Asgeir Osnes’ sluttappell på torget!

Drammen Venstres førstekandidat Asgeir Osnes, holdt appell på torget i går. Les appellen her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre er et liberalt parti — et parti som kombinerer tradisjon med fremtidsrettede løsninger, sosialt ansvar med personlig frihet. Venstre har alltid vært en forkjemper for et levende folkestyre. Derfor ønsker vi at mer makt skal tilbakeføres i folkevalgte organer, og at kommunen skal bli enda mer åpen. Venstre er et borgerlig sentrumsparti som setter enkeltmennesket og vårt felles miljø i sentrum.

Venstres mål er at Drammen skal bli Norges beste hjemby. En by som mennesker, familier og bedrifter har lyst å flytte til. Drammen skal bli Norges enkleste by å etablere seg i for både mennesker og bedrifter, og Drammen skal være en åpen og inkluderende by uansett alder, etnisk opprinnelse eller religion.

Venstre vil at Drammen skal bli Norges miljøhovedstad. En by med lave klimagassutslipp, ren luft og rent vann – en by som satser på kollektivtransport og ivaretar sitt biologiske mangfold. Det har skjedd veldig mye positivt i Drammen de siste årene. Elva er rensa, parker og grøntareal er blitt laget. Men en videre og sterkere miljøsatsning virker totalt fraværende. Det kan virke som om miljøsatsninga i Drammen stanset opp da Drammen fikk bymiljøprisen i 2003.

Drammen har både en miljøhandlingsplan og en klimahandlingsplan. Men er det noen som har sett noe oppfølging av disse?

Framtida

Foto: Venstre

Vi i Drammen Venstre har forsøkt å løfte miljøpolitikken i dette valget og gjøre valget 10. september til et miljøvalg. Vi har lansert en mer miljøvennlig og fremtidsretta bruk av Holmen og vi har lagt frem et miljømanifest med mange konkrete tiltak. Dette er områder jeg ønsker å få hendene på rattet på etter valget. Miljø- og klimahandlingsplanene på oppdateres og ikke minst følges opp med handling og en målretta framdrift.

Venstre vil at Drammen skal bli Norges miljøhovedstad. Vi skal gå fra å være versting med tanke på svevestøv til å bli best i klassen. Indre Drammensfjord må bli renska opp. Vi må ha en satsning på miljøbiler. Dette vil i første rekke fra kommunens side handle om å få satt opp mange ladestasjoner for el-biler, anskaffe miljøbiler til kommunen og kreve miljødrivstoffpumper på byens bensinstasjoner. Det må legges bedre til rette for at de som pendler ut av og inn til Drammen med tog enkelt kan benytte seg av kollektive transportmidler. Venstre ønsker derfor snarlig å få bedre parkeringsmuligheter i tilknytning til Drammens togstasjoner. I tillegg vil Venstre jobbe for å få flere avganger ved stasjonene Gulskogen og Brakerøya. Bussrutene må korrespondere med togrutene. Venstre ønsker at Drammen selv skal ha ansvaret for bussrutene som går internt i byen med omsyn til anbud og rutetider. Det vil føre til et rutetilbud som er bedre tilpasset Drammens innbyggere, og som er lettere påvirkelig når man har behov for endringer. Venstre vil i et anbud legge vekt på å kreve miljøvennlige busser, hyppige og presise avganger og busser med universell utforming. Venstre vil ha en prøveordning der busser og taxier kan bruke hydrogen som drivstoff skal testes ut (HyNor-prosjektet). Drammen skal være i fremste rekke når det gjelder å utvikle et transportsystem basert på nullutslipp.

Ved siden av biltrafikk er det oppvarming av hus som er den store forurensningskilden i Drammen. Her må selvfølgelig kommunen ta ansvar og sørge for at kommunale bygg har miljøvennlig oppvarming. Gamle fyringsanlegg må byttes ut. Mange private husholdninger kunne også ha byttet ut gamle ved- og parafinovner, men dette er en stor investering mange ikke har mulighet for å ta. Derfor ønsker Drammen Venstre å opprette et ENØK-fond som vil gjøre det lønnsomt for private og bytte til miljøvennlig oppvarming.

