Venstreskolen eller som AP: tja til alt!

AP kaster inn forslag om heldagsskole i valgkampens sluttinnspurt! SFO ordningen i Asker er populær, selv om den er blitt for dyr, og det vil vi gjøre noe med etterhvert! Men Venstre vil aller mest prioritere Kunnskapsløftet, som er en satsing på mer kunnskap og kvalitet i skolens kjernetid!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Ingvild Tautra Vevatne

Politikk er å kunne prioritere det som er viktigst. Venstre vil derfor styrke lærertettheten slik vi hadde det på 2004-nivået, og hvor Asker lå langt over gjennomsnittet i Akershus. Nå har økonomien i Asker bedret seg og vi skal derfor løfte skolen opp igjen. Elevene skal få en bedre tilpasset opplæring, ved at elevgruppene skal bli mindre og lærerne skal få en skolehverdag som ivaretar deres mulighet til å gjøre en bedre undervisning.
Kunnskapsløftet skal være en kunnskapssatsing, også i Asker kommune, og da vil Venstre gi skolen et faglig løft for lærerne i fagene som de skal undervise i, og Venstre jobber sentralt for et kompetanseår for lærere, uansett kommune som en sentral reform.

Vi vil allerede nå utfordre egen kommune til å prioritere en større satsing på etterutdanning av våre lærere! Lærere må da vita at deres elever får kvalifiserte vikarer når de selv skal ta etterutdanning, hvis ikke vil vinningen gå opp i spinningen, mht til kvalitet og kunnskapsløft for elevene.

Venstre har alltid vært et skoleparti, også i Asker. Vi har villet kompetanseheving, vi har foreslått sosiallærer på skolene, vi har gått inn for styrket lærertetthet og økt tid til PP-tjenesten og styrket skolehelsetjenesten. Styrkingen av skolen mht til lærertetthet de siste årene i Asker har vært for svak pga den økonomiske situasjonen vi har vært i.

Nå skal omstillingsprogrammet til rådmannen nettopp styrke tjenestene ute, både i skole, barnehage og i helsesektoren, og så vil vi styrke pga av en bedret økonomi.

Det er også viktig for Venstre at vi har gode alternative skoler for enkeltelever i perioder av deres skoletid. Vi var derfor vært en pådriver for Vollen båtmuseum med Sjøskolen som en integrert skole i et spennende kulturanlegg! Båtmuseet er et mål for seg, pga vår interesse av kulturbevaring og spennende kulturopplevelser for innbyggerne våre. Alternativ skole er viktig for de elevene som ikke har fått vist sine evner i den vanlige skolen. Venstre er et skole- og kulturparti, og hvor kunnskap og kvalitet er viktig, men også skapertrang og mangfold skal få blomstre. Det tok tid før både AP og andre store partier fulgte opp båtmuseet og med en alternativ skole. Nå er det bare Frp som er imot Sjøskolen i Vollen, mens AP er imot Montessori skolen i Vollen!

Venstre er for en god offentlig skole, og med en positiv holdning til fleksibilitet og mulighet for alle etter evner og interesser, og derfor også er vi positive til gode alternative offentlige skoler. Kunnskapsløftet og lærerløftet er derfor høyt prioritert fra Venstre, uansett hvem som er skoledriver! Hva skal AP rangere som viktigst, kunnskapsløftet, med vekt på innhold og kvalitet, slik som Venstre eller en skole som i hovedsak skal vektlegge at barna har et enhet som heter heldagsskolen hele dagen? Venstre kan ikke tilfredstille alle behovene og forsøkene denne høsten, og da har vi valgt å styrke skolens innhold og kvalitet i fagene først.
Det er bare enkelte opposisjonspartier som har penger til å velge alt! Jeg vil sitere Lene Conradi på siste debattmøte med de ansattes organisasjoner i Asker : "AP m.fl. stiller med egne forslag til budsjettmøtene, og når deres forslag faller har de penger til alle gode forlag fra posisjonspartiene. Da kan vi lese i protokollen at de ikke har måttet velge noe bort, og i tillegg kan det leses i protokollen at de har fremmet gode forslag som ingen andre har hatt penger til!

Mange skoler i Asker organiserer skolehverdagen på en spennende måte, og med de ressursene som vi har. Venstres styrking av lærertettheten skal kunne øke den fleksibiliteten, til både bedre kvalitet, til bruk av andre fagpersoner og til større samhandling med fritidssektoren og nærmiljøene som en ressurs! Nå må Kunnskapsløftet fra forrige regjering stå i sentrum og ikke få en skolepause med Djupedal og nå med AP`s heldagsskole. Venstre er garantisten for en bedre skole og for at kunnskapsløftet må gjøde lærerne før det igjen kan gjelde elevene!

Heldagsskolen skal selvfølgelig utredes og planlegges, og der vil Venstre være med, men nå er vi i gang med en kvalitetsreformen og innholdet i kjernetiden!

Ingvild Tautra Vevatne
ordførerkandidat for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**