen av Bøbekken? Er det grunn til bekymring for det liv og miljø som denne vannåren har betydning for?

Røyken Venstre vil som en del av kommunens klimaplan ha "Miljøstatus" på nett og har programfesta dette og fått flertall midler satt av til miljøarbeid.
Miljøinformasjonsloven fra 1. januar 2004 gir alle borgere rett til opplysninger både fra offentlige myndigheter og private virksomheter om forhold som har betydning for miljøet. Det er kommunens ansvar at innbyggerne har tilgang til informasjon om miljøsituasjonen i kommunen.
Miljøvernforvaltningen har utviklet en kommunal miljøstatusmal (www.miljostatus.no) som flere kommuner har tatt i bruk.
Med denne malen kan kommunene legge inn rapporter på internett og innbyggerne kan få spesifikk informasjon om de viktigste miljøtema; avfall, energiforbruk, forurenset grunn, klima, radon i inneluft, transport, støy, vann osv
Vi tror at en slik nettside foruten å gi informasjon – kan vekke engasjement og gi muligheter for tilbakemeldinger og dialog.

Mary Sandal Johansen
Røyken Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**