Arbeiderpartiet svikter Alna og Groruddalen

Mye av Arbeiderpartiets hovedretorikk i Oslo er bygget opp rundt påstanden om at de vil satse på Groruddalen. Det er derfor interessant å måle retorikken opp imot hva Arbeiderpartiet faktisk gjør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen

Arbeiderpartiet har i en rekke Groruddalssaker i bystyret stemt slik at resultatet er blitt økt biltrafikk med økte miljøbelastninger lokalt. Arbeiderpartiet har også aktivt stemt for nedbygging av friområder og grønne lunger flere steder i dalen. Og i regjering har Arbeiderpartiet stått for detaljregulering og styring fremfor lokal medbestemmelse.

Vi gir tre konkrete eksempler på saker der Arbeiderpartiets stemmegivning i bystyret de siste 10 årene står i direkte motstrid til partiets egen retorikk.

Datoer for de aktuelle bystyre- og/eller byutviklingsmøtene er gjengitt i parentes tilhørende hver enkelt sak, hvor også saksnumrene fremgår.

1. NRF-tomten:
Arbeiderpartiet sikrer flertall i bystyret for salg av 45.000 kvadratmeter tomtegrunn midt i Groruddalen til Posten til bygging av nytt brevsenter. Den trafikale merbelastningen i et område som fra før slet med stor trafikk utgjør over 2.000 kjøretøyer hvert eneste døgn.
Arbeiderpartiet stemte også imot Venstres forslag om å etablere et sammenhengende grøntområde langs Alnaelven, og tilbakeføring av elveløpet i sin helhet i Alnabruområdet.
(Bystyrets møte den 22.06.99 (sak 420/99): Ap, H, Frp stemte sammen mot V, SV, KrF og RV.)

2. Nyland Syd:
Arbeiderpartiet sikret flertall i bystyret for etablering av nye logistikk- og terminalfunksjoner på Nyland Syd, til tross for at det i kommuneplanen fra 2004 slås fast at terminalvirksomheten i dalbunnen kun skal kunne moderniseres og effektiviseres innenfor dagens terminalområde.
Nyland Syd-utbyggingen vil beslaglegge store arealer i dalbunnen av Groruddalen, og vil føre til større lokale miljøproblemer i form av økt tungtransport- og biltrafikk.
Groruddalens sentrale deler er Oslos siste store arealreserve, og det bør etter Venstres mening utarbeides en langsiktig strategi der disse områdene utvikles som attraktive byområder med boliger, kultur og nye næringer.
(Bystyrets møte den 21.06.06 (sak 274/06): Ap, H, Frp, KrF og RV stemte sammen mot V og SV.)

3. Alnaparken:
I forbindelse med bystyrets behandling av sak om helhetlig utviklingsplan for Groruddalen, stemte Arbeiderpartiet imot SV og Venstres forslag om utvikling av Alfasetmorenen-Nyland med utvidelse av Alnaparken og vurdering av boliger i Nyland Syd-området.
SV og Venstres forslag var i tråd med anbefalt strategi fra Plan- og bygningsetaten.
(Bystyrets møte den 21.06.06 (sak 272/06): Ap, H, Frp, KrF og RV stemte sammen mot V og SV.)

Les flere eksempler her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**