Klimavalg 07

Drammen Venstre har mottatt en henvendelse fra Drammen og Omegn Natur og Ungdom hvor det stilles åtte konkrete spørsmål knyttet til vår politikk for å redusere klimagassutslippene og hvordan vi vil jobbe for å styrke kollektivtrafikken. Her kan du lese svarene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Er du villig til å redusere klimagassutslippene i Drammen kommune ?

Ja. Vi vil bidra aktivt til at Drammen kommune er en pådriver for å følge opp den vedtatte energi- og klimahandlingsplanen for Drammen slik at nasjonale og internasjonale mål om reduserte klimagassutslipp nås innen de angitte tidsfrister.

Er du villig til å bytte ut alle oljefyr i kommunale bygg i Drammen med bioenergi ?

Når utskifting skal gjennomføres skal alltid det mest miljøvennlige alternativet velges. Dette trenger imidlertid ikke alltid å være bioenergi.

Er du villig til å gjøre Drammen sentrum bilfritt ?

Nei. Handel og servicetilbudet i sentrum av Drammen fordrer at området har en rimelig tilgang også for bilister bl.a varetransport. Drammen Venstre vil jobbe for at sentrumsområdene prioriteres for de gående, syklende og kollektivbrukerene. Konkret innebærer dette bl.a:
* Nedre Bragernes Torg og Strømsø Torg gjøres om til gode kollektivknutepunkt med universell utforming uten/med lav tilgang for privatbilister når Øvre Sund bru åpnes.
* Etter stenging av Strømsø Torg kan deler av Tollbugata (nærmest Strømsø Torg) gjøres om til gågate.
* I forbindelse med rehabilitering etter åpning av Øvre Sund bru må dagens bybru stenges for privatbilisme.
* Deler av Øvre Storgate (fra Rica Park Hotel til Vinjes gate) har i dag ingen trafikkavviklingsmessig funksjon og benyttes hovedsakelig til parkering. Drammen Venstre ønsker derfor at denne delen av Øvre Storgate bygges om og tilrettelegges for gående og syklende.
* Ytterligere prosjekter vurderes løpende.

Den økte veikapasitet som følge av ferdigstillelse av lenker i Veipakke Drammen tilrettelegges for gående, syklende og kollektivbrukere.

Hvor mye vil du kutte utslippene i kommunen med fram til 2020 ?

Venstre ønsker at Norge ska ta to tredjedeler av målet om 30% kutt i 2020 innenfor landets grenser. Da er det viktig at kommunene og fylkene også er med. Beregninger viser at man lokalt sitter på virkemidler som kan være med på å redusere utslippene med opptil 15 %. Gjennom å få på plass og følge opp lokale klimaplaner over hele landet ønsker Venstre å bidra til nettopp dette.

Vil du bruke kommunale resurser på å utvikle et system for å utnytte avfallet på Lindum til å produsere fornybar energi ?

Lindum Ressurs og Gjennvinning AS har allerede gjort mye for å redusere utslippene av klimagasser fra eksisterende avfallsfyllinger jf. Energi- og klimahandlingsplanen vedtatt av Bystyret 31. august 2004. Mer kan imidlertid gjøres.

Spesielt ønsker Drammen Venstre at kommunen skal bli en aktiv pådriver i å:
1. Redusere den totale avfallsmengden som produseres i Drammen,
2. Redusere mengden avfall som deponeres (lovlig og ulovlig)
3. Delta aktivt inn i det nasjonale HyNor-prosjektet (www.hynor.no) hvor det jobbes med å omdanne gasser som dannes ved nedbryting av deponert husholdningsavfall til hydrogen som kan benyttes til en lokal kjøretøyflåte.

Tiltak 1 og 2 gjennomføres i nært samarbeid med Lindum Ressurs og Gjennvinning AS og Renovasjonsselskapet i Drammensregionen IKS (RfD).

Over tid vil også dette kunne bidra til at luktproblemene knyttet til avfallsdeponiene reduseres.

Hvilke av disse tiltakene vil du gjennomføre for å styrke kollektivtrafikken:

A) Gratis buss i hele kommunen

Nei.

B) Gratis buss for alle under 16 år

Nei.

C) Heve den øvre aldersgrensen for ungdomsrabatter

Nei.

D) Flere avganger

Ja. Erfaringer fra bl.a Oslo viser at hyppige avganger er avgjørende for valget av kollektive transportmidler.

