Yxney-avtalen, avsporing av debatten

Flere formannskapsmedlemmer føler seg forurettet etter Formannskapets behandling av Yxney-avtalen. Det har de ingen grunn til skriver Dag Bjørvik i dette innlegget hvor han også utdyper Venstres begrunnelse for å si nei til Yxney-avtalen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


I en artikkel i Sandefjords blad 23. august er det en avsporing av debatten om avtalen mellom Sandefjord kommune, Staten og Kjell Chr. Ulrichsen.

Fem av min kolleger i Formannskapet er avbildet og føler seg forurettet etter en uttalelse fra Frode Anmarkrud (SV) i møtet den 21. august. Jeg var til stede i møtet og etter min erindring uttalte Anmarkrud omtrent følgende: slik avtalen er innrettet, kan den av noen bli oppfattet som forsøk på korrupsjon.

Dette gjentok han etter et innlegg hvor Anne Gro Olafsen grep tak i hans formuleringer. Denne gangen forklarte Anmarkrud at bakgrunnen for formuleringen var et møte med en velger som hadde antydet nettopp korrupsjon i forbindelse med denne avtalen.

Etter denne avklaringen fra Anmarkruds side, kan jeg ikke se at noen skulle ha grunnlag for å føle seg forurettet eller krenket.

Venstre v/undertegnede var i sak enig med SV om at Yxney-avtalen ikke burde vedtas av Formannskapet. Jeg føler nå behov for å presisere at eventuell korrupsjon i forbindelse med avtalen hverken var eller er noen del av Venstres begrunnelse for å forkaste avtalen.

Når Venstre stemte imot Yxney-avtalen, hadde vi som hovedbegrunnelse at allmenheten kommer dårligere ut med avtalen enn uten avtalen. Dette skyldes bl.a. at avtalen legger opp til nye adkomster til stranden i vest som, etter vår oppfatning, blir dårligere enn det allmenheten kan benytte som adkomst i dag.

Videre at grunneier Ulrichsen gis anledning til å sette opp stengsler to steder hvor det i dag er åpent for allmenheten å ferdes.

Videre at det ikke blir foretatt en opprydding i det gjerdesystemet som er på Yxney i dag og som etter Venstres oppfatning er ulovlige stengsler etter friluftsloven.

Venstre mener at disse ulempene for allmenheten ikke oppveies av det kommunen har forhandlet seg frem til, bla. at kommunen gis anledning til å sette opp toalettanlegg og søppelstativer.

Venstre har ikke vanskelig for å forstå at grunneier presser på for å inngå denne avtalen. Den innebærer for ham bl.a. tillatelse til utskilling av tre hyttetomter fra hovedbølet, tillatelse til oppføring av en ny fritidsbolig på inntil 200 kvm på en av disse tomtene samt tillatelse til å omdisponere et "klubbhus" til fritidsbolig. Den økonomiske fordelen dette i sum innebærer, vil selvsagt bli formidabel for grunneier.

Venstre mener at avtalen totalt sett er ubalansert i grunneiers favør. Venstre mener at allmenheten er bedre tjent med dagens tilstand enn det som vil bli resultatet av avtalen med grunneier.

Dag Bjørvik, Gruppeleder i Venstre

 Fra Yxney, våren 2007

Fra Yxney, våren 2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**