Yxney: Offentliggjør avtalen !

Den vestvendte stranda i Engebukta på Yxney – som eies av Kjell Ulrichsen – skal tilrettelegges for offentlig bruk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Avtalen mellom Sandefjord kommune, Miljøverndepartementet og grunneier Kjell Ulrichsen er ikke ferdig forhandlet, men pressemeldingen gir følgende informasjon om partenes rettigheter og plikter:

1. Sandefjord kommune får ansvar for å sette opp og vedlikeholde avfallsstativer, toalett og lignende (ved stranden i Engebukta på vestsiden).
2. Det skal etableres en gangvei fra friluftsområdene i øst til stranden i vest, samt en gangvei fra Ertsvika til denne stranden.
3. Det skal legges til rette for at bygningene i sørvest (..), kan utvikles som fire selvstendige fritidsboliger.
4. Disse (fritidsboligene) skal skjermes, blant annet ved at allmenhetens ferdsel kanaliseres mot de nye gangveiene.
5. Staten (ved Miljøverndepartementet) kjøper friluftområdet i Øst (som i dag eies av Kjell Ulrichsen, mens Sandefjord kommune har ansvar for tilrettelegging og vedlikehold for friluftformål, samt vedlikehold av ledegjerder).

Det er svært positivt at det legges til rette for økt bruk av den vestvendte stranda i Engebukta. Så lenge bare deler av avtalen er offentliggjort – og det er uklart hvordan de ulike delene av avtalen henger sammen – er det vanskelig å ta stilling til helheten i avtalen. Sandefjord Venstre ber derfor om at avtaleutkastet offentliggjøres – og at avtalen sluttforhandles så snart som mulig.

 Veien fra Helle til Engebukta

Veien fra Helle til Engebukta

NÅR AVTALEN ER FERDIGBEHANDLET OG LEGGES FRAM TIL POLITISK BEHANDLING, VIL FØLGENDE ELEMENTER VÆRE AVGJØRENDE FOR SANDEFJORD VENSTRE:
1. Yxney har naturkvaliteter som ikke finnes andre steder i Sandefjord – og som er viktige å ta vare på. Avtalen må bidra til å sikre disse kvalitetene. Større inngrep, f.eks i form av nye bilveier, er uakseptabelt.
2. Allmenhetens rett til fri ferdsel er grunnmuren i friluftsloven. Vi forutsetter at avtalen ikke innebærer restriksjoner på ferdselsretten, med mindre dette er nødvendig for å sikre Yxneys naturkvaliteter.

Det er flere uavklarte punkter i avtaleutkastet (i hvert fall slik det er offentliggjort). Et slikt punkt er omtalen av “etablering av gangveier” fra Engestranda til Ertsvika og til friluftsområdene i øst. Som kartet nedenfor vises er det minst 4 eksisterende gangveier/kjøreveier til Engebukta i dag. Det er derfor ikke behov for å etablere noen nye gangveier, men det kan være behov for å oppgradere gangveien fra Engebukta mot Tønsberg Tønne og fra Engebukta mot Ertsvika med sikte på at disse skal tåle økt ferdsel. (I parentes må det bemerkes at vedlikeholdet av stier og veier på det kommunale friområdet i øst er forsømt i de senere år – det er nok enda større behov for oppgraderinger her).

Kart Yxney

Ifølge pressemeldingen inneholder avtalen flere elementer som skal bidra til å skjerme hyttene i sørvest mot allmen ferdsel. Det er viktig at økt bruk av Yxney som turområde ikke påfører brukerne av disse hyttene store ulemper. Samtidig må det legges vekt på at lover og regler skal tolkes på samme måte på Yxney som i øvrige deler av kommunen. Dette tilsier at behovet for skjerming og “kanalisering” av turgåere bør vurderes etter at området er åpnet og det er avklart om – og hvor stort – skjermingsbehovet er .

 Stien fra Engebukta mot Tønsberg Tønne

Stien fra Engebukta mot Tønsberg Tønne

Den avtalen som i 1985 ble inngått mellom daværende grunneier Thor Christensen og Sandefjord kommune – også den gang med bistand fra Miljøverndepartementet – begrenset allmennhetens adgang til de øvrige arealene på eiendommen, blant annet gjennom gjerder og skilting. Ut fra dagens forståelse av friluftsloven er disse begrensningene ikke lovlige. Når det nå skal inngås en ny avtale mellom dagens grunneier og kommunen, må ulovlige ledegjerder fjernes. Det må heller ikke legges nye restriksjoner på ferdselsretten som strider mot Friluftsloven.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**