Skremmende saksbehandling i Røyken Kommune

I Planutvalget 6. februar 2007 vedtok et flertall av FRP, AP og SV å gi dispensasjon for oppføring av ny blandestasjon i Slemmestad sentrum. Vedtaket ble gjort uten at berørte myndigheter hadde gitt uttalelse og saken kom derfor opp igjen i april 2007. Vedtaket fra dette møtet om dispensasjon ble ikke sent fylkesmannen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Skremmende saksbehandling i Røyken Kommune
I planutvalget i april 2007 vedtok et flertall av Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti å gi dispensasjon fra areadelen av den nylig vedtatte Kommuneplanen 2006 — 2017 og å gi NorBetong anledning til å fornye og utvide sin virksomhet i Slemmestad.
Virksomheten ligger i strandsonen mot Oslofjorden og grenser opp mot næring og boligområder i Slemmestad og på den andre siden natur- og friluftsområdet på Tåje.

Vedtaket fra planutvalget ble ikke videre sendt til fylkesmannen, dette er underlig også med bakgrunn i at lovens krav til statlig høring ikke ble utført i første omgang (Planutvalget februar 2007), men måtte innhentes i ettertid.

I RHA 19. juli og samme avis 23. juli kan vi lese om dispensasjon saken.
Slik det framkommer i dagens avis (RHA 23. juli) ser det ut som om det er det tilfeldig at fylkesmannen får informasjon om vedtaket i planutvalget 17.04.07.

Røyken Venstre er opptatt av åpenhet og innsyn i forvaltningen. Dette betinger selvsagt også kvalitetssikring av rutiner og saksbehandling.
Se også Nyhetsarkiv på menylista her på hjemsiden:
"Interpellasjon om innsyn og åpenhet i Røyken kommune"
"Industri på Slemmestad – Fakta om nåværende forhold"

MarySandalJohansen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**