Hva nå med Drøbaksbussen, SL?

Frogn Venstres internettopprop om bussen har samlet 275 signaturer. SL har gjort noe, men mye gjenstår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Jeg har i dag sendt epost-meldingen som er gjengitt under til Stor-Oslo lokaltrafikk. Eposten tar utgangspunkt i kravene i oppropet, og i tallrike eposter jeg har mottatt fra de som har signert.

buss

Foto: Ivar Ruud Eide

Hold trykket oppe
En utfordring nå fremover blir å fortsatt holde trykket oppe. SL vil rimeligvis først innfri kravene der det er mange som protesterer, og satse på at protestene da avtar. Det er derfor viktig at også pendlere som etter hvert opplever at kravene innfris støtter opp om for eksempel beboerne på Vassum, som fikk noen morgenbusser som kompensasjon for at tilbudet resten av dagen bortfaller helt, eller de som skal til Skøyen, og som ikke opplever tilbudet til Dokkveien som en forbedring. Her får den nye pendlerforeningen en viktig rolle.

Vi behøver en pendlerpolitikk i kommunen

Samtidig er det viktig at kollektivtransport og pendlersaker kommer høyere opp på dagsorden i kommunestyret. Jeg har også fått innspill som tyder på at pendlernes sak ikke har vært tilstrekkelig tatt høyde for på flere områder, og det i en kommune hvor 60% av arbeidsstyrken pendler! Det er lett å skylde på SL for at man kommer ti minutter for sent i barnehagen, men når folk som flytter fra Oslo til Frogn opplever at de både får lengre reisetid og en barnehage som stenger en halv time tidligere enn i Oslo, blir situasjonen ekstra vanskelig. Det sittende flertall i kommunestyret har hatt fokus på å begrense pendlingen, men det er jo faktisk slik at mange av pendlerne faktisk ønsker å jobbe i Oslo fordi de liker jobben sin.

Venstre vil ta tak i pendlernes behov
Frogn Venstre tok intitiativet til dette internettoppropet. Vi har programfestet satsing på kollektivtransport. Vi i Venstre ser også behovet for å tenke mer helhetlig i forhold til kommunens tilbud til pendlerne også på andre områder. Vår styrke i kommunestyret etter valget bestemmes 10. september.

For meg personlig vil også pendlersak være min egen sak, og det er garanti god nok for at jeg følger opp dette dersom jeg får velgernes tillit.

Erik Lundeby

Foto: Ivar Ruud Eide

Vennlig hilsen
Erik Lundeby, Frogn Venstre

——–


Epost til Stor-Oslo Lokaltrafikk
(Tekst i epost sendt SL i dag)

Til Stor-Oslo lokaltrafikk
275 har nå signert Frogn Venstres opprop om 541 og 542-bussen. Vi takker for økningen i tilbudet som er iverksatt eller blir iverksatt i Oktober. Dette viser at lokalt engasjement nytter, og at det er mulig å føre en dialog med SL. Dette lover godt for tiden som kommer, og for muligheten både en pendlerforening og et nytt kommunestyre med større fokus på samferdsel kan ha for å påvirke tilbudet.

Vi sender dere denne eposten for å minne om de ønskene vi har hatt, og som ikke er blitt tatt til følge i denne omgang, og regner med at SL vil jobbe videre for å komme flere i møte. Vi har også mottatt mange innspill på epost fra pendlere som har signert oppropet, og som fremdeles er frustrerte. Jeg bygger inn hovedpunktene fra disse i kulepunktene under.

De som har signert oppropet vil også få kopi av denne eposten. Jeg vil også gjøre kjent for de som har signert hva Stor-Oslo lokaltrafikk svarer, og håper på tilbakemelding relativt raskt.

Av de tiltak oppropet vårt ba om, har vi så langt fått dette:

-En ekspressbuss ekstra fra Drøbak sentrum i den travleste tiden (06:57)

-Buss fra Dokkveien hjem om ettermiddagen som dekker både Heer, Skorkeberg og sentrum. En avgang fra mandag, og en til fra oktober.

-Faste anløp av Vassum om morgenen i retning byen, og et fast anløp om morgenen i retning Drøbak.

Samtidig må vi peke på at vi ønsker oss mer.

-Ytterligere ekspressbusser fra Drøbak sentrum om morgenen, f eks 06:27 og 07:27.
Lavere ekspressbussfrekvens kan ramme betydelig. Folk som skal levere og hente barn i barnehage i Drøbak og ta bussen til Oslo har allerede et stramt program, flere har meldt fra til meg at de nå ikke får det til å gå opp. Andre har akkurat rukket morgenmøter i Oslo med tidligere frekvens, og opplever nå å måtte stå opp 20-25 minutter tidligere for å rekke de samme møtene.

-Flere ekspressbusser fra Jernbanetorget til Drøbak sentrum i den travleste tiden – tidligere frekvens var 4, nå 2.

-Noen av bussene over Skorkeberg og Heer om morgenen bør gå til Oslo sentrum vest og Skøyen. Generelt er mange av de som henvender seg til meg nå irritert over at bussene ikke kan begynne lenger vest. Både Skøyen og Lysaker nevnes. Mange har også opplevd at bussene fra sentrum er fulle når de kommer til Ullerudsletta, og at det derfor ikke er noe godt alternativ å gå dit. I helgen snakket jeg også med en tidligere pendler som hadde gått av med tidligpensjon når bussen ikke lenger gikk til og fra Lysaker. Jobbskifte og kjøp av bil nummer 2 er også vurdert av flere. Dette viser hva konsekvensene i praksis kan bli for folk, og at ruteopplegget griper inn i manges liv på en måte som oppleves som dramatisk.

-Flere har uttrykt behov for at bussene fra Oslo vest starter tidligere (omkring kl 15), og går senere (til omkring 17). Etter hva jeg hører var bussen som gikk rundt kl 15 fra Vika veldig populær.

-Vassum bør igjen få et fullverdig busstilbud, som også innebærer at barn i området kan delta på aktiviteter i Drøbak om ettermiddagen. Her viser SL til at folk ikke ønsket ringeordning – men det betyr ikke at de ønsket ingen ordning utenom rushtiden. Er flytting av holdeplassen til E6 et alternativ for å opprettholde tilbudet?

-Det bør være lokalbusstilbud til sykehjemmet på Grande fra sentrum også utenom rushtiden og i helgene.

-Sitteplass må være en selvfølge når bussen kjører på motorvei. Vi skjønner at det ikke alltid er mulig å forutse alle reisetopper, men det må legges inn noen marginer når det gjelder kapasiteten for å unngå at ståplasser blir vanlig.

-Matebussen fra Elle er også kuttet til halvtimesruter, og pendlerne opplever at korrespondansen med buss til og fra Oslo fungerer dårligere, særlig i forhold til ventetid og mulighet for sitteplass.

-Det må sikres snuplass for bussen i Drøbak sentrum sør – dette ønsker også SL, men kommunen må ta ansvar for det

-Kommunen må utarbeide en handlingsplan for pendling og kollektivtransport.

Gå inn på oppropets webadresse for å sjekke status i antall signaturer: http://www.opprop.no/opprop.php?id=drobakbussen

Vennlig hilsen
Erik Lundeby, Frogn Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**