Høyres valgflesk II

Gjennom pengedryss i førvalgstider og diverse valgløfter, har Høyre økt Sandefjord kommunes behov for innsparinger i kommende fireårsperiode med 60-70 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til rådmannens anslag på 110 millioner kroner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstres Tor Homleid spurte om hvordan Høyre og Fremskrittspartiet har tenkt å finansiere valgflesket (se innlegg i Sandefjords blad 26.6).

Høyres Anne Gro Olafsen svarte i Sandefjords blad 4. juli under overskriften “Politisk handlekraft”.

I gjensvar 10.juli peker Tor Homleid på at Høyres politiske handlingskraften er mest velutviklet når det gjelder å bruke penger, Høyre har ingen ideer om hvordan valgløftene skal finansieres. Les innlegget nedenfor:

Mer for pengene med Høyre?
I følge rådmannens forslag til rammer for kommunens budsjett og økonomiplan var det behov for å kutte kostnader og/eller øke inntekter med til sammen 110 millioner kroner i årene 2008-2001. I denne situasjonen har Høyre valgt å bruke ytterligere 38 millioner kroner i år og partiet har gitt valgløfter med prislapp på minimum 30 millioner kroner.

Under overskriften “Politisk handlekraft” besvarer Høyres Anne Gro Olafsen mitt spørsmål om hvordan Høyre tenker å finne dekning for merforbruket. Bortsett fra antydninger om at de formål som er tilgodesett med ekstra midler i 2007 må regne med tilsvarende kutt senere, ser det ikke ut til at Høyre har noen tanker om finansiering. Høyres “politiske handlekraft” er velutviklet når det gjelder å bruke penger, men mindre utviklet når det gjelder å finansiere forbruket.

For øvrig gir Olafsens innlegg et par nyttige avklaringer:
· Venstre mener at disponering av ikke-budsjetterte inntekter (og tilsvarende inndekning av ikke-budsjetterte utgifter) må vurderes i sammenheng med den økonomiske situasjon kommunen er i. Høyre (og Fremskrittspartiet) håndterer tilfeldige utgifter og inntekter uavhengig av kommunens samlede økonomi.
· Venstre legger vekt på at aktiviteten i kommunen i størst mulig grad må styres ut fra langsiktige mål og strategier — fordi dette gir forutsigbarhet og lave kostnader. Høyre i Sandefjord preges av en kortsiktig fokus, som gir mindre forutsigbarhet og dyrere tjenester.

Et eksempel på kortsiktig fokus er Høyres håndtering av innsparingene i skolesektoren. Ved årets budsjettbehandling valgte Høyre å bruke av kommunens disposisjonsfond og fant på den måten dekning for å unngå innsparinger i skoleåret 2007/2008, mens det ligger an til store kutt fra høsten 2008. I Venstres budsjettforslag var det innarbeidet tilstrekkelige midler til å opprettholde aktiviteten i skolesektoren for hele budsjettperioden 2007-2010.

Et annet eksempel er sykehjemsplassene ved Sandefjord sykehus. Denne avdelingen ble opprettet fordi Høyre nølte alt for lenge med å gi tilslutning til bygging av nytt sykehjem i Sandefjord. Plassene ved sykehuset — som Høyre ikke fant dekning til ved årets budsjettbehandling, men som partiet nå lover å beholde — koster kommunen vesentlig mer enn tilsvarende plasser ved Nygård.

Sandefjord Venstre vil ikke love å opprettholde avdelingen ved Sandefjord sykehus etter åpningen av det nye sykehjemmet. Vi vil arbeide for flere sykehjemsplasser i Sandefjord ved å bygge det nye sykehjemmet større og/eller utvide Nygård sykehjem.
Høyres slagord ved kommunevalget i 2003 var “Mer for pengene!”. Det ser nå ut til å være glemt.

Tor Homleid
Leder, Sandefjord Venstre

 Tor Homleid, Sandefjord Venstre

Tor Homleid, Sandefjord Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**