Røyken Venstre tar miljøansvar!

Røyken, grønn, nær og levende – en miljøpolitikk for fremtiden:
Klimaendringer er vår tids viktigste miljøutfordring. Mye kan gjøres på kommunalt nivå. Røyken Venstre ønsker å ta alle Røykens innbyggere med i et kreativt og målrettet samarbeid for å finne de beste og mest effektive måtene å redusere våre klimautslipp på.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Lasse Thue, Daniela Torsvik, Tore Hogstad og Marit Kolbræk

Lasse Thue, Daniela Torsvik, Tore Hogstad og Marit Kolbræk
Foto: privat

Røyken Venstre vil i valgperioden:
Sikre at natur- og miljøvernhensyn blir ivaretatt i alle plan-, regulering- og utbyggingssaker.
Delta aktivt i utformingen av Røyken kommunes klimaplan med forpliktende tiltak som skal fremmes høsten 2007, og dermed revitalisere Agenda 21 — arbeidet.
Gjennom å innføre resirkulering på Rådhuset, skoler og andre kommunale institusjoner minske avfallsmengden i kommunen.
At alternative oppvarmingskilder, energisparing og ny teknologi prioriteres ved planlegging av nye kommunale bygg.
Jobbe for at energisparingsprosjektet Røyken Eiendom driver for kommunen utvides, og at energiforbruket skal reduseres med mer enn de 10 % som er oppnådd.
At Røyken kommune skal bidra med reduksjon i sine klimagassutslipp i overensstemmelse med Kyotoprotokollens mål for Norge, uten å øke elektrisitetsbruken utover dagens nivå.
Forsette med å dele ut Miljøprisen til enkeltpersoner, grupper eller lag som utmerker seg positivt innen dette området for å sette fokus på individets miljøansvar.
Kommunens kystlinje, markagrense og andre viktige naturområder skal bevares gjennom arealplanlegging, og konsentrert tettstedsutvikling.
Jobbe for at det landbrukspolitikken bidrar til vern av kulturlandskapet, og fremme produksjon av økologisk og trygg mat.
Utvide Strandsoneplanen slik at Drammensfjordsiden av Røyken også sikres tilfredsstillende, slik det nå kun er for Oslofjordsiden. Strandsonen gjøres dermed mer tilgjengelig for allmennheten, og videre nedbygging skal unngås.
Jobbe for at Røyken kommune oppretter en stilling som koordinator for kommunens miljøarbeid, eventuelt i et samarbeid med Hurum kommune søker om en statlig prosjektstilling som Miljøkoordinator.
Støtte utvidelse av eksisterende småbåthavner, og nybygging kun på egnede steder. Dette i et omfang som gir minst mulig skade på strandarealene.
Jobbe for at Røyken kommune oppretter Miljøstatus pånett i 2007 etter miljøstatusmal fra Statens Forurensingstilsyn og Kommunenes Sentralforbund, www.miljostatus.no.
Fra Røyken Venstres program 2007 – 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**