En offensiv miljøpolitikk må til for å utvikle Drammen til en levende miljøby med god tilgjengelighet for alle til de grønne åsene som omgir byen samt elv og fjord. Venstre vi fastsette en bindende markagrense, og Venstre sier nei til nybygging i friområder og på jordbruksarealene som omkranser byen. Drammen har et stort biologisk mangfold og flere truede plante- og dyrearter. Dette er en viktig del av byens egenart I fremtiden skal drammenserne ha større tilgang på grøntarealer for rekreasjon og friluftsliv — ikke mindre. Det skal være grønne lunger i hver bydel. Blant annet kan dette gjøres ved å etablere såkalte borgeroaser, som er lagt til rette for alle aldersgrupper og som er avskjermet fra støy og forurensing.

Venstre vil gjøre Drammen til en foregangsby når det gjelder å ta i bruk moderne miljøløsninger. Venstre mener at miljø skal legges til grunn ved fastsetting av kommunale avgifter. Ved anskaffelser av varer og tjenester som foretas på vegne av Drammen kommune skal det alltid tas miljøhensyn. Venstre vil jobbe for en Miljøfyrtårn-sertifisering av private bedrifter og all kommunal virksomhet.

Det er viktig å gi Drammens innbyggere en større mulighet til å påvirke og planlegge sitt eget lokalmiljø. Drammen Venstre vil derfor innføre en støtteordning hvor byens lag og foreninger kan søke om økonomiske ressurser for å gjennomføre lokale miljøtiltak. Tiltakene kan spenne fra utsetting av fisk i skogsvann til plukking av søppel i nærmiljøet, sykkelkampanjer på skoler og i bedrifter mm.

Det er ikke akseptabelt at Gater og offentlige områder ikke alltid er tilgjengelige for alle. Om vinteren må det sørges for at fortau og småveier blir ryddet for snø og at islagte områder blir strødd, slik at eldre og funksjonshemmede ikke blir forhindret fra å ferdes ute. Det er viktig at veier som danner adkomst til offentlig kommunikasjoner til enhver tid er fremkommelige for alle. Venstre vil derfor at Drammen kommune må ta over ansvaret for drift og vedlikehold av fortau.

Drammen — den beste hjembyen

Gode offentlige tjenester skal bidra til at flere ønsker å flytte til Drammen samtidig som de som allerede bor her ønsker å forbli her. Viktige tjenester i så måte er barnehage, skole, SFO og eldreomsorg.

Barnehage og SFO
En god barnehage og SFO gir trygge barn og foreldre. Barnehagen og SFO skal være et pedagogisk tilbud som gir god omsorg til byens barn ikke bare et oppholdssted. Drammen Venstre vil jobbe for økt kvalitet, og mer fleksible løsninger når det gjelder åpningstider og betaling i barnehager og SFO. For å gi økt muligheter for hjemmeværende til å komme ut i arbeid ønsker Venstre at det skal etableres beredskapsplasser i barnehagene i Drammen, slik at personer som får tilbud om jobb, på dagen skal kunne ha en barnehageplass. Dette vil også ha måe å si for det inkluderingssarbeidet vi må gjøre i Drammen.

Skole

Skolebarn

Foto: Microsoft

Drammen Venstre støtter visjonen om at Drammensskolen skal bli "Norges beste skole". For å få til dette må vi sikre en best mulig kvalitet både faglig, byggningsmessig og i hjem – skole samarbeidet. Venstre vil ha en sterk satsing på kompetansegivende etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere. Venstre har foreslått å utrede dette i bystyret, men vi desverre nedstemt. Venstre håper å bli sterkere representert etter mandag, slik at vi kan få den satningen lærerne våre fortjener.

