Lokal valgbrosjyre for Alna Venstre

inviterer alle som bor i bydel Alna til et aktivt arbeid for

bedre kollektivtrafikk
en grønn bydel
et trygt og godt oppvekstmiljø
styrking av eldreomsorgen
mangfold i kulturlivet
god kontakt med næringslivet

Her kan du lese Alna Venstres lokale valgbrosjyre for valget 2007.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Les Alna Venstres valgbrosjyre her (PDF)

En god bydel å vokse opp i
Alle barn i Bydel Alna har rett til en trygg og god oppvekst.

Venstre vil at
alle barn skal få plass i barnehagen
barnehagene skal drive språkstimulering
barnevernet skal styrkes, få mer ressurser og kunne heve sin kompetanse
familier som trenger støtte skal raskt kunne få hjelp
SFO-tilbudet må gjøres mer attraktivt
ungdom i alle deler av bydelen skal ha gode fritidstilbud
Røde Kors blir bedt om opprette eget ressurssenter i Alna
barn og unge som har psykiske problem, skal få rask og riktig oppfølging
samarbeidet mellom bydelen og alle frivillige organisasjoner skal styrkes
det skal bygges en ny flerbrukshall med utstyr for spenningsidretter på Ellingsrud
bydelen skal sikre alle områder som kan brukes til uorganisert lek og idrett
bydelen bør jevnlig arrangere en oppvekstkonferanse der organisasjoner og andre kan legge frem erfaringer og ideer

En trygg bydel for alle
Ingen som bor i Alna, verken unge eller eldre skal ha grunn til å føle utrygghet i sitt lokalmiljø.

Venstre vil at
det skal gjøres en spesiell innsats mot vold i familien
bydelen tar initiativ til kriminalforebyggende arbeid
det skal arbeides systematisk for å splitte gjenger, slik at de ikke får fotfeste i Groruddalen
bydelen skal medvirke til økt samarbeid mellom politiet og borettslag/frivillige om kriminalforebyggende arbeid
støtte natteravnenes arbeid
politiet skal synes i bydelen som ledd i det forebyggende arbeidet

En god bydel å bli gammel i
Eldre mennesker har ulike interesser og behov.

Venstre vil at
alle eldre selv skal bestemme hvor lenge de vil bo hjemme. De som trenger det må få flere timer hjemmehjelp. Det skal være fritt valg av hjemmehjelpstjeneste
det skal være lettere å få plass på sykehjem og alle skal kunne velge sykehjem
de som ikke trenger sykehjem, men ikke vil bo hjemme skal kunne få plass på eldrehjem
eldresentrene bygges ut med flere tjenester
eldrerådet skal høres i alle saker som er viktige for bydelens eldre og bydelen bør arrangere høringer for å få direkte innspill i sin eldrepolitikk

En levende kulturbydel
Alna er en bydel der mange kulturer møtes. En aktiv kulturpolitikk må bidra til integrering ved at vi lærer å kjenne, respektere og verdsette hverandre.

Venstre vil at
bydelen skal etablere flere møteplasser for kulturelt mangfold
Tveten gård skal bli et kultursenter både for Alna og hele Groruddalen. Groruddalssamlingen legges til gården sammen med lokaler som kan benyttes av kunstnere, kunsthåndverkere og kulturarbeidere
Trosterudvillaen og Nordre Lindeberg gård utvikles som åpne møteplasser
Alfaset gård og Kaggen gård sikres som viktige kulturminner
bibliotekene har et godt utvalg av aviser og litteratur også for dem som har et annet morsmål enn norsk, og at det etableres flere nærbibliotek i bydelen, gjerne i samarbeid med skolene
det etableres bedre samarbeid mellom skole og bydel, slik at skolene også kan være lokale sentra for kultur og fritidsaktivitet.
bydelen bør arrangere høringer for å få innspill til nye integreringstiltak.

En ren og grønn bydel
Alna bydel skal være en grønn bydel. Mye trafikk og stor næringsaktivitet nede i dalen skal ikke være til hinder for at vi skal kunne ta vare på bydelens kvaliteter og gjøre det pent rundt oss.

Venstre vil at
bydelen skal gjennomføre en kartlegging av alle grøntområder og en plan for sikring og opprustning av grøntarealer, i og i tilknytning til boområdene
bydelens friområder gjøres tilgjengelige og trygge for alle aldersgrupper
bydelen i et nært samarbeid med næringslivet skal ha en plan for systematisk fjerning av søppel
det skal klippes langs veiene
Tittutgrenda sikres, og det opparbeides et sammenhengende grøntbelte langs Alna

Et allsidig og fremtidsrettet næringsliv
Alna bydel har en omfattende næringsvirksomhet.

Venstre vil at
næringslivet skal få gode og forutsigbare utviklingsmuligheter i bydelen
bydelen skal søke nært samarbeid med næringslivet i arbeidet med å utvikle en næringspolitikk
de som ønsker å etablere egen virksomhet skal få hjelp til å skaffe lokaler o.a. (lokalt gründersenter)
NSB må etablere stasjon i Alnabru-området (Breivoll)
det lages et områdeprogram for Alna og området sikres av- og påkjøring til E6
at det etableres en utviklingsselskap mellom kommunen og næringslivet

Du kan også lese mer her.

Vil du vite mer? Kontakt Alna Venstre og vår førstekandidat Bjørn Åge Hansen på [email protected] eller besøk oss på alna.www.venstre.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**