Vegpakke i Lindesnesregionen

Anne Margrethe Larsen er opptatt av utbygging av veier i Vest-Agder. Her har hun stillet et skriftlig spørsmål til samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Riksveg 3

Foto: A.Wahl

Dokument nr. 15 (2006-2007), Spørsmål nr. 1233, datert 15.06.2007

Fra Anne Margrethe Larsen (V) til samferdselsministeren

Besvart 22.06.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål:
Lindesnes kommune har, i sitt arbeid med “Vegpakke i Lindesnesregionen”, blitt usikre på om Statens Vegvesen tolker Stortingets innskjerping av “nytteprinsippet” korrekt, kan statsråden avklare dette?

Begrunnelse:
Lindesnes kommune presenterte nylig status for sitt arbeid med en veipakke i Lindesnesregionen, hvor de bruker “Listerpakken” som mal. De strever nå med å komme videre i sitt arbeid, da Statens Vegvesen i et notat viser til Stortingets innskjerping av “nytteprinsippet”, med det resultat at veipakker hvor bomstasjoner og veganlegg ligger noe adskilt kun tillates i lukkede bypakker. I følge kommunen har Stortinget presisert dette i tidligere behandling av NTP, og dette medfører usikkerhet vedr. deres mulighetsstudie om “Bompengefinansiering av vegutbygging i Lindesnesregionen.” Statens Vegvesen går derfor ikke videre med å utrede en samlet “Vegpakke for Lindesnesregionen”, men vuderer den enkelte vegstrekning for seg. Det er betydelig lokal entusiasme for nevnte veipakke, og kommunen stiller spørsmål ved vegvesenets tolking.

Svar:
Statens vegvesen har i sin mulighetsstudie for bompengefinansiering av vegutbygging i Lindesnesregionen konkludert med at det indre riks- og fylkesvegnettet i regionen ikke er egnet for bompengefinansiering, grunnet for lav trafikk. Takstnivået ville da bli uforholdsmessig høyt. Statens vegvesen mener at dette vegnettet heller ikke bør finansieres gjennom innkreving på E39 grunnet store avstander til de strekninger som er aktuelle å utbedre. Med basis i føringene om nytteprinsippet for bompengefinansiering i St.meld. nr. 24 (2003-2004), som Stortinget har sluttet seg til, er jeg enig i de vurderinger Statens vegvesen her har gjort.

Kommunene i Lindesnesregionen må i det videre arbeid ta stilling til om de ønsker en nærmere vurdering av bompengefinansiert utbygging av strekninger på E39 og eventuelt rv 460. Mulighetsstudien åpner for dette, men påpeker at innkrevingen må knyttes til utbyggingsstrekningene. En slik utbygging må i så fall inngå i en samlet strategi for utbygging av E39 i regionen.

Jeg vil for øvrig vise til at i Listerpakken, som består av tre strekningsvise prosjekter og en rekke mindre tiltak, vil samtlige tre bomstasjoner være tilknyttet de tre strekningsvise prosjektene når disse står ferdig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**