Miljøfiendtlig koalisjon?

Bystyrerepresentant Dag Jørgen Hveem svarer på innlegg fra representanten Dag Thorvaldssen (Rødt) i Aust Agder Blad 6.11.07

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Seilas_1

Dag Thorvaldsen (Rødt) skriver i tirsdagens AAB at den ikke-sosialistiske koalisjonen er miljøfiendtlig. Det er ikke riktig. Forslaget om å tillate opp til 120 kvm. hyttestørrelse innenfor 100-metersbeltet innebærer en harmonisering med våre nabokommuner og en tidsmessig tilpasning. Miljøfiendtlig? Nei. Trolig vil forslaget kunne gjøre det enklere for en del hytteeiere med familie å oppholde seg på hytta over lengre tid. Hvis den magiske miljøgrensa går ved 80 kvm, burde kanskje Rødt være konsekvent og foreslå dette for hele kommunen — også utenfor 100-metersbeltet? Kanskje Rødt også vil foreslå en miljøgrense på 80 kvm. på boliger?

Åpningen for fritak for boplikt på Holmen er heller ikke miljøfiendtlig, men vil gjøre det mulig for politikerne å stille realistiske krav til utbygger om betydelige bidrag til videreutvikling av infrastruktur, til beste for lokalsamfunnet. Det er en ærlig sak hvis det er slik at Dag og Rødt ikke ønsker turister med god økonomi velkommen til Risør. Selvsagt er det også greit å mene at Holmen ikke skal åpnes for fritidsbebyggelse. Men å hevde at det bygger oppunder en "kraftig økning i forbruket" at eventuelle fritidsboliger ligger på Holmen og ikke lenger inn på land, er ubegrunnet.

Finnes park

Dag er opptatt av å bevare sentrumsnære rekreasjonsområder. Bra — om dette er det enighet. Den delen av Buviksplatået som kan være aktuelt for utbygging, benyttes imidlertid ikke til rekreasjon. Vi er enige om at kommunen på ulike måter bør gjøre det den kan for at strenge, realistiske miljøkrav skal bli innfridd ved utvikling av områder til næring, bolig- eller fritidsbebyggelse. Som følge av dreiningen i miljøavgiftspolitikken og endringene i folks preferanser, er innfrielse av strenge miljøkrav dessuten markedsmessig godt fundert og etterspurt.

Dag Thorvaldsen ironiserer over at koalisjonen ønsker å være næringsvennlige. Det er synd, fordi næringsvennlighet er en av flere viktige faktorer av betydning for opprettholdelse og videreutvikling av lokalsamfunnet. Særlig i disse budsjettider — med svært begrenset handlingsrom — merkes at vi skulle hatt mer til fordeling. Som politikere må vi derfor legge til rette for bærekraftig, miljøforsvarlig vekst som etter hvert kan gi en større kake til fordeling. En del av tilretteleggingen trenger ikke engang koste kommunen penger. Andre ting "koster", som eksempelvis satsing på kvalitetsskole og kultur. Men dette har både stor egenverdi og er god næringspolitikk, som forhåpentligvis bidrar til at flere etter hvert bosetter seg i Risør og som dermed gir inntekter på sikt.

Dag Jørgen Hveem
Bystyrerepresentant for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**