Venstre vil ha løft for rusmisbrukere

Venstre vil ha et tverrpolitisk løft for rusmisbrukere og de som faller igjennom i hjelpeapparatet. Det trengs mer penger, flere fagfolk og mindre byråkratisk behandling av den enkelte rusmisbruker. Tre år er gått siden den såkalte rusreformen ble iverksatt, og flere instanser, blant annet Helsetilsynet, rapporterer om at rusmisbrukere ikke får tilgang på nødvendige og basale helsetjenester.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Medisin, helse, piller

Foto: Microsoft

Køene for metadonbehandling er for lange. Det er for dårlig oppfølging etter avrusning. Skottene mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er for tette, og rusmisbrukere blir altfor ofte sendt tilbake til rusbelastede bomiljøer etter behandling. Situasjonen er bekymringsfull når ruspasientene ikke får rettighetene sine oppfylt. Det er blant annet mangel på leger som kan sikre gode nok faglige tilbud.

Venstre har tatt initiativ til det tverrpolitiske løftet på bakgrunn av en rapport fra Helsetilsynet og en rekke henvendelser fra fagfolk, rusmisbrukere og pårørende. Det er ingen tvil om at mange politikere har følt seg maktesløse overfor rusmisbrukere som gjentatte ganger er ute på kjøret. Målet må være å hjelpe en mangfoldig gruppe av mennesker som faller igjennom i hjelpeapparatet.

Det er tre områder som må bedres for å endre situasjonen. Nok fagfolk, en ubyråkratisk håndtering av det enkelte menneske og god samhandling mellom nivåene som håndterer rusmisbrukere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**