Dette vil Venstre i Hurum

Alle politiske partier ble spurt av Røyken og Hurums Avis om å svare på 10 spørsmål. Her finner du Venstres svar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


VENSTRES SVAR

1. Hva er ditt partis hovedsak i valgkampen?
Miljø, skole, næringsetablering og sosialt ansvar. Miljø: Få på plass en lokal forpliktende klimaplan og en tilsvarende kystsoneplan. Skole: Satsing på læreren. Næring: Gjøre det lettere å skape sin egen arbeidsplass. Sosialt ansvar: Gi et godt helse- og omsorgstilbud til mennesker i alle aldre.

2. Hvilket standpunkt tar ditt parti til Sætre sentrum?

Venstre ønsker en helhetlig utvikling av Sætre sentrum med lav småhusbebyggelse nærme sjøkanten. Bilfritt torv. Utviklingen skal skje i en dialog mellom kommunen, utbyggere og innbyggere i Sætre.

3. Hvordan skal Hurum framstå som en turistkommune?
Ved å bevare vår fantastiske natur og kystlinje. Tilrettelegge for et mangfoldig kulturtilbud og godt utvalg av forretninger og serveringssteder. Markedsføre bedre våre museer, gallerier og andre attraksjoner. Opprette turistkontor ved Rv 23.

4. Hva vil ditt parti gjøre for ungdom i Hurum?
Styrke satsingen på Kulturskolen og idrettslagene. Etablere et Ungdommens hus på Tofte. Øke ungdommens deltagelse i styringen av kommunen ved å revitalisere Ungdomsrådet.

5. Hva vil ditt parti gjøre for å bedre kollektivtilbudet?
Redusere billettprisene betydelig og sørge for praktiske overganger mellom buss, tog, hurtigbåt og ferge. Bedre skoleskyssordningen (sitteplasser, unødig venting). Jobbe for tverrforbindelse under Oslofjorden.

6. Hva er ditt partis eldrepolitikk i Hurum?
Eldre som vil bo hjemme skal få den hjelp de trenger, men de som vil ha sykehjemsplass skal få det. Vi ønsker økt fokus på kvalitet, men også flere hender. Bygging av bolig for psykisk utviklingshemmede i Sætre må starte opp og penger til bemanning må på plass.

7. Hvordan stiller ditt parti seg til økt boligbygging?
Vi ønsker flere helårsboliger framfor en utstrakt hyttebygging. Lys i vinduene om vinteren!

8 Hvordan stiller ditt parti seg til regioninndeling?

Hurum Venstre har ikke konkludert ennå i denne saken. For Venstre er det viktig å ivareta lokaldemokratiet og ha en effektiv styring av det offentlige tjenestetilbudet.

9. Hva er Hurums største utfordring?

Å møte et forventet utbyggingspress og likevel ta vare på miljøet. Hurum skal bli en foregangskommune innen miljø. Økonomi: Redusere kommunens gjeld.

10. Hva vil ditt parti gjøre for å bedre Hurums økonomi?
Samarbeide med nabokommuner på alle områder der dette er naturlig. Vi vil ikke innføre eiendomsskatt.

Stem Venstre med gule roser

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**