Livssynsnøytralt seremonirom i Drammen

Det etterlyses et større offentlig engasjement i planene for etablering av et bryggekapell på Bragernes i dagens utgave av Drammens Tidende. Bl.a legges det opp til at Drammen kommune bidrar til finansieringen. Et eventuelt kommunalt engasjement i dette prosjektet må følges opp av et krav om et tros- og livssynsnøytralt lokale slik at dette blir et tilbud for alle byens innbyggere sier 4. kandidat for Drammen Venstre Tom Hedalen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


En flerkulturell by
Drammen blir en stadig mer flerkulturell by. Dette gjenspeiles i det mangfold av tros- og livssynssamfunn som er registrert i byen, og at antallet medlemmer i Den norske kirke (Dnk) og bruken av kirkelige seremonier avtar.

Nøkkeltall for Den norske kirke i Drammen
(ref. Kostra)
Andel medlemmer i 2006: 72,4% (tilbakegang fra ca 80% i 1999).
Andel døpte i 2006: 50,0% (tilbakegang fra 66% i 1999).
Andel konfirmerte i 2006: 54,0% (uendret de siste syv årene)
Andel gravferder i 2006: 85,2%

Halsa kirke

Foto: M.A.Bjørkli

Livssynsnøytrale seremonirom
Drammen Venstre har i sitt program for 2007-2011 vedtatt at det skal jobbes for livssynsnøytrale seremonirom i Drammen. Spesielt prioritert er seremonirom for gravferd.
Ingen kapeller i Drammen tilfredsstiller i dag kravet til å være livssynsnøytrale dvs. de er utstyrt med fastmonterte kristen symbolikk.

Gravplass

Foto: Tore Rykkel

Planene om et bryggekapell på elva presenteres igjen i dagens utgave av DrammensTidende. Drammen Venstre forutsetter at det ved et eventuelt engasjement fra Drammen kommune i dette prosjektet vurderes om bryggekapellet kan gjøres tros- og livssynsnøytralt, og dermed tilbys alle byens innbyggere og besøkende. Drammen Venstres syn er i tråd med strategier for mangfold og inkludering i den nylig vedtatte kommuneplanen for Drammen.

Les oppslaget Bryggekapell på elva og Ønsker et bryggekapell for alle fra DrammensTidende.

Tom Hedalen

Foto: Asgeir Osnes

Kontaktperson: Tom Hedalen
tlf 909 59 433

Tom Hedalen er 4. kandidat på Drammen Venstre sin liste, og nestleder i Human-Etisk Forbund Buskerud hvor han i tillegg har vigselsrett og ansvaret for humanistisk gravferd i fylkesstyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**