Vi trenger alle våre natur- og friluftsområder

Marka i Oslo har fått en Markagrense som har fungert gjennom mange 10 år. I Frogn derimot bygger man ned Marka med store næringsområder
midt inne i våre Natur- og Frluftsområder og flere partier har gått tilbake på tidligere løfter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I et leserinnlegg (AA,1.8.07). tar den daglige lederen av Frogn Næringsråd og går til usaklig angrep på at enkelte personer hagler AA med "negative innlegg mot nye næringsområder i Frogn.Dette var lovlig valgt", uttaler han. Er det negativt å arbeide for å sikre en Markagrense / ta vare på naturområder for befolkningen ?

Er det slik å forstå at befolkningen ikke lenger skal kunne ytre seg i lokalavisen, uten at det tas i bruk simple hersketeknikker der man blir stemplet som negativ.
Dermed trer lederen inn i den offentlige debatten i et av sine første leserinnlegg med å omtale/beskrive over 1400 Heer-beboere og andre i kommunen som i sin tid skrev under på opprop om at blant annet Nordmarka i Frogn burde bevares, som negative personer. Det kan i hvert fall lett oppfattes slik. Oppfatter lederen 1400 Heer-beboere også som negative personer når det i dette området har vært satset stort på miljø (80 mill. kr.)under veibyggingen ?

Han sier videre at dette er fornuftig. Er det fornuftig å ødelegge så store natur- og friluftsarealer for befolkningen for all fremtid ? Hvor i all verden har lederen dette
fra ? Slike utsagn fra en nyvalgt leder av Næringsrådet er i beste fall uheldig

Å bygge ned så store naturområder — der Høyre lovte for noen få år siden at det IKKE skulle bygge ut er heller ikke nødvendig, slik lederen påstår.

Særdeles forkastelig er det at lederen samtidig mener "det er uheldig at ikke utviklingen er kommet lenger" !!! Mener han at dermed at vi skal ta resten av Seierstenmarka og Nordmarka samtidig ? Hva i all verden mener lederen med et slikt utsagn ? Samtidig legger han en føring på at all utbygging er lik (positiv) uvikling . Dette faller jo også på sin egen urimelighet. All utvikling/utbygging må ikke nødvendigvis være positivt. Det har historien vist mange ganger tidligere.

Så griper han til nok et argument fra sine Høyre-kamerater om at dette reduserer behovet for pendling. Dette er jo et argument som i beste fall er særdeles misvisende. Det finnes ingen dokumentasjon på at de nye bedriftene ansetter pendlere i stor skala bosatt i Frogn Kommune. Dessuten skal de nye arbeidstagerne pendle fra andre kommuner til Frogn.
I tillegg øker flertallskameratene utbyggingstakten betraktelig med mange nye store boligutbyggingsprosjekter, slik at ennå flere er nødt til å pendle. Dermed er et slikt utsagn selvmotsigende, da dette mås sees i sammenheng med nettopendling på nyetableringer, økt boligbygging og ny pendling.

Så skyver han i samme åndedrag barna foran seg. "Tenk på barna våre". Er det ikke slik at både voksne og barna også har krav på gode nok og store nok natur- og friluftsområder ? Svaret er fra lederen er at disse kan jo bare benytte seg av all den andre naturen vi har.!!!

Dette er en arrogant, flåsete og historieløs argumentasjon som den lederen for Næringsrådet burde ha unngått å komme med.

Storsamfunnet brukte 80 millioner kroner for å sikre et sammenhengende natur- og friluftsområde for befolkningen i Frogn, et krav som et samlet kommunestyret, inkludert dine Høyrekamerater sto bak.

At nye enorme natur- og friluftsområder er besluttet omgjort til næring av de samme partier på Høyresiden som for få år siden sto rakrygget overfor Heeraksjonen og lovte at her skulle marka bevares (maks 150-200 mål), er derfor lite tillitsvekkende for politikere som nå går fra sine løfter.
Slike helomvendinger i viktige samfunnsspørsmål, der partier går fra sine løfter bidrar ikke til å skape tillitt til lokalpolitikerne. Ei heller er dette et eksempel til etterfølge fra Veivesenet og Stortinget som etterkom kravet fra et samlet kommunestyre. Man kan jo bare se hva Høyrepolitikerne i Frogn gjorde i etterkant, kan Veivesenet nå hevde.

Kritikken fra lederen av Næringsrådet i Frogn er derfor like mye kritikk av sine egne Høyrekamerater som i sin tid hadde samme mening om å ta vare på dette naturområdet .

Ellers er vi i Venstre selvfølgelig ikke i mot nye arbeidsplasser verken i Drøbak by eller i Frogn. Det er plasseringen som har vært og er det store diskusjonsspørsmålet. Næringsrådet er viktig for Frogn og viktig for å utvikle næringsområder.

Vi utfordrer næringsrådet til å jobbe mer for at eksisterende næringslokaler som Jobu-bygget blir utviklet slik at de blir attraktive for næringsdrivende. Det er viktig at næringsrådet ikke bruker all sin tid på å bygge ned Nordmarka, men også har fokus på at andre næringsområder som området mellom Holter industriområde og Kykkelrud skal utvikles på en god måte. Frogn skal satse på små og mellomstore bedrifter basert på kunnskap. Næringsrådet bør ha fokus på hvordan vi i Frogn skal tilrettelegge for denne typen bedrifter, og ikke bare for arealintensive bedrifter som primært ser kommunen som "lagerplass".

Hva er det neste naturområde Høyre ønsker nedbygget ?

For Frogn Venstre
Ivar Ruud Eide

Marka

Foto: Ivar Ruud Eide

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**