Styrk eldreomsorgen!

Stoltenberg sa det skulle skinne av eldreomsorgen, men det krever at vi må forplikte oss allerede nå. Regjeringen vil ikke forplikte seg for framtida og det er skuffende.Venstre er klar på å ta et løft nå, og er sjokket over at regjeringspartiene ikke er villige til en langsiktig økonomisk satsing for å styrke helse – og omsorgstjenestene i den nylig behandlede omsorgsmeldingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Eva Winge Hæstad
3. kandidat, Lillesand Venstre

Eva Winge Hæstad

Foto: Hans Botnen Eide

Å disponere egen bolig og å kunne bo i den så lenge som mulig er for svært mange det viktigste aspekteret ved alderdom. For å få til dette må vi omprioritere og finne nye løsninger i fremtiden.
Antall eldre over 80 år vil dobles de neste 35 år, fra 214.000 i dag til 430.000 i år 2040.
Minst halvparten vil ha behov for pleie og omsorgstjenester. Ikke alle har pårørende med mulighet til å stille opp når det er behov for det.

Regjeringspartiene var i utgangspunktet positive til initiativet om et tverrpolitisk kvalitetsløft for omsorgstjenestene. Nå viser de imidlertid en flertallsarroganse som rammer de svakeste. Regjeringspartienes snakk om det varme fellesskapet i valgkampen har blitt en kald skulder overfor noen av de vanskeligst stilte i samfunnet.

Eldre er en oppegående og betydelig ressurs som samfunnet kan gjøre seg bruk av.

Men vi vil også få grupper som trenger institusjonsplass, og til det trengs det også tilstrekkelig med plasser og forsvarlig dyktig personell.

Enten en velger å ville bo hjemme, eller en trenger sykehjemsplass vil det stille krav til økt bemanning og økte ressurser. Det hele handler om menneskeverd likebehandling, og ressurstilgang for å kunne gi en god og kvalitetssikker omsorg.For å kunne gi god omsorg må de ansatte ha et godt arbeidsmiljø og stillinger som det går an å leve av. En god arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø, gir igjen god menneskelig omsorg.

Derfor trengs en mye mer bevisst satsing på å utdanne omsorgspersonell for å kunne ta hånd om en økende eldrebølge i kommende år.

Økt satsing på store stillinger i helsesektoren må intensiveres, både i kommunene og i sykehussektoren.Dette er helt nødvendig for å opprettholde kvalitetssikring på tjenestene.Helsesektoren trenger nå et skikkelig lønnsløft på linje med det som lærerne fikk for noen år tilbake.

Venstre vil jobbe for nok sykehjemsplasser til de som trenger det, dyktige pleiere, omsorgsboliger samt sikre kvaliteten på hjemmebaserte tjenester.
Venstre vil jobbe for å utjevne sosiale forskjeller for alle mennesker.Alle har rett til god omsorg og lik behandling, menneskeverdet står høyest.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**