En skole for kunnskap og like muligheter

For Venstre er det en viktig demokratisk oppgave å sikre alle den samme adgangen til utdannelse og kunnskap uansett sosial og kulturell bakgrunn. Dannelse — her forstått som kunnskap i aller videste betydning — er en nødvendig del av grunnlaget for frihet, demokrati og et godt liv. Dette har vært utgangspunktet for Venstres skolepolitikk helt siden partiet i 1889 innførte folkeskolen — der demokratiet og nasjonen skulle bygges, og allmenndannelsen skulle sikres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Røyken Venstre vil i valgperioden:
Jobbe for at Midtbygda barneskole bygges ut i 2009.
Kreve at Røyken Eiendom som bygningseier gjennomfører en betydelig rehabilitering av Spikkestad og Slemmestad ungdomsskoler
Videreføre dagens nivå med fulldekning av barnehageplasser, men også sikre at alle som barn som ønsker det skal få plass, uansett alder.
Sikre rekrutteringen av nødvendig kompetanse, eksempelvis realfag- og språklærere
At kommunen tar sitt ansvar som arbeidsgiver, og er en aktiv pådriver i kompetanseutviklingen i skolen. Gjennom videreutvikling av den eksisterende kompetanseplanen skal alle kompetansebehovene ved skolene i Røyken dekkes i løpet av valgperioden.

Lærer

Jobbe for at både elever og lærere får best mulig arbeidsforhold i hverdagen
Lytte til kommunens fageksperter på skoleområdet — lærere, foreldre og elever – før viktige beslutninger tas angående undervisning, utbygging og rehabilitering av eksisterende bygg.
Styrke skolen som integreringsarena for fremmedspråkelige elever
Øke fokuset på at alle elever lærer de 5 basisferdighetene:
1. å kunne uttrykke seg muntlig
2. å kunne lese
3. å kunne uttrykke seg skriftlig
4. å kunne regne
5. å kunne bruke digitale verktøy
Sikre bedre arbeidsro i klassen gjennom å fremme "Å kunne lytte" som den 6. basisferdigheten
Øke fokuset på fysisk aktivitet i løpet av skoledagen
At skolen og foreldre i samarbeid arbeider aktivt for å redusere kjøring av elever til skolen.
At det skal tilbys frukt og grønt til barna i løpet av skoledagen.
At barn får rask og ubyråkratisk hjelp, og møtes av en positiv, konstruktiv og løsningsorientert kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**