Røysland og Lindland krets forblir del av Risør

Kommunal- og regionaldepartementet stadfester med dette fylkesmannens vedtak av 28. februar 2007, om ikke å utrede overføring av Røysland og Lindland kretser i Risør kommune til Tvedestrand kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Wenches georginer - 2

Beboerne på Røysland og Lindland fikk ikke medhold i sin søknad om overflytting til Tvedestrand og departementets vurdering for avslaget gjengis her:

Departementet viser til søknad om grensejustering av 11. september 2006, og klage av 16. mars 2007 fra Svein Løvdal. Spørsmål om et forslag til grensejustering skal utredes avgjøres av fylkesmannen på grunnlag av en skjønnsmessig vurdering. I rundskriv H-01/07 side 4 framgår det at søknader om overflytting til nabokommunen på grunn av strid om for eksempel skolenedleggelse, vanligvis bør bli avslått av fylkesmannen uten videre utredning. Det fremgår av søknaden at mange personer med initiativrett står bak søknaden, og derfor ble kommunene hørt før fylkesmannen fattet sitt vedtak, jf. nevnte rundskriv. Etter departementets skjønnsmessige vurdering er motargumentene samlet sett ikke tungtveiende nok til å overprøve fylkesmannens vedtak.

Bli med i budsjettarbeidet
Vi tar Departementets beslutning til etterretning og håper vi kan samarbeide om fremtidige prosjekt som også vil innbefatte de to aktuelle kretsene og deres innbyggere. Samtidig benytter vi muligheten til å invitere innbyggerne i de to kretsene til aktiv deltakelse og medvirkning i budsjettarbeidet for 2008 til 2011. Ta derfor kontakt med Risør Venstre direkte via e-post til [email protected], eller kontakt en av våre politikere direkte, så vil de viderebringe ønsker inn i budsjettarbeidet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**