Mennesker i sentrum

Mennesker i sentrum kan stå som et slagord for Venstres politikk for å ta vare på og utvikle Sandefjord som et godt sted å leve.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Sandefjord Venstre ønsker en balansert byutvikling hvor vi tar vare på det beste byen har i dag, legger til rette for å tilføre nye elementer og arbeider aktivt for at utviklingen skal skje på miljøets premisser.

I Venstre har vi alltid lagt betydelig vekt på allmenhetens interesser. Vi mener dette er særlig viktig i byens sentrum som er vår felles arena. Dette betyr ikke at vi ikke evner – eller forsøker — å ta hensyn også til grunneiernes interesser. For eksempel har vi foreslått å redusere de kostnadsdrivende kravene til parkeringsdekning med sikte på å gjøre det lettere å utnytte ledige tomter i sentrum.

Det er bra med flere boliger i byen, like viktig er det å legge til rette for arbeidsplasser (og skoler) i og nær sentrum. Klarer vi å kombinere et aktivt og attraktivt sentrum med god tilgjengelighet for bilister og kollektivreisende og enda bedre tilgjengelighet for gående og syklende, legger vi også til rette for en miljøvennlig byutvikling.

Venstre har også foreslått å gi rådmannen i oppdrag å utrede mulige endringer i rammebetingelser for å stimulere til etablering av flere arbeidsplasser i og nær sentrum. Begge forslag ble nedstemt av "flertallspartiene" Høyre og Fremskrittspartiet.

 Høyre og Fremskrittspartiet ville rive sveitservillaene i Hjertnespromenaden....

Høyre og Fremskrittspartiet ville rive sveitservillaene i Hjertnespromenaden….

Det er likevel flere positive trekk i utviklingen av sentrum de siste årene, bl.a med utnyttelse av arealer hvor tidligere bebyggelse er revet. Det er flere eksempler på dette, men i Sandefjord Venstre er vi glad for at kampen for å bevare sveitservillaene i Hjertnespromenaden nå er vunnet og villaene — etter 30 år omgitt av parkeringsplasser — nå igjen vil bli plassert i et bymiljø.

 og har tidligere gått inn for å rive Kurbadet...

og har tidligere gått inn for å rive Kurbadet…

Høyre har i tur og orden stemt for riving av bl.a Kurbadet, Skippergata 7 og sveitservillaene i Hjertnespromenaden. Takket være sterk motstand i fra Venstre og andre partier — samt enkelte utbrytere i Høyres gruppe er likevel bygningene sikret for ettertiden.

Byens ordfører har varslet at det ikke lenger vil være anledning til "at enkelte av partiets representanter kjører sitt eget løp og stemmer i utakt med Høyres profil i enkelte saker". Videre sier han til Sandefjords blad at "Høyre står på grunneiernes side. De bør få utvikle sine eiendommer ..".

Høyrerepresentanter som er opptatt av å bevare bygninger og bymiljø i neste periode vil bli pålagt å stemme som ordføreren bestemmer. Et fortsatt flertall av Høyre og Feilskrittspartiet etter kommunevalget til høsten betyr at flere bygg med kulturhistorisk verdi kan forsvinne.

Linnaaegården og bygningsmiljøet rundt denne gården i Storgata kan være de neste bygningene som forvinner. Flertallet i planutvalget (H + Frp + Sp) går inn for å tillate at Linnaaegården rives dersom eierne ønsker det.

 Hva skjer med Linnaaegården ?

Hva skjer med Linnaaegården ?

Velgere som er opptatt av å balansere grunneiernes interesser mot hensyn til naboer og allmenhet bør derfor stemme Venstre ved årets kommunevalg. Vi lover å arbeide for å trekke mer aktivitet til byens sentrum og vi lover å arbeide for å utvikle sentrum som byens møteplass nr. 1.

Tor Homleid, Sandefjord Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**