Elvestuen om klimagassutslipp på Nrk Torget

Nrk Torget har bedt landets listetopper besvare spørsmål om klimagassutslipp. Ola Elvestuen svarer bl.a at Venstre står fast på bystyrets vedtak om at klimagassutslippene skal reduseres med 50 prosent i forhold til 1990-nivå innen 2030.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Saken kan du lese på Nrk Torget

Ola Elvestuen

Foto: Reidar Lerdal


1. Vil du/partiet ditt kutte i klimagassutslippene lokalt de neste fire årene?

Ja. Venstre står fast på bystyrets vedtak om at klimagassutslippene skal reduseres med 50 prosent i forhold til 1990-nivå innen 2030. Oslo skal forøvrig følge opp de målsettinger for reduksjon av klimautslipp som Norge har forpliktet seg til i Kyotoprotokollen. Venstre krever at Oslo gjennomfører de vedtakene som er fattet av bystyret, og at kommunen setter igang de tiltakene som er nødvendige slik at målsettingene som er vedtatt av bystyret blir nådd. Venstre mener at Oslo kommune ikke kan vente på regjeringen, men staten må likevel utfordres til å bidra under mottoet «Fra prat til handling».

2. Hvilke tiltak vil dere sette i verk?

For å nå målet om 50 prosent reduksjon av klimagassutslippene i Oslo, er det nødvendig med en forpliktende dugnadsinnsats gjennom mange år der alle må delta og bidra. Oslo kommune må utvise lederskap og det er behov for en rekke virkemidler og tiltak for å nå målsettingene. Noen eksempler:
– Venstre mener at ENØK-fondet må oppfinansieres slik at det blir et reellt klimafond som kan benyttes aktivt for å igangsette og finansiere tiltak som reduserer lokale klimagassutslipp i tråd med Kyotoavtalens målsettinger. I juni foreslo Venstre en oppfinansiering av klima-/ENØK-fondet med 50 millioner kroner, som et første skritt. Forslaget ble vedtatt av bystyret, og i løpet av høsten vil Venstre foreslå ytterligere påplusninger. For at kommunen skal ha muligheter til å finansiere gode tiltak er det behov for et klimafond med økonomiske muskler.
– Venstre vil redusere vedlikeholdsetterslepet innenfor skinnegående transport i Oslo. Dette vil bidra til hyppigere avganger, færre driftsavbrudd og forsinkelser og redusere reisetiden. Kort sagt: Bidra til å gjøre kollektivtrafikken enda mer attraktiv.
Venstre vil fase inn signalprioritering for buss og trikk over hele byen og skifte ut gamle T-banevogner med nye.
– Venstre vil ha billigere kollektivtransport. Venstre vil gjøre månedskortet billigere, for å premiere dem som reiser mye og for å gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt.
Venstre vil utvide ungdomskortet til 20 år, og utvide gratistilbudet til alle barn under skolepliktig alder.
– Venstre vil ha økt frekvens på bussnettet. Flere stambussruter med 5-minutters avganger.
Venstre vil ha økt frekvens på T-banen. T-banenettet i Oslo må oppgraderes til metrostandard og det må innføres 10-minutters grunnruter (7,5 minutter i Groruddalen). Den årlige driftsstøtten til Oslo Sporveier må justeres for å realisere økt frekvens.
– Venstre mener at Oslo kommune i løpet av få år bør ha som ambisjon å være en ledende europeisk storby når det gjelder bruk av nullutslipps- og lavutslippsteknologi i transportsektoren. Null-/lavutslippsteknologi skal benyttes i kommunens bilpark og det skal skje en innfasing av krav om bruk av nullutslipps- eller CO2-nøytral teknologi eller biodrivstoff for transportoperatører som drifter bussruter etter anbud i Oslo kommune.
– Venstre mener det må tilrettelegges for at biogass fra matavfall i Oslo skal kunne benyttes innenfor transportsektoren, bl.a. for busser.
– Venstre vil stille strengere miljøkrav til taxinæringen i forbindelse med utlysning av nye og fornyelse av gamle løyver, gjennom innfasing av krav om at drosjer i Oslo skal benytte lavutslippsteknologi.
– Venstre mener at kommunens ansatte fortrinnsvis skal velge det mest miljøvennlige transportalternativet i forbindelse med arbeids-/tjenestereiser både innenbys og utenbys, så sant dette er praktisk mulig og hensiktsmessig.
Venstre mener at sykkelandelen av alle reiser i Oslo skal økes og utgjøre 12 prosent innen 2015, i tråd med Venstres forslag og bystyrets vedtak den 01.02.06. Hovedsykkelveinettet fullføres innen 2011 i tråd med Hovedsykkelveiplanen fra 1999.
– Venstre vil ha utfasing av bruk av olje til oppvarming i Oslo. Oljefyring erstattes med økt bruk av energikilder som f.eks. fjernvarme, bioenergi og fornybare varmesystemer. Foretak og etater som forvalter eiendom på vegne av Oslo kommune skal aktivt innpasse nye teknologiske løsninger for energisparing, nye energikilder og energigjenvinning i forbindelse med rehabilitering og nybygg. Dette skal omfatte alle kommunale bygg, herunder bygg som eies og driftes av Undervisningsbygg, Omsorgsbygg samt kulturbygg og kontorbygg i kommunen. Det må gjøres et arbeid for systematisk å ta i bruk solenergi og solvarmeanlegg i Oslo.
– Venstre vil starte opp en kontinuerlig klimavettkampanje i Oslo for å redusere det private energiforbruket. Kommunen skal ta et lederansvar, og ta initiativ til et samarbeid med private husholdninger og med store eiendomsbesittere og —utbyggere i Oslo for å redusere klimagassutslipp og ta best mulig vare på naturen og miljøet.


3. Hva vil du selv gjøre — personlig — for å redusere utslippene?

Jeg bruker egen sykkel eller trikk, buss eller t-bane på reiser innenfor Oslo. Jeg går også mye. Ved lengre reiser sjekker jeg alltid om det er praktisk mulig å ta tog fremfor fly. Jeg eier ikke egen bil. Kildesortering er viktig, og jeg forsøker å være miljøbevisst i hverdagen.

Med vennlig hilsen
Ola Elvestuen
Gruppeleder for Venstre i Oslo bystyre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**