Fylkesvalprogramet 2007-2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Du kan laste ned hele programmet her

1. Venstre sine 10 liberale prinsipp
Målet for liberalismen er einskildmennesket sin fridom.

2. Det nye fylket – fylkeskommunen si rolle
Venstre er grunnleggjande oppteken av eit levande folkestyre.

3. Ein skule for kunnskap og like mogelegheiterKunnskap er eit viktig grunnlag for fridom, demokrati og nyskaping.

4. Meir til dei som treng det mest
Venstre vil arbeida for at Hordaland vert forsøksfylke for borgarløn.

5. Kultur – grunnlag for vekst
Venstre byggjer kulturpolitikken på toleranse og mangfald.

6. Samferdsle – styrka det kollektive tilbodet
Venstre vil at barn og ungdom skal vera flittige brukarar av kollektivtilbodet.

7. Det kreative og nyskapande Hordaland
Venstre trur på det skapande menneske.

8. Eit moderne miljøfylke
Venstre tek forvaltaransvaret for komande generasjonar på alvor.

Hordaland Venstre vil jobbe for en sterk fylkeskommune med fokus på en skole for kunnskap, mer til de som trenger det mest, et rikt kulturliv, et nyskapende næringsliv, og en helhjertet satsing på kollektivtrafikken – i et fylke der miljøvern og klimahensyn vil ha en sentral plass i alt vi gjør.

Hordaland

Foto: MK

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**