Røyken Næringsråd hadde invitert partienes 1. kandidater til å presentere sitt partis syn på nærings

Over en frokost i rådhuskantina ble valgkampens siste debatt arrangert torsdag 6. september.
Røyken Næringsråd hadde invitert partienes 1.kandidater til å presentere sitt partis syn på næringsutvikling og vekst i Røyken, samt debattere temaet.
I panelet stilte Tjøstolv Sognedal (SV), May Sæther Løken (Ap), Lasse Narjord Thue (V), Eva Høili (Krf), Rune Kjølstad (H) og Tom Erik Hauger (Frp).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


I presentasjonen av Venstres politikk understreket Thue at for Venstre er næringsutvikling grunnleggende positivt, og at Venstre både nasjonalt og lokalt ønsker å legge til rette for – støtte gründervirksomhet.
Videre ble hovedområdene under tittelen “Næringsliv og tettstedsutvikling” fra kommunevalgprogrammet gjennomgått.
Tiltak som:
Planlegging av næringsarealer i forkant av utvikling av eksisterende
Fortsette utvikling i Slemmestad sentrum, og på sikt utfasing av industrivirksomheten som beslaglegger store arealer i dag
At Røyken kommune ivaretar sine forpliktelser i næringsplanen for 2007-2009
Tettstedsutvikling for Spikkestad, Røyken sentrum, Åros og Slemmestad
Kultursektoren som en vekstnæring i Røyken
Videre fokuserte Thue på samferdselssektoren, og behovet for forbedret veistandard på RV23, Slemmestadveien og Røykenveien. Og videre gjennomgikk de siste ukenes reduksjon av busstilbudet i Røyken og Hurum, samt hvordan Venstre både lokalt, på fylkesplan og nasjonalt jobber for å få snudd ruteendringene.

Samtidig understreket Thue kommunepolitikernes ansvar for å bevare kommuneplanen som et forutsigbart, langsiktig dokument. Og ikke bare for politikere og kommunens administrasjon, men i like stor grad for innbyggere, næringsliv, eiendoms-utviklere og besittere.
Avslutningsvis tok Thue opp behovet for at næringspolitikk blir et kontinuerlig politisk tema, og at det må forankres i et politisk utvalg med ansvar for å følge opp politikkområdet.

Under spørsmålsrunden var det i liten grad spørsmål rettet kun til Venstre, men Ap fikk en rekke sterkt kritiske spørsmål om deres program. Problemstillingen det ble fokusert på var Aps program, som under næringskapittelet i stor grad foreslår tiltak som allerede er i gangsatt, eller som vil konkurrere med Røyken næringsråds virksomhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**