20 punkt for Norges beste skole

Skolepolitikk er en av hovedsakene for Drammen Venstre. Her kan du lese mer om vår skolepolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Ringerike Venstre Hønefoss skole

Foto: Roar Olsen

Venstre ønsker en skole for kunnskap og likeverd. Venstre har en ambisjon om at hver enkelt elev i Drammenskolen skal nå sitt potensial. Det er derfor et mål at alle elever skal få individuelt tilpasset opplæring, slik at de ut fra sine forutsetninger utfordres til å strekke seg mot ny kunnskap.

Venstre vil bygge kunnskapsskolen ved å satse på dyktige lærere. Vi vil styrke etter- og videreutdanningen og innføre et kompetanseår for lærere i Drammen. Vi vil gi skolen og lærerne større frihet til å bli gode og redusere sentrale pålegg og unødvendig byråkrati.

Drammenskolen er en viktig arena for sosial læring og integrering. Venstre vil styrke skolenes mulighete til å gi elever med minoritetsspråklig bakgrunn tilpasset opplæring. Alle skoler må ha et sterkt engasjement i arbeidet mot mobbing og diskriminering.

Alle elever i Drammenskolen skal være sikret et godt skoletilbud. Vi vil gi skolene frihet til å utvikle sin egenart, og vi vil legge tilrette for at elevene og foreldrene skal ha gode muligheter for å medvirke i ytformingen av undervisningen. Venstre ønsker en satsning på kreative fag, og vi ønsker å styrke gründerånden ven å innføre elevbedrifter i ungdomstrinnet.

Venstre vil fortsette å øke skolebudsjettet. Norges Beste Skole er ikke gratis.

Drammen Venstres 20 punkt for å lage Norges Beste Skole

Utvikling for alle
– Alle elever skal ha tilpasset opplæring. Barn med lærevansker skal få all den hjelp de trenger fra første klasse.
– Alle skoler skal ha lærere med spesialpedagogisk kompetanse.
– Økt lærer- og voksentetthet i skolen.
– Elevbedrifter på ungdomstrinnet for å stimulere gründerånden.

Sats på læreren
– Lærerene i Drammen skal få muligheter til et kompetanseår for viderutdanning. Det må settes i verk en systematisk etterutdanning der det legges vekt på behovet ved den enkelte skole.
– Yngre lærere som arbeider som vikarer, må få fast ansettelse.
– Rekruttere flere lærere med minoritetsspråklig bakrunn.

Større frihet for skolene
– Gi skolene større frihet til å utforme sine undervisningsopplegg.

Skolen som integreringsarena
– Styrke skolene som har stor andel minoritetsspråklige elever
– Tilbud om leksehjelp til alle.
– Arbeide for integrering og mot diskriminering.

Skolebygg som vi kan være stolte av
– Arbeidet med rehabilitering av nedslitte skoler må intensiveres og alle skoler skal ha universell utforming.

Rett til å velge
– Foreldrene må kunne velge hvilken skole eleven skal gå på.

Forebyggende helsearbeid
– Alle skoleveier må sikres, slik at alle skoleelever kan gå trygt til og fra skolen.
– Skolehelsetjenesten må bygges ut. Alle elever må bli sett og kunne få tilbud om hjelp når de trenger det.
– Skolen må bidra til at elevene får mulighet til fysisk aktivitet som både er helsefremmende og gir bedre grunnlag for læring.
– Skolene i Drammen må få bruke det nye badet gratis til svømmeundervisning.

Et utvidet samarbeid med foreldrene
– Foreldrene representerer en stor ressurs i læringsarbeidet. det er viktig at de får god kunnskap om skolens arbeid og om hvordan de kan bidra til å støtte barna. Det må arbeides systematisk med å trekke minoritetsspråklige foreldre med i foreldreutvalg, driftsstyrer mm.

Skolefritidsordningen må rustes opp
– foreldre og barn skal føle glede og trygghet ved å bruke SFO. Det må settes krav til innhold, kvalitet og voksentetthet. Samarbeidet mellom SFO, skolen og foreldrene må styrkes.
– Fleksibiliteten i SFO må utvides med tanke på åpningstider, betalingssatser og ferieåpninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**