Fremtidsrettede transportløsninger

Alle ønsker effektiv og rask transport til og fra jobb, skole og andre aktiviteter. I Venstre er vi i tillegg opptatt av at transportløsningene er miljøvennlige og trygge. I dette arbeidet har vi satt tydelige spor, men arbeidet er fortsatt ikke på skinner!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


En viktig forutsetning for miljøvennlig transport er å sørge for konsentrert utbygging rundt sentra, med korte avstander til kollektive transportruter og mellom der folk bor, handler, jobber og har sine øvrige aktiviteter.

Venstre vil styrke kollektivtransporten fremfor å tilrettelegge for økt privatbilisme. Et godt kollektivtilbud må inkludere korresponderende matebussruter og tilstrekkelig parkering ved knutepunktene. Asker Venstre tok i sin tid initiativet til å få etablert pendlerparkeringen i Lensmannslia og parkeringsplanen for Asker sentrum. Planen har bidratt til en ny giv i arbeidet med å videreutvikle løsninger for togpendlerne og gode parkeringsløsninger i sentrum forøvrig.

Venstre støtter Oslopakke 3, som både gir bedre kollektivløsninger og en ny E18 i tunnel gjennom Bærum. Der eksisterende E18 erstattes av tunnel, skal det tilrettelegges også med sykkelfelt — en "syklistenes E18".

Å tilrettelegge for gående og syklende er avgjørende for å få til miljøvennlig transport. Gang- og sykkelveier og sykkelfelt må anlegges slik at de blir attraktive å bruke, som gjennomgående, trygge og trivelige ferdselsårer. Venstres arbeid for transportsyklistene har resultert i at det nå utarbeides en plan for bedre og tryggere løsninger for denne gruppen.

Asker Venstre var pådriver for trafikksikkerhetsplanen som ligger til grunn for alle kommunale tiltak innen trafikksikkerhet i Asker. Vi har kjempet for økte bevilgninger til viktige fysiske og holdningsskapende tiltak.

Biltrafikken er fortsatt økende, og det er fortsatt for mange trafikkulykker i Asker. Venstre lover å fortsette sitt arbeid for mer miljøvennlige transportløsninger og et mer trafikksikkert Asker!

Terje Stamer Wahl
Kommunestyrerepresentant (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**