Yxney: Ulovlig i 2006, lovlig i 2007?

Med Miljøverndepartementets godkjennelse, skal det settes opp nye stengsler på Yxney. Dette setter tolkingen av friluftsloven 20 år tilbake.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Sandefjords blad, ordføreren og SVs Ivar Ramberg har vært sentrale aktører ivrige kommentatorer i den prosessen som startet som en aksjon for å rive ulovlige gjerder på Yxney og endte med fire søplekasser og en utedo på en strand som ligger 30 minutters gange fra nærmeste parkeringsplass.

"Det er ikke holdbart at en grunneier skal stenge publikum ute fra utmarksområder de ifølge friluftsloven har rett til å ferdes på. Gjerdene på Yxney må bort" sa ordføreren til Sandefjords blad i et nyttårsintervju i desember 2005.

"Gjerdene bør vekk. Ferdselen bør reguleres ved at det etableres et nett av stier som kan regulere slitasjen" sa Ivar Ramberg.

 Stenges av ledegjerder

Stenges av ledegjerder

Sandefjords blad skriver på lederplass 3. januar 2006 at "I dag signaliserer gjerdene en eksklusiv rett for grunneier Kjell Chr. Ulrichsen til bruk av disse områdene, mens friluftslovens ordlyd bør være et klart signal om at dette dreier seg om arealer til bruk og glede for alle som ønsker det. Vi kan ikke skjønne annet enn at inngjerdingen — og dermed begrensningen for allmennheten — i dette tilfellet strider mot lovverket."

Gjerdene det er snakk om ble satt opp i 1986 etter avtale inngått mellom Sandefjord kommune, daværende grunneier og Miljøverndepartementet. I 2006 hadde tiden åpenbart løpt fra denne avtalen, siden politikere av de fleste farger nå mente at gjerdene var i strid med friluftsloven. Kommuneadvokaten var også enig i dette.

Selv om fjerning av ulovlige stengsler åpenbart var motivet for å sette i gang forhandlinger med grunneier, har verken Sandefjords blad, ordføreren eller Ivar Ramberg kommentert spørsmålet om fjerning av ulovlige gjerder etter at den nye Yxney-avtalen nå er ferdig forhandlet:

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch, som har vært en av de mest sentrale i dialogen med Ulrichsen, omtaler den endelige avtalen som “genial”.

SV-politikeren Ramberg roper hurra for avtalen som nå snart er i boks og forteller ivrig at han har vært en av brikkene i spillet om Yxney.

"Det er all grunn til å glede seg over løsningene som er skissert for Yxney-området ytterst på Østerøya" skriver Sandefjords blad under overskriften "Mot forbilledlig Yxney-løsning".

 ..og her stenges vi av ledegjerder,

..og her stenges vi av ledegjerder,

Med utgangspunkt i disse store ordene, skulle en forvente at vi nå skulle si farvel til gjerdene på Yxney (med unntak av de som beskytter jordbruksarealer). Det er dessverre ikke tilfelle. Ett eller to gjerder blir borte, men i stedet kommer det to nye stengsler.

En følge av dette er at den korteste veien fra parkeringsplassen til den stranden på vestsiden stenges, selv om den ingen steder er mindre en 100 meter fra nærmeste hus. Brukere av stranden i Engebukta henvises til å gå via Strandsvik og naturreservatet i øst — deler av denne strekningen kan ikke tilrettelegges for barnevogner eller sykler uten omfattende inngrep.

En godkjennelse av den nye avtalen vil derfor også kunne bli oppfattet som en aksept av at ledegjerdene på Yxney markerer skille mellom offentlig tilgjengelige og ikke tilgjengelige områder. Ingen er tjent med at tolkningen av friluftsloven settes tyve år tilbake.

Tor Homleid
Sandefjord Venstre

 ..men her får vi lov til å gå.

..men her får vi lov til å gå.


Les også Ulrichsens innlegg i Sandefjords blad, 6. januar 2006

og artikkel i Sandefjords blad, mars 2006..

samt leder i Sandefjords blad 30.3.06

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**