Kompetanseløft framfor heldagsskole

Odd Einar Dørum besøkte Frydenlund skole i Åros i Røyken for å snakke om skolepolitikk.
– Jeg avviser ikke heldagsskole, men vi må bruke pengene på det viktigste først! Mer kompetanse til lærerne, sier Dørum, som også ha en nasjonal plan for rekruttering av lærere.
– Det er ingenting som tyder på at lærermangelen kommer til å bli mindre fremover, og vi ønsker en nasjonal strategi for å møte denne utfordringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Odd Einar Dørum og Nina E. Johnsen

Odd Einar Dørum og Nina E. Johnsen
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Møtet ble arrangert av Venstre i Hurum og Røyken. 25 tilhørere hadde møtt fram denne vakre sommerkvelden. Dørum foreleste over temaet “En skole for kunnskap og like muligheter”. I tillegg til Dørum var også 2. kandidat på Venstres fylkestingsliste, Nina E. Johnsen, fra Lier til stede og holdt åpningsappell.

Mary Sandal Johansen

Mary Sandal Johansen
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Møtet ble åpnet av leder av Røyken Venstre, Mary Sandal Johansen, som ønsket tilhørere og gjester velkommen. Hun viste også til besøk av Odd Einar Dørum i Røyken i 2003 som justisminister, som hadde gitt Røyken Venstre inspirasjon til å fokusere på samordning av kriminalitetsforebyggende tiltak i kommunen. Resultatet foreligger nå; en SLT — koordinator er tilsatt i Røyken. Hurum Venstre har fulgt opp og en koordinator er snart tilsatt også her. Hun gav så ordet til Nina E. Johnsen, som holdt åpningsappell.

Venstres ærend
Johnsen tok for seg Venstres ærend i skolepolitikken, basert på det sosialliberale grunnsynet til partiet. Det er nødvendig å tilegne seg kunnskap for å kunne ta del i de muligheter livet byr på. Å satse på utdanning er å investere i framtida. Vi må sikre alle adgang til utdanning. Alle har rett til en skole som tar vare på den enkelte elev. Alle partier sier de vil satse mer på skolen, men løsningene er forskjellige. Venstre mener kunnskapsskolen må gjenreises og det gjøres gjennom å satse på pedagogene. Lærerne må få tilbud om et kompetanseår til etter- og videreutdanning. Dette er måten å sikre motiverte og godt kvalifiserte lærere på.

Nina E. Johnsen på skoledabatt

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Kampsaker for Buskerud Venstre
Som fylkestingskandidat, tok Nina E. Johnsen også for seg Buskerud Venstres skolepolitikk. Buskerud Venstre ønsker fritt skolevalg og at undervisningsmateriell skal være mulig å låne gratis. Miljøkort for kollektivtransport skal være gyldig over fylkesgrensene. Man ønsker også den teoretiske delen av førerkortopplæringen som valgfag i skolen. Forholdet mellom skolen og bedrifter må styrkes. Skoletrøtte ungdommer som sliter, bør få tilbud om om opplæring i bedrift. Venstre vil ha større vektlegging av de praktiske sidene ved yrkesfagene og ønsker teorien som et påbyggingsår på slutten av videregående skole. Arbeidsinstituttene må styrkes og videreutvikles og Fylkeskommunen må utarbeide serviceerklæringer for videregående skole.

Dørum har ordet

Ordet gikk så til kveldens hovedgjest, tidligere justisminister Odd Einar Dørum. Sammen med Trine Skei Grande har han hovedansvar for å fronte Venstres skolepolitikk sentralt. Siden han i 2000 oppdaget at det slett ikke står så godt til i den norske skolen som før, har Dørum engasjert seg i skolepolitikk. Han liker å vite hva han snakker om og i den forbindelse har han, foreløpig, besøkt 70 av Oslos 170 skoler, noe han finner svært nyttig.