E) Legge til rette for bussen ved å bygge flere veier

Det er viktig for den videre utvikling av byen Drammen at de vedtatte utbygginger innefor Veipakke Drammen fullføres. Utover dette ønsker ikke Drammen Venstre at det skal legges opp til at det skal bygges flere veier i Drammen med unntak av en vurdering av ny atkomstvei til Fjell og Austad.

F) Annet

Drammen Venstre er av den oppfatning at en helhetlig politikk må legges til grunn om målet om god lokal luftkvalitet, reduserte støyplager og lave klimagassutslipp skal nås. Økt bruk av kollektive transportmidler er et viktig virkemiddel i dette arbeidet.

For å legge til rette for økt bruk av kollektive transportmidler vil Drammen Venstre i tillegg til økte avganger jobbe for (ikke prioritert rekkefølge):
* Etablering av et forpliktende samarbeid med nabokommunene for å sikre en helhetlig og langsiktig areal- og transportplanlegging hvor hoveddelen av boligbyggingen skjer rundt kollektivknutepunktene.
* Legge opp til bedre parkeringsmuligheter rundt kollektivknutepunktene. Dette innebærer bl.a en snarlig etablering av et parkeringshus i tilknytning til Drammen stasjon.
* Flere togavganger ved stasjonene Gulskogen og Brakerøya.
* Bedre korrespondanse mellom buss og tog.
* Drammen selv skal ha ansvaret for bussrutene som går internt i byen. Dette vil føre til et rutetilbud som er bedre tilpasset Drammens innbyggere, og som er lettere påvirkelig når det er behov for endringer.
*Det skal stilles strengere miljøkrav til bussdriften, og en prøveordning der busser og taxier kan bruke hydrogen som drivstoff skal testes ut (HyNor-prosjektet). Drammen skal være i fremste rekke når det gjelder å utvikle et transportsystem basert på nullutslipp.

7. Hvordan vil du eventuelt finansiere disse tiltakene ?

Vårt felles miljø ubetalelig. De øremerkede bevilgningene til konkrete miljøtiltak over Bystyrets budsjett er små. Drammen Venstre ønsker derfor en større prioritering av miljø og bærekraftig utvikling innefor rammene av det årlige kommunale budsjettet. Det er i tillegg Drammen Venstres erfaring at økte kommunale bevilgninger til miljøtiltak utløser fylkeskommunale og statlige tilskudd til konkrete prosjekter.

Venstre vil i tillegg jobbe for at Drammen skal komme med i den nasjonale incentivordningen for kollektivtrafikk i de større byområdene. Vi viser i denne forbindelse til Venstres forslag i Stortinget i forbindelse med revidert statsbudsjett på miljø- og samferdselsområdet.

8. Hvilke andre konkrete miljøtiltak vil du gjennomføre i kommunen for å begrense klimagassutslippene ?

Drammen Venstre ønsker at Drammen skal være en levende miljø- og elveby. I tillegg til å gjennomføre konkrete og målrettede tiltak skal derfor miljø og bærekraftig utvikling gjennomsyre hele Drammen kommunes drift. I denne forbindelse har Drammen Venstre utarbeidet et Miljømanifest (se meny til venstre)) som skal legges til grunn for utvikling av Drammenssamfunnet. Miljømanifestet inneholder bl.a tiltak som:

Etablering av kommunalt ENØK-fond som yter tilskudd til utskifting av gamle ved- og olje/parafinovner basert på erfaringene fra tilsvarende ordninger bl.a i Oslo, Bergen og Trondheim. Tiltaket vil bidra til bedre lokal luftkvalitet, redusert energiforbruk og klimagassutslipp.

Miljøperspektivet skal legges til grunn ved fastsetting av kommunale avgifter.

Ved anskaffelse av varer og tjenester som foretas på vegne av Drammen kommune skal det alltid tas miljøhensyn. Drammen kommune skal ikke kjøpe varer og tjenester fra leverandører som bryter sentrale miljømål og menneskerettigheter i sin produksjon eller virksomhet. Drammen Venstre vil jobbe for en Miljøfyrtårn-sertifisering av private bedrifter og all kommunal virksomhet.

Miljø skal bli et regionalt samarbeidstema innad i Drammens- og Osloregionen, med Drammen som pådriver innenfor klima og energi.

Det avsettes midler på de kommunale budsjettene til å støtte lokalt miljøengasjement.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**