Vilje til å redde miljøet får Venstre-støtte til makt i Aust-Agder

Når FNs klimapanel nå har offentliggjort sine rapporter, er det ikke lenger mulig å lukke øynene for den utfordringen menneskeskapte klimaendringer utgjør. Ulike studier viser at den rike delen av verden må redusere sine klimagassutslipp med 60-80% i løpet av de neste femti årene for å stoppe den globale oppvarmingen. Både den britiske Stern-rapporten og det norske Lavutslippsutvalget har konkludert med at det er mulig å nå et slikt mål uten alvorlige økonomiske konsekvenser, hvis vi har viljen til å handle nå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Venstres klimakampanje. Logo.

Foto: Venstre

Denne utfordringen er helt fraværende i valgkampen til nå.

Venstre mener vi har et moralsk ansvar for å handle, og dette er også et lokalt ansvar.
Beregninger gjort av Cicero og Civitas viser at så mye som 15 % av norske klimagassutslipp kan kuttes gjennom lokale tiltak, i den enkelte kommune og fylkeskommune.

Venstre vil at Aust-Agder fylkeskommune skal ta tak i klimautfordringene med det alvor og den styrke utfordringen fortjener. Dette er den aller viktigste saken for oss i fylkespolitikken.

Fire av de fem siste meningsmålingene for Agder-fylkene viser klar framgang for Venstre i Aust-Agder (oppslutning fra 6-8%). Disse målingene gir, eller er i nærheten av å gi, Venstre 3 mandater på fylkestinget (Venstre mangler ca 310 stemmer på mandat nr 3 hvis vi legger den siste meningsmålingen i Agderposten til grunn). Med små endringer i mandatfordelingen mellom de andre partiene, vil Venstre være på vippen og bestemme hvem som får makten i fylkeskommunen.

Blir dette situasjonen, vil Venstre støtte de partiene som er villige til å forplikte seg til å gjøre Aust-Agder til et foregangsfylke i Norge innen miljøsatsing. Målet er at at Aust-Agder ikke skal påvirke klimaet negativt, men tvert om bidra til å løse miljøproblemene.

Venstre mener at blant annet disse områdene bør stå i fokus for miljøsatsingen i Aust-Agder:
– Alle elever i de videregående skolene i fylket skal gå gjennom et undervisningsopplegg om klimautfordringene og personlig ansvar.
– Komme i gang med utredning av en kystjernbane mellom byene i Agder-fylkene
– Prioritere sammenkobling av Sørlands- og Vestfoldbanen som en del av en hurtig-jernbane mellom Oslo og Stavanger.
– Bussforbindelsene må bli bedre og bussene må gå oftere. Fjordbuss vurderes der det er aktuelt.
– Prioritere C02-frie biler når drosjeløyvene skal fornyes (når teknologien er tilgjengelig)
– Etablere stasjoner med miljøvennlig drivstoff flere steder i fylket.
– Konsekvent bruke fylkeskommunens makt som innkjøper til å forlange miljøvennlige løsninger.
– Alle videregående skoler og andre fylkeskommunale virksomheter skal kildesortere avfall.
– Være pådriver for å få et bedre gang- og sykkelveinett i hele fylket.
– Gjøre miljøvennlig næringsvirksomhet til viktigste satsingsområder for Aust-Agder kompetanse- og utviklingsfond, Aust-Agder næringsselskap og Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder.
– Satse på forbrenningsanlegg for å utnytte søppel til fjernvarme.
– Nye offentlige bygg skal klargjøres for fjernvarme.
– ENØK-tiltak iverksettes i alle offentlige bygg.
– Økt beredskap mot oljeutslipp langs Sørlandskysten.

For mer informasjon, kontakt
1. kandidat Øystein Haga, tlf 48038279
2. kandidat Marianne Sigurdson Lyngvi, tlf 91873524

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**