Lydhør Odd Einar Dørum

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Heldagsskole en feilprioritering
Dørum mener regjeringspartienes snakk om heldagsskole er en feilprioritering.
– Jeg avviser ikke heldagsskole, men vi må bruke pengene på det viktigste først! Lærerne er bærebjelken i skolen, og dyktige lærere er en forutsetning for at elevene skal lære mer. Derfor er lærerne Venstres tydeligste prioritering i skolepolitikken, sier Dørum.
Etter Dørums oppfatning er det helt essensielt at man satser nok og rett på den offentlige skolen de neste 7-9 årene. Venstre vil ha kvalitet og orden i skolen framfor flere timer. Arbeiderpartiet ønsker flere timer, men Dørum etterlyser innhold. Venstre mener at flere timer i seg selv ikke fører til en bedre skole.
– Vi må være villige til å bruke penger på læreren, en systematisk satsing og kompetanseheving er nødvendig, sier han.
Dette gjøres gjennom å innføre et kompetanseår for lærerne.
Han vil også ha en nasjonal plan for rekruttering av lærere.
– Det er ingenting som tyder på at lærermangelen kommer til å bli mindre fremover, og vi ønsker en nasjonal strategi for å møte denne utfordringen. Jeg lover at Venstre ikke gir opp kampen for å få til en nasjonal ordning med kompetanseår, selv om de rødgrønne stemte ned dette forslaget da det ble behandlet i Stortinget i fjor høst, sier Dørum.
Han minner om at i tillegg må skolene vedlikeholdes.

Odd Einar på skolemøtet

Foto: Lasse Thue

3 hovedpunkter
Venstres 3 hovedpunkter for å få en god skole er:
1. Status på læreryrket må heves.
2. Systematisk videreutdanning må betales av det offentlige.
3. En intelligent seniorpolitikk må innføres.

Finland har klart det
Finland gjennomførte sin kvalitetssatsing på lærerne allerede på 1970-tallet med godt resultat. Finske lærere har høy status til tross for at de ikke har et høytlønnsyrke. I Sverige er man nå i gang med "Lärarlyftet", så det går an. Dørum tror det vil tvinge seg fram i Norge, også.

Hvordan får vi nok lærere og gode lærere?
Venstre mener grunnlærerutdanningen må reformeres. Man må kunne det man skal undervise i. Videreutdanning, 1 eller 2 semester, må til. Lærerne må innvilges et kompetanseår. Kompetanseåret må være et spleiselag mellom nasjonalt og kommunalt nivå. Vi trenger at lærerne står i jobben til pensjonsalder og en intelligent seniorpolitikk er et nødvendig virkemiddel for å få dette til. Skal vi klare å rekruttere nok unge mennesker til skolen i de neste årene må det satses. Ellers vil den offentlige skolen tape kampen.

Tilleggsingredienser
Tilleggsingredienser for å få en god skole er nødvendig. Dørum tror at hukommelsesdrill (tidligere kalt pugging), gode opplevelser og elevmedvirkning er viktig for læringsmiljøet i skolen.

Lokal utfordring
Dørum utfordret lokalpolitikerne til å sette skole på dagsordenen og diskutere innholdet i skolen lokalt. Dette kan ikke bare overlates til rikspolitikerne. Kommunestyret bør kjenne til sitt arbeidsgiveransvar og bruke den muligheten de har, som arbeidsgiver, til å sette fokus på lærerens arbeidssituasjon. Kunnskapsløftet handler om tre ting; rekruttere gode lærere/være en attraktiv arbeidsgiver, videreutvikle de lærere man har og holde på eldre og dyktige lærere så lenge man kan.

Venstres ordførerkandidat i Røyken, Lasse Narjord Thue

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Brennende engasjement
Lasse Narjord Thue, Venstres ordførerkandidat i Røyken, orienterte kort om satsing på skole i Røyken og styrte spørsmålsrunden. De frammøtte fikk utfyllende svar fra Dørum, som tok seg god tid. At Dørum brenner for skole og skolepolitikk er det ingen av tilhørene som er i tvil om etter å ha hørt hans engasjerte innlegg denne kvelden.

Barna er framtida
Hurum Venstres leder, Gunn-Torill Homme Mathisen, takket Dørum for et interessant foredrag og overrakte blomster fra Venstre i Røyken og Hurum. Hun understreket viktigheten av at barn og unge skal få en mulighet til faglig og personlig utvikling, uansett forutsetninger. Alle elever har krav på et godt, trygt og stimulerende læringsmiljø. Man må satse på barn og unge – det er de som er framtida.

Gunn-Torill Homme Mathisen, Odd Einar Dørum, Nina E. Johnsen og Lasse Narjord Thue

Foto: Lasse N. Thue

Gunn-Torill Homme Mathisen, Odd Einar Dørum, Nina E. Johnsen og Lasse Narjord Thue

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**