Barns oppvekst, skole og kulturtilbud

Veldig mange gjør svært mye bra for barn og unge i Malvik. Malvik Venstre vil være en pådriver, i kommunestyret, for at alle disse skal få bedre vilkår for sitt arbeid for barns oppvekstmiljø i Malvik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Skolegard

Foto: ?

For Malvik Venstre er det en viktig demokratisk oppgave å sikre alle den samme adgangen til utdannelse og kunnskap, uansett sosial og kulturell bakgrunn. Venstre vil styrke den offentlige skolen som en grunnleggende samfunnsinstitusjon. Da må respekten for fagkunnskapen og læreren gjenreises. For å sikre lærerne systematisk kompetanseheving ønsker Venstre å innføre et kompetanseår for lærere, der disse kan få permisjon for videreutdanning eller for å praktisere i et annet relevant yrke.

Et engasjert nærmiljø er nødvendig for å skape gode og selvstendige skoler. Beslutningene må i stor grad tas av de som har tilknytning til den enkelte skole. Malvik Venstre ønsker at selvstyrte skoler skal være normen for skolestyring. Skal vi få dette til må alle, lærere, elever, foreldre og kommunestyrerepresentanter engasjere seg i skolen. Å skape den gode skolen handler om mer enn gode skolebygg. Det handler i stor grad om innholdet i skolen.

Hvorfor diskuterer medlemmene i kommunestyret i Malvik aldri innholdet i skolen? Skolen er jo en av kommunens viktigste oppgaver. Malvik Venstre vil ha jevnlige debatter om skolens innhold.

Barn, kreativ, skole

Foto: Microsoft

Kunst og kultur er selve grunnlaget for vår utvikling som mennesker og som samfunn. Malvik venstre er opptatt av å legge til rette for et levende og mangfoldig kulturliv, slik at alle innbyggere kan finne sitt eget kulturelle uttrykk. Gode kulturopplevelser er en viktig del av det gode liv. Malvik Venstre ser det som en svært viktig kommunal oppgave å sikre dette.

Vi ønsker derfor å styrke det offentlige bidraget til frivillige organisasjoner slik som kor og korps, idrettslag o.fl., som arbeider med opplæring og formidling innenfor kulturområdet. Slikt bidrag oppmuntrer og støtter opp om det enorme frivillige arbeidet som legges ned, og gir mange ganger tilbake. Dette arbeidet er svært viktig for utvikling av gode bo og oppvekst miljø.

Malvik Venstre vil støtte opp om kulturskolen, og sikre at alle som ønsker det får et tilbud. Malvik venstre ønsker også å stille arealer på Vikhammer skole, som blir frigjort i forbindelse med byggeprosjektet, til rådighet for kulturskolen og kor og korps i Ytre Malvik. I Hommelvik må dette behovet løses i forbindelse med oppgraderingen av Hommelvik ungdomsskole.

Malvik Venstre ser det ikke som aktuelt å gå inn for bygging av et kulturhus i kommunen i de nærmeste årene. Vi mener en heller må satse på tilrettelegging av tilstrekkelige og tilrettelagte lokaler for kulturaktiviteter både i Hommelvik og i Ytre Malvik. På Vikhammer ved å oppgradere sceneutrustning, lyd og lysanlegg i Ytre Malvik Samfunnshus, og i Hommelvik ved å legge til rette for sambruk av areal, mellom kulturlivet, kulturskolen og ungdomsskolen, når Hommelvik ungdomsskole skal oppgraderes. Vi mener dette vil gi bedre muligheter for aktiv kulturlæring og formidling innenfor de økonomiske rammene som for tiden er tilgjengelig for denne sektoren.

Veldig mange gjør svært mye bra for barn og unge i Malvik. Malvik Venstre vil være en pådriver, i kommunestyret, for at alle disse skal få bedre vilkår for sitt arbeid for barns oppvekstmiljø i Malvik.

Håvard V. Aarnseth
1 kandidat for Malvik venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**