IOGT arrangerte folkemøte 22. august i kommunestyresalen

Omlag 12 kom for å høre på IOGT (Askøy- Actis Hordaland) og politikernes meninger omkring rusproblematikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Møte ble åpnet av en innleder fra IOGT og hun presenterte et hefte om "lokal alkoholpolitikk". Hefte skal bli gitt til politikere i Askøy.

Peggy Fluge fikk så ordet og fortalte om IOGT sin visjon og hvor viktig de frivillige sitt arbeid er i det rusforebyggende arbeidet. Videre fremla hun forskningstall om hvor mange som er skadelidende av rusmissbruk og da særlig alkohol sine skadevirkninger for unge mennesker. Vold, hærverk, ulykker, forgiftning, hukommelse tap osv. Hun nevnte og at hun hadde fått vite (etter forespørsel i kommunen) at undervisningssjefen hadde fått i oppgave å utarbeide en handlingsplan for rusforebyggende arbeid i Askøy. Hun var og opptatt av at vi måtte vise ungdommen at vi kunne ha det gøy uten rus. Det ble nevn at Over 200 000 barn lider under foreldres alkoholmissbruk i Norge i dag.

Spørsmål fra tilhørere var bla:
Hva med å samarbeide med ungdom om hva som må til for å hjelpe ungdom? (HUSET i Florvåg var her tema)
Hvor mye resurser er tenkt til dette arbeidet? Hvor mange kroner er satt av?
Hva gjøres når regelverket brytes? Butikker som selger alkohol til mindreårige. Foreldre og andre som er langere. Osv.
Hva med boliger til rusmissbruker som kommer fra rehabilitering og lignende.?

Venstre sin politikk på område er:
Venstre vil ha et tverrpolitisk løft for rusmisbrukere og de som faller igjennom i hjelpeapparatet. Det trengs mer penger, flere fagfolk og mindre byråkratisk behandling av den enkelte rusmisbruker. Tre år er gått siden den såkalte rusreformen ble iverksatt, og flere instanser, blant annet Helsetilsynet, rapporterer om at rusmisbrukere ikke får tilgang på nødvendige og basale helsetjenester.

Køene for metadonbehandling er for lange. Det er for dårlig oppfølging etter avrusning. Skottene mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er for tette, og rusmisbrukere blir altfor ofte sendt tilbake til rusbelastede bomiljøer etter behandling. Situasjonen er bekymringsfull når ruspasientene ikke får rettighetene sine oppfylt. Det er blant annet mangel på leger som kan sikre gode nok faglige tilbud.

Venstre har tatt initiativ til det tverrpolitiske løftet på bakgrunn av en rapport fra Helsetilsynet og en rekke henvendelser fra fagfolk, rusmisbrukere og pårørende. Det er ingen tvil om at mange politikere har følt seg maktesløse overfor rusmisbrukere som gjentatte ganger er ute på kjøret. Målet må være å hjelpe en mangfoldig gruppe av mennesker som faller igjennom i hjelpeapparatet.

Det er tre områder som må bedres for å endre situasjonen. Nok fagfolk, en ubyråkratisk håndtering av det enkelte menneske og god samhandling mellom nivåene som håndterer rusmisbrukere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**