Nei til ny høyspentlinje i luft på Bragernes

Drammen Venstre har i en uttalelse til NVE uttrykt seg negativt om å trekke en ny høyspentledning mellom Bråtan og Bragernes i en luftledning. Venstre ønsker at høyspentledningen skal legges i bakken, noe som vil medføre betydlig mindre helseplager og en betydelig forskjønning uten at det koster utbygger EB vesentlig ekstra.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Kraft, elektrisitet

Foto: Microsoft

Vedrørende konsesjonssøknad om luftspenn mellom Bråtan og Bragernes
Drammen Venstre ønsker færre kraftlinjer i luftspenn. Disse er i mange tilfeller en trussel mot natur-, miljø- og næringsinteresser. Samfunnet må ta den kostnaden som kreves for å forhindre skjemmende og konfliktfylte naturinngrep. Venstre forventer at hensynet til miljøet tillegges langt større vekt ved utbygging av framtidige kraftlinjer. Jf Innst. S. nr. 97 (1993-94), (enstemmig vedtatt) ble det foreslått at det skal legges til rette for at miljømessige, helsemessige og estetiske hensyn må få økt vekt ved etableringen av nye høyspentanlegg.
Et luftspenn mellom Bråtan og Bragernes omfatter nærhet til tette boligområder, med negative følger for estetisk boligmiljø og mulig fare for beboernes helse.

Adresseavisen skriver 24. mai 2004 om en studie presentert i det prestisjetunge tidsskriftet Journal of Epidemiology som har vist at kvinner som bor nært høyspentledninger har 58% høyere risiko for å få brystkreft. Å bo nær høyspentledninger kan gi kreft fordi ledningen danner korridorer av økt elektromagnetisk stråling. Fem prosent av landets kvinner bor innenfor korridorer som er inntil 300 meter brede. Undersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av Statens Kartverk, NVE og SSB.

Statens Strålevern skriver at " det foreligger noen undersøkelser som kan tolkes som at det er en viss kreftfare. Dette er en usikkerhet som vi må leve med, inntil ny forskning eventuelt gir en avklaring. Når det gjelder kreft hos barn er resultatene ikke entydige eller konsistente. Samlet sett anslår undersøkelsene at det kan være en svak sammenheng mellom bolig nær kraftledning og leukemi hos barn."

Helsedepartementet ba om en utredning om kraftledninger og helsefare, Utredningen NOU 1995:20 la fram følgende konklusjoner:

1. Ved anlegg av nye kraftledninger bør man søke å unngå nærføring til boliger, barnehager og skoler mv. Tiltak forutsetter små kostnader og må ikke medføre andre ulemper av betydning. Aktuelle tiltak er i første rekke traseendringer.
2. Ved anlegg av nye boligområder, skoler, barnehager m v bør man unngå nærhet til kraftledninger. Der det er mulig, bør man (ut fra flere hensyn) velge en noe større avstand enn de minstegrenser som er fastsatt av sikkerhetshensyn for avstand mellom kraftledninger og bebyggelse.

Drammen Venstre mener at den usikkerheten og frykten som beboere langs kraftlinjer føler, er noe som offentlige myndigheter må ta på alvor. Venstre ønsker derfor at man følger en føre var regel, når det gjelder bygging av kraftledninger i tettbebygde strøk. Venstre ønsker derfor ikke en ny kraftledning i luft over Bråtan-Bragernes, men at denne strekningen legges i bakken gjennom boområdene slik at strålefeltet blir vesentlig mindre.

Venstres klimakampanje. Logo.

Foto: Venstre

I tillegg til det helsemessige, kommer den visuelle forringelsen som en luftlinje medfører i sammenligning med en bakkekabel. Konsesjonssøknaden har to alternativ med veldig liten forskjell i kostnader. Alternativ 1, som er søkers preferanse, vil erstatte dagens luftsstrekk med et nytt strekk med større master. Selv om de nye mastene ikke er veldig mye større enn de gamle, vil de medføre en betydelig visuell forringelse for mange innbyggere i Drammen. Dette strekket går gjennom et etablert boområde. Drammen kommune har gjennom flere år gjort et stort arbeid i å forskjønne byen. En naturlig forlengelse av dette arbeidet er å fjerne de mange luftsrekkene med strømkabler, med bakkekabler.

Alternativ 2, som medfører en bakkekabel gjennom det etablerte boområdet, er av konsesjonssøker EB beregnet til å kun medføre en merkostnad på 3 millioner kroner. Med tanke på de store folkehelsemessige og visuelle fordelene dette alternativet har, er det Drammen Venstres klare mening at det av de to søkte alternativene kun er alternativ 2 som er akseptabelt.

Drammen Venstre vil gjerne påpeke at det i samme trase også går en lavere separat strømtrekk. Vi vil komme med en sterk oppfordring om å snarest mulig også å få dette trekket lagt i bakken.

Drammen Venstre er kjent med at en del beboere i området har ytret ønske om utredning av alternative bakketrasseer. Venstre håper NVE ser nøye på om dette er fornuftig eller om alternativ 2 som fremlagt vil være den beste trasseen. Uansett er det Drammen Venstres syn at strømkablene, der det er mulig, snarest bør legges i bakkekabler.

Les konsesjonssøknaden på NVE sine nettsider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**