Markaloven: Forsvarer lokalt selvstyre

– Venstre mener det er riktig med en egen lov for Marka, forutsatt at den ikke svekker det kommunale selvstyret, sier Venstres representant i bystyrets samferdsels- og miljøkomité, Guro Fjellanger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Onsdag behandlet bystyret sin høringsuttalelse til regjeringen i forbindelse med forslaget om en egen lov om vern og forvaltning av Marka.

Guro Fjellanger

Foto: Reidar Lerdal

Venstre støtter forslaget om at det vedtas en Markalov, men er skeptisk til å innskrenke det lokale selvstyret.

– Vi mener dette best løses ved at kommunen beholder eller får utvidet sitt ansvar i forhold til Plan- og bygningsloven, og ankeinstans først er Fylkesmannen og deretter Miljøverndepartementet, sier Guro Fjellanger (V).

Med Venstres stemmer er det også flertall for et forslag som hindrer utvidelse av Huken pukkverk.

– Venstre er glad for at AP, SV og Rødt er med på å fjerne byrådets formulering om å kunne innskrenke Markagrensa med tanke på blant annet en utvidelse av Huken pukkverk, sier Fjellanger. – Vi håper dette er et klart signal om at de samme partiene i neste runde vil bidra til Huken pukkverk ikke utvides.

Innlegg fra bystyrerepresentant Guro Fjellanger (V) til byrådssak 416 — Markaloven

Ordfører,

Venstre mener det er riktig med en egen lov for Marka, forutsatt at den ikke svekker det kommunale selvstyret. En egen Markalov vil gi varig sikring av de unike verdiene i Marka, sikre helhetlig forvaltning av Marka og at dagens grenser for Marka bevares eller utvides. Det er selvsagt en forutsetning at Markaloven ikke på noe område svekker eksisterende vern i Marka i dag.

Venstre mener at Marka best bevares gjennom en fornuftig balanse mellom bruk og vern. Dagens verdier i Marka er i stor grad et resultat av denne balansen, og det er viktig å understreke at det også i framtida skal være rom for å bo i Marka og å drive både skogbruk og landbruk. Ikke minst vil fortsatt skjøtsel gjennom skogbruk være nødvendig for å ivareta viktige sider av Markas verdier. Jeg vil derfor understreke viktigheten av at det bare er aktiviteter som strider mot lovens formål, som skal og bør båndlegges.

Venstre mener det er riktig at skogbruket legges inn under loven, slik at skogen nettopp drives på en måte som ivaretar lovens formål. På samme måte er det viktig at alle bygge- og anleggstiltak forutsetter tillatelse fra kommunen, også de landbruksrelaterte som større
driftsbygg, skogsbilveier osv. Dette vil sikre en helhetlig forvaltning som er nødvendig for å ivareta Markas unike verdier.

Hensynet til helhetlig forvaltning er også bakgrunnen for at Venstre støtter Byrådets etterlysning av en klargjøring av hva som skal forstås med større løyper og at skillet bør gå på hvordan løypene påvirker terrenget. Dette vil være viktig, ikke minst med tanke på Ski-VM i 2011. Venstre er videre enig med byrådet når det etterlyser mulighet for å hindre overflyging i deler av Marka, og stiller seg undrende til at AP, SV, Rødt og FrP ikke syns å mene dette er viktig, når vi nettopp vet at stillhet og rekreasjon er svært viktig for svært mange av dem som bruker Marka.

Venstre er glad for at AP, SV og Rødt er med på å fjerne byrådets formulering om å kunne innskrenke Markagrensa med tanke på blant annet en utvidelse av Huken pukkverk. Vi håper dette er et klart signal om at de samme partiene i neste runde vil bidra til Huken pukkeverk ikke utvides.

Venstre er sammen med Høyre og FrP opptatt av ar Markaloven ikke skal svekke det kommunale selvstyret, og at det samtidig må være en tydelig ansvarsdeling for å sikre en helhetlig forvaltning. Vi mener det best løses ved at kommunen beholder eller får utvidet sitt ansvar i forhold til Plan- og bygningsloven, og ankeinstans først er Fylkesmannen og deretter Miljøverndepartementet.

Venstre støtter forslaget om at organisasjoner som har natur- og miljøvern som formål kan være klageberettiget, og mener dette vil bidra til høy bevissthet hvordan vi skal ivareta de unike verdiene i Marka og sette hensynet til natur- og rekreasjonsverdiene over andre mer kortsiktige hensyn.

Takk!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**