Venstre er miljøpartiet

Nulltoleranse for utbygging av landbruk, natur- og friområder!
av Einar Hovde, Lier Venstres 2-kandidat til kommunevalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Einar Hovde

Foto: privat

Venstre er miljøpartiet.
I Lier er det viktig å få redusert bruken av landbruk, natur og friområder (LNF-områder) til utbyggingsprosjekter. Det er stor etterspørsel etter boliger i Lier, men Lier Venstre vil ikke ofre "grønne Lier" gjennom å omregulere landbruks og naturområder, eller bryte markagrensen for å øke antall boliger. Vi vil legge til rette for økt boligbygging i skolekretser som har god kapasitet. Boligbygging langs fjorden skal kun tillates i allerede bebygde områder og det er viktig at det legges til rette for tilgang til sjøen for alle. Det må legges til rette for rimelige boalternativer for ungdom i attraktive områder.
For Venstre er det et hovedmål å prioritere mer miljøvennlig transport, slik at flere reiser kollektivt og lar bilen stå. For å få dette til er lav pris, hyppige avganger, god fremkommelighet og god komfort på buss avgjørende faktorer. Det er viktig at rutetidene til de forskjellige transportmidlene korresponderer, og at det blir tilrettelagt for sykkelparkering i forbindelse med sentrumsutviklingen i Lier og ved Lier stasjon. Parkeringen ved Lier stasjon må trygges og utvikles for økt bruk. Generelt er det stort behov for pendlerparkering i Lier. Flere sykkelveier vil gjøre det mer attraktivt å bruke sykkel som fremkomstmiddel. Mange av skolene i Lier sliter med stor trafikk til og fra skolen siden foreldre kjører sine barn fram og tilbake. Venstre mener det bør iverksettes tiltak rundt de enkelte skolene for å fjerne dette problemet.

En mer miljøvennlig arealplanlegging og arealbruk er svært viktig i årene framover.

Einar Hovde

Foto: privat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**