Drammen Venstre vil ha dramatisk satsning på innholdet i grunnskolen i 2008 og videre frem til etter 2011. Jeg er en av mer enn 10.000 foreldre til mer en 6.800 elever i barne- og ungdomsskolen som mener at bortsett fra kjærlighet, så er kunnskap det beste vi kan gi våre barn. Hvis vi foreldre i Drammen ikke er fornøyd med "Norges billigste skole", så er tiden inne til å markere dette synspunktet på mandag. Drammen Venstre vil ha satsning på kvaliteten av innhold i skolen.

"Norges beste skole" et fantastisk fyrtårn. Drammen Venstre omfavner denne ambisjonen for Drammensskolen i sin helhet. Vi vil arbeide aktivt for å bringe byen i front med et utdannelsestilbud til kommunens barn og ungdom. Frem mot 2011 skal det kunne markere seg som noe av det beste i landet. Drammen Venstre har i partiprogrammet for neste valgperiode forpliktet oss til en satsning på "Norges beste skole" og vil sette handling bak ordene. Drammen Venstre anbefaler velgerne å se gjennom retorikken i valgkampen og konstatere de deprimerende fakta: Vi har en av landets aller billigste skoler.

Det er viktig å sikre elever og foreldre valgfrihet når det gjelder skoletilbudet. Venstre vil derfor ha en utvikling som åpner for flere ulike pedagogiske profiler og private skoler. Venstre vil slippe skolen fri ved å styrket den enkelte skoles selvstyre slik at skolene har handlingsrom til å utvikle sin egenart.

Venstre ønsker spesielt å styrke arbeidet med basisfag som norsk, øvrige språkfag, realfag og IKT. Skolen har også et pedagogisk ansvar for å dyrke det kreative mennesket. De kreative fagene må derfor ha en sentral rolle. Alle barn og unge skal sikres tilfredsstillende svømmeferdigheter. Nå bygger Drammen et flott 50 meters innebaseng på Marienlyst. Dette ble bare mulig med Venstres stemme. Nå må vi sørge for å benytte dette flotte badet til alles beste. Derfor mener Venstre at skoleklasser må ha gratis adgang til kommunens innebad.

Omsorg
Venstres velferdspolitikk har fokus på verdighet for det enkelte menneske samtidig som det medfører forenkling og mulighet til selv å påvirke sin egen hverdag. Det må settes inn tiltak for å hjelpe de fattigste og barn som utsettes for omsorgssvikt i Drammen. Kontantstøtte og barnetrygd skal ikke føre til avkorting i sosialstøtten.

Eldreomsorgen må styrkes. Venstre har vært med de siste fire årene og løfta opp eldreomsorgen, men ennå er det en del som står igjen. Alle må få pleie, omsorg og rehabilitering når de trenger det. Venstre vil ha et bredere og mer fleksibelt tilbud som fanger opp at de eldre selv har ulike ønsker og behov. Målet er heldøgnsplasser for minst 25 prosent av alle personer over 80 år samtidig som tilbudet om serviceboliger, hjemmesykepleien og hjemmehjelpsordningen styrkes. Det må opprettes flere døgnplasser, og disse må være så billige at alle har råd til å benytte seg av plassene.

Venstre ønsker en aktiv næringspolitikk i Drammen, og vil prioritere tiltak for fremtidsrettede bedrifter som representerer forskning, nyskaping og innovasjon med en fremtredende miljøprofil. Sammen med en politikk som hjelper gründerne fram vil dette skape arbeidsplasser og sikre velferden i fremtiden.

Det må bli enklere og billigere å starte nye bedrifter i Drammen. Drammen kommune må derfor aktivt veilede og hjelpe alle som vurderer å etablere bedrift i byen. Alt av registreringer og innrapporteringer skal kunne skje enkelt via Internett.

Drammen kommune må ytterligere intensivere sitt samarbeid med Høgskolene og næringslivet for å bidra til en realisering av Drammen som en kunnskapsby.
Elevbedrifter
For å forenkle det å starte egen bedrift ønsker Venstre å fremme læring av bedriftsetablering i skolen. Derfor ønsker vi at alle ungdomsskoler i Drammen skal ha tilbud om årlige elevbedrifter.

Arealer til kunnskapsbedrifter på Holmen

Drammen Havn

Foto: Claus Haals

Venstre ønsker å omregulere de østre delene av Holmen. Arealbruk for havnevirksomhet på Holmen bør effektiviseres og sentraliseres ved det vestlige elveutløpet. Drammen kommune bør i takt med dette utvikle den østlige delen av Holmen til formål for fellesskapet og tilrettelegge for kunnskapsbaserte bedrifter. Her kan vi få plass til mer enn 1000 nye arbeidsplasser, uten at noen av de arbeidsplassene som er der i dag røres. I tillegg har vi sjansen til å åpne ytterste delen av Holem for dere som bor i Drammen med grøntareale, fiske og adgang til fjorden. Dette ville blitt et flott "Velkommen til Drammen"!

Det vi må gjøre umiddelbart er å stoppe salg av kommunale eiendommer på Holmen. Dette vil kunne sette Drammens befolkning i førersetet for en annen utvikling av Holmen.

De fleste er enig om at godsterminalen i Nybyen i Drammen må fjernes og at arealene bør brukes til byutviklingsformål. Støy og luftforurensning er et stort helseproblem for beboerne i Nybyen. Hvordan løser vi denne utfordringen på kort og lang sikt?

I Venstre ser vi det som veldig viktig å flytte denne trafikken ut av Nybyen. Men vi ønsker ikke å rydde opp i en bydel for å ødelegge i en annen.

Økt godstransport på jernbane er en viktig faktor for å bedre miljøet og redusere CO2 utslippene. Venstre er, og vil være en forkjemper for godstrafikk på jernbane. Mdet skal være ca 60 mil mellom hvert knutepunkt for at en slik transport skal lønne seg. Vi har da Gøteborg — Oslo — Drammen?

Det godset som skal til Drammen må vi ta ansvar for, og Venstre er villig til å se på en god miljøvennlig løsning i samarbeid med kommunene i Drammensregionen.

Havnesjefen og Havnestyret i Drammen virker som har en drøm om å bygge ut Drammen Havn til en stor nasjonal havn. Gjennom sine uttalelser og strategier kan vi se at Havnesjefen jobber for en stor containerhavn i Drammen. Drammen Venstre kommer til å bruke alle sine ressurser på å få stoppet denne naive og lite fremtidsrettede planen.

Drammen som nisjehavn bør derimot bestå og utvikles videre. Arbeidsplasser og bedrifter knyttet til havna er viktige for oss, og Venstre ønsker å legge til rette for videre langsiktig og miljøvennlig drift. Det Drammen Venstre derimot ikke ønsker, er en stor stygg og dyr containerhavn midt i Drammens HJERTE. Containerhavn i Drammen er verken ønskelig fra kundene ståsteds og definitivt ikke fra Drammens innbyggere.

Hva gjør vi kortsiktig med Nybyens utfordringer?
Drammen Venstre ønsker en hurtig og best mulig løsning for flytting av godsterminalen fra Nybyen. Frem til det er en realitet krever vi en rask bedring av støy og luftforurensing for beboerne i nærområdet. Omgivelsene rundt terminalen og bussparkeringen må skjermes bedre med hensyn på støy. I tillegg må Cargonet sørge for at arbeidet som foregår i Nybyen skjer på tider der det ikke ødelegger for livskvaliteten for beboerne i nærområdet.

For å oppsummere:

Drammen Venstre er et parti med en visjon: Drammen skal bli den beste hjembyen!

Drammen skal bli så god på sine tjenester og sitt miljø at vi ikke trenger flere omdømmekampanjer med fake David Attenborougher.

Stem på et parti som setter deg i fokus og det miljøet du lever i. Et liberalt parti, med unge friske og engasjerte lokalpatrioter som brenner for å gjøre Drammen til et enda bedre sted å bo!

Godt valg! Stem Venstre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**