Venstre med forslag om at Kontrollutvalget følger opp Lindum Ressurs og Gjenvinning AS

I kontrollutvalgets møte 26. september -07 fremmet Inger Falch Johannessen forslag om at klagene på miljøforholdene ved avfallsanlegget på Lindum skulle følges opp. Et enstemmig kontrollutvalg vedtok å overlate til det nyoppnevnte kontrollutvalget 2007 – 2011 å følge opp saken. Les Venstres forslag her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Vi er gjennom en rekke oppslag i media og direkte henvendelser fra beboere i områdene rundt Lindum opp gjennom årene gjort oppmerksomme på luktproblemer knyttet til virksomheten ved Lindum Ressurs og Gjenvinning AS. Politiet etterforsker også pt. mulig utslipp til Lindumbekken fra avfallsplassen etter anmeldelse fra Sande kommune.

Drammen Venstre vil i forbindelse med Kontrollutvalgets møte 26. september -07 fremme følgende forslag for å avklare om en videre utbygging av boliger i området rundt avfallsplassen er forenelig med en dagens drift ved anlegget. Venstre fremmer derfor følgende forslag til behandling:

1.Det foretas en uavhengig gjennomgang av alle sider ved virksomheten knyttet til Lindum Ressurs og Gjenvinning AS for å se om alle nødvendige tiltak gjennomføres for å fjerne/redusere luktplagene i områdene rundt.

2.Har Lindum Ressurs og Gjenvinning AS gjennom etablering av rutiner og prosedyrer tilstrekkelig kontroll med utslipp til omgivelsene ?

3.Hvilke ytterligere tiltak kan gjennomføres for å fjerne/redusere luktproblemene evt. også redusere mulighetene for andre utslipp til omgivelsene ?

4.Har Drammen kommune som reguleringsmyndighet og eier av Lindum Ressurs og Gjenvinning AS, fastsatt tilstrekkelige krav til virksomheten for å redusere luktproblemene ?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**