Venstre med svar på etikkutvalgets rapport

Bystyret la 19. juni -07 etikkutvalgets rapport med forslag til etiske normer for Drammen kommune ut til høring. I vårt høringssvar støtter vi målsettingen om at Drammen kommune skal kjennetegnes av en høy etisk standard, politisk såvel som administrativt. Vi støtter også anbefalingen om at de etiske normene skal gjelde for alle ansatte, politikere og styrerepresentantene i Drammen kommune, herunder også de kommunale foretakene. Vi påpeker imidlertid svakheter i etikkutvalgets utredning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Etikkutvalget ble opprettet som en oppfølging av Venstres interpellasjon 12. desember -06 med forslag om at Drammen skulle bli en Fairtrade-kommune. Venstre mener det derfor er merkelig at det ikke fremgår av høringsrapporten at etikkutvalget har sett på aktørrollen til Drammen kommune i forbindelse med kjøp av varer og tjenester. Vi ber om at dette tas opp av etikkutvalget før endelig forslag til etiske normer fremmes for Bystyret til behandling.

Vi viser i denne forbindelse til vårt program for perioden 2007 — 2011: "Miljøperspektivet skal legges til grunn ved fastsetting av kommunale avgifter. Ved anskaffelser av varer og tjenester som foretas på vegne av Drammen kommune skal det alltid tas miljøhensyn. Drammen kommune skal ikke kjøpe varer og tjenester fra leverandører som bryter sentrale miljømål og menneskerettigheter i sin produksjon eller virksomhet. Venstre vil jobbe for en Miljøfyrtårn-sertifisering av private bedrifter og all kommunal virksomhet.

Drammen skal ha et engasjement for fattigdomsproblemet i verden rundt oss. Venstre ønsker derfor at Drammen kommune skal bli en offisiell Fairtradekommune. For å bli dette må blant annet kommunen kjøpe Fairtradeprudukter til sine møter".

Drammen Venstre vil dessuten peke på kommunens utstrakte samarbeid med bl.a. andre kommuner ,og etterlyser formuleringer som ivaretar etiske normer i slike sammenhenger.

Vi håper at Drammen kommunes rolle som relativt stor aktør i samfunnet kan bli vektlagt i forslaget som skal fremmes for Bystyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**