Byutvikling

Venstre vil bevare bydelens kvaliteter som en frodig, grønn og inkluderende bydel. Det er viktig at myke reguleringsbestemmelser også følges, slik at gode bomiljøer ikke raseres. Vi vil ha reguleringsplaner som folk kan forstå og stole på. Venstre vil at lokalbefolkningen skal kunne påvirke utviklingen i eget nærområde, ikke overlate den til entreprenører og utbygger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstre vil derfor overføre klagebehandlingen i lokale bygdesaker til bydelsutvalgene

Gi bydelene mer myndighet over lokale løsninger for veier,
trafikk og parkering

Gi bydelene ansvaret for kommunens botilbud til ungdom

Legge til rette for 50 m svømmebasseng på Lambertseter

Sikre Lambertseter Gård gode rammevilkår for fortsatt drift.

Etablere midlertidig bygge- og deleforbud på Holtet

Arbeide for en samlet plan for Holtet som løser trafikkproblemene.

Arbeide for å sikre at den miljøprioriterte veien
gjennom Sæterkrysset videreføres til Ljabrubakken med
blandet trafikk og fartsgrense 30 km/t

Sikre at det etableres turvei langs Ekebergbanen mellom
Sæter og Ljabru

Stenge for gjennomgangstrafikken fra Hauketo over Nord-
Strandplatået i rushtiden.

Jobbe aktivt for å legge Mosseveien i tunell og etablere en
lokal stamvei med sykkelstier i den gamle traseen, og løse
dette i sammenheng med Follobanen i tunell.

Hindre at skulpturer og nye veier, parkeringsplasser og
servicebygg fortrenger den naturlige skogen over Ekebergrestauranten og si nei til gondolbane

Bevare det gjenværende skogsbeltet som skjerming mellom
den planlagte Ekeberg By -og Idrettspark og boligområdene
syd for Ekeberghallen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**