Kristiansand trenger flere kvinnelige gründere

I Kristiansand er der færre kvinner som er daglige ledere eller driver enkeltmannsforetak, sammenliknet med andre storbyer. Det er sterkt ønskelig at flere kvinner starter egen virksomhet – både ut fra et likestillingsperspektiv, men også ut fra et sosialliberalt utgangspunkt om økt frihet og økt makt til å forme sitt eget liv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Astrid Bekkenes og Dag Vige

Astrid Bekkenes og Dag Vige
Foto: WestFoto

For å få flere kvinner til å etablere bedrifter, mener Venstre at det må bli mer kvinnevennlig ved å likestille selvstendig næringsdrivende med lønnsmottarere når det gjelder trygderettigheter. Dette vil spesielt motivere kvinner til å starte med egen næringsvirksomhet, og holde ut i virksomheten.
Bystyret har vedtatt et eget program for å fremme likestilling. Agderrådet sier at "sterkere kvinnedeltakelse i alle deler av samfunns- og arbeidslivet er et viktig ledd i en strategi for vekst og utvikling i landsdelen". Også Agderrådet har utarbeidet en egen handlingsplan for likestilling.
Dette er vel og bra, men altfor utilstrekkelig for at det virkelig blir interessant og attraktivt å være både kvinne og gründer. For de nasjonale ordninger er for dårlig innrettet for kvinner.
Den som driver enkeltpersonforetak må ha arbeidet i minst tre år for å motta full ytelse mht fødselspenger. Og dersom en skal føde et barn nummer to, må en vente i minst tre år til for på nytt ha opparbeidet seg full rett til fødselspenger. Fødselspengene er dessuten langt lavere enn fødselspenger for andre lønnsmottakere, fordi de beregnes annerledes. Man har heller ikke rett til å være hjemme med sykt barn. Ved egen sykdom får den næringsdrivende 66% av lønn, fra 17.dag av. Og om man ikke lykkes, har man heller ikke rett på arbeidsledighetstrygd.
Støttesystemet fra Innovasjon Norge er lagt opp slik at de største satsingene får mest tilskudd. Kvinner tar færre slike risker, og dermed får også de mindre av tilskuddene. Innovasjon Norge bør derfor legge om sin innsats til mer kvinnerettet satsing. Det må legges opp en målrettet strategi der man unngår en statusinndeling av virksomheter, slik at kvinner faller utenfor.
Dagens trygdeordning er generelt dårlig innrettet overfor gründere og mennesker som ønsker å starte sin egen arbeidsplass. Særlig går dette utover kvinner som bærer slike planer. Venstre har tidligere foreslått betydelige forbedringer i rettigheter for gründere og selvstendige næringsdrivere, og vil fortsatt fremme forslagene.

Astrid Bekkenes
2.kandidat, Kristiansand og Vest-Agder Venstre.
Dag Vige
1. kandidat, Kristiansand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**