Hurum Venstres program – tekst og bilder

Hurum Venstres program for perioden 2007 – 2011. For å laste ned programmet som et Word-dokument, gå til “arkiv”, så finner du det der. Her finner du tekst og bilder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Skater, ungdom, barn, skate

Foto: Finn Dale Iversen

Venstre
Frihet og Fellesskap
Løsningen i sentrum

Venstre er garantisten for miljøet,
folkestyret og fellesskapet

Les vårt program, les mer om Venstre på nettet, http://hurum.www.venstre.no,
se hva vi vil gjøre for Hurum, vi er til å stole på.
Stem Venstre!

Venstre er et sosialliberalt parti

På den politiske skalaen, med borgerlige og sosialistiske partier, befinner Venstre seg i sentrum, men mest tilhører vi den borgerlige leiren. Ved å være plassert i sentrum har vi en gylden mulighet til å samarbeide med begge sider, for å få gjennomslag for Venstres politikk.

Vår politikk skal forene personlig frihet med ansvar for fellesskapet og for hverandre. Vi ønsker at Hurums befolkning selv skal delta i styringen av sin egen kommune. Vi vil ha mer åpenhet og vi vil gjøre det enklere å få innsyn i den kommunale saksbehandlingen.

Kveldsstemning ved fjorden, fugler, kyst, fyr

Foto: Finn Dale Iversen

Venstre har i kommunestyret kjempet for miljø, for å verne om våre felles velferdsgoder, for næringslivet og for skole og kultur.
Hurum Venstre og våre to representanter i kommunestyret har:

– aktivt gitt sin støtte til aksjonene mot giftdumping i Dramstadbukta

– kjempet utrettelig for å verne om naturperlen Sandspollen for fremtidige generasjoner

– venstrekvinnene Gunn-Torill Homme Mathisen og Marianne Arctander gjort en formidabel innsats i "Redd Sætre"-aksjonen

– Petter Norman Pettersen har stått på barrikadene i mange saker, bl.a. for ungdomsklubb og SLT-koordinator (en koordinator som har sitt arbeid med ungdom i Hurum)

– sørget for at vi endelig fikk lørdagsåpent bibliotek på Tofte

– arbeidet, både lokalt og nasjonalt, for å få etablert en ordning med elsertifikat

Filtvet fyr, kyst

Foto: Finn Dale Iversen

Det skal være godt å leve i Hurum

Kommunen skal gjøre sitt ytterste for å gi mennesker i alle aldre et godt helse- og omsorgstilbud. Venstre støtter helhjertet opp om folkehelseprosjektet. Vi skal ha et godt forebyggende helsetilbud for barn og unge. Eldre som vil bo hjemme skal få den hjelpen som er nødvendig. De som vil ha sykehjemsplass skal få det. For kommunens egne medarbeidere vil Venstre foreslå å etablere senioravtaler der en f.eks. kan arbeide i redusert stilling med opprettholdelse av lønn.

Venstre vil:
– at tilbudet for barn og unge styrkes
– arbeide for etablering av åpen barnehage
– etablere flere sykehjemsplasser
– ha et bedre tilbud av hjemmebaserte tjenester
– sikre en god ambulansetjeneste i Hurum

Havblikk, hav, sjø, strand

Foto: Finn Dale Iversen

En miljøpolitikk for fremtiden

Hurum Venstre vil gjøre det mulig for alle å velge miljøvennlige løsninger. Hurum kommune skal bli kjent som den miljøvennlige kommunen. Kommunen skal redusere sine egne utslipp av klimagasser. Hurum skal bli en "rettferdig handel" kommune, en kommune som handler miljøvennlig og som kjøper produkter, for eksempel kaffe, som gir bønder en rettferdig pris. Det er her melkekartonger blir til papir, det er her vi fremstiller biodiesel. Hurum skal sikre de få åpne strandsoner som er igjen rundt Oslofjorden og Drammensfjorden.

Venstre vil:
– sikre at den resterende strandsonen blir bevart for allmennheten
– sikre at natur- og miljøvernhensyn blir ivaretatt i alle regulerings- og utbyggingssaker
– legge til rette for en bedre kildesortering av alt avfall
– arbeide for at alle bensinstasjoner i Hurum selger biodiesel

Allèen i vinterlys

Foto: Finn Dale Iversen


Slipp skolene fri

Barn og unge skal få en mulighet til faglig og personlig utvikling, uansett forutsetninger. Alle elever har krav på et godt, trygt og stimulerende læringsmiljø. Derfor skal den enkelte skole selv få mulighet til å utvikle sin egenart, det skal overlates mer ansvar til den enkelte skole.

Venstre vil:
– at du selv skal få velge hvilken skole du vil at barnet ditt skal gå på
– sikre at skolene har ressurser til å kunne tilby elevene et godt læringsmiljø
– arbeide for etablering av grendeskole på Storsand
– sørge for at skoleskyssordningen innrettes slik at alle elever sikres sitteplasser og at elever slipper unødig venting
– starte forsøk med skolemåltid i ungdomsskolen
– holde prisen så lav som mulig og innføre søskenmoderasjon på SFO
– vurdere å bygge svømmehall i Hurum

Gutt på varde, topp

Foto: Finn Dale Iversen

Et mangfoldig aktivitets- og kulturtilbud i Hurum

Et variert og rikt kulturliv gir oss inspirasjon, glede og ettertanke. Kommunen skal gi et godt tilbud, med blant annet bibliotek og kulturskolen for barn og unge. Vi er avhengige av enkeltmenneskers innsats for å sikre et godt kulturtilbud. Kommunen skal legge til rette for og gi sin støtte til de kulturaktiviteter som engasjerte mennesker tar initiativ til.

Venstre vil:
– sørge for et godt folkebibliotek både i Sætre og på Tofte
– at alle barn og unge som ønsker å delta på Kulturskolen skal få plass
– øke støtten til frivillige lag og foreninger
– gi støtte til etablering av nye frivillige lag og foreninger
– bidra til en oppgradering av Kyststien
– legge til rette for et aktivt båt- og friluftsliv
– støtte et ungdoms- og kulturhus på Tofte
– arbeide for å etablere et menighetshus på Sætre/Kongsdelene

Solnedgang ved tjernet, vann

Foto: Finn Dale Iversen

Trygge veier og et godt kollektiv tilbud

Venstre vil arbeide for at alle som bor i Hurum skal ha et godt kollektivtilbud og kunne ferdes trygt til fots og på sykkel. For å sikre at tilbudet blir brukt vil Venstre at prisene på reiser med kollektive transportmidler skal reduseres betydelig. Veinettet må være så bra at lokalt næringsliv kan ha en effektiv kontakt med omverdenen. Dessuten må veistandarden forbedres betydelig for å unngå trafikkfarlige forhold.

Venstre vil:
– arbeide for en bussrute Drammen — Drøbak og ringbuss for Hurum
– sørge for praktiske overganger mellom buss, tog, hurtigbåt og ferge
– ha et godt nattbusstilbud i helgene
– at det skal bygges gang- og sykkelvei rundt hele Hurum
– støtte etablering av hurtigbåtrute mellom Hurum og Oslo
– ha max 50 km fartsgrense forbi alle skoler
– arbeide for en betydelig forbedring av veistandarden på Hurums veier

Hurumvei, bil, vei

Foto: Finn Dale Iversen

Kultur for entreprenørskap

Venstre ønsker nyetablering av virksomheter velkommen: Venstre er et parti for gründere og småbedrifter. Vi vil at kommunen skal ta i bruk også økonomiske virkemidler for å få nyetableringer i Hurum. Vi ønsker å legge til rette for at industrien i Hurum har gode utviklingsmuligheter. Det nære samarbeidet med våre nabokommuner må utvikles videre. I landbrukspolitikken vil Venstre bidra til vern av kulturlandskapet og fremme produksjon av økologisk og trygg mat.

Venstre vil:
– opprette etablerersenter i samarbeid med næringslivet for personer som vil starte egen virksomhet
– bidra til oppstart av næringshager med rimelige utleiepriser i oppstartsperioden
– sikre kort saksbehandlingstid på alle henvendelser og søknader til kommunen
– bidra til gründerånd ved å fremme elevbedrifter i ungdomsskolene
– gi økonomiske stimuli til mekanisk bekjempelse av ugress i kornåkre

Veninner

Foto: Finn Dale Iversen


La flyktningene bli en ressurs

Hurum kommune skal være en god kommune å bo i for alle, også flyktninger. Integrering er mulig gjennom møysommelig og langsiktig arbeid. Det er berikelse for alle mennesker om vi kan få etablert møteplasser og ordninger som gjør det lettere for flyktninger og fastboende å bli kjent med hverandre. Alle skal få delta i aktiviteter, man må stille krav om at alle må lære norsk. Det er viktig at rettigheter og plikter går hånd i hånd. Vi har som mål at flyktninger skal gå fra introduksjonsprogrammet til noe — skole eller arbeid.

Venstre vil:

– at flyktningene skal få hjelp til deltakelse i idretts- og kulturaktiviteter
– at det blir arrangert turer og andre aktiviteter for flyktningene slik at de lærer mer om Norge — både kulturelt og geografisk
– at tilbud om arbeidstrening gis til alle flyktninger

Hender

Foto: Finn Dale Iversen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**