Ja til bosetting av 45 flyktninger

Sandefjord Venstres årsmøte oppfordrer bystyret til å vedta bosetting av 45 flyktninger pr. år – slik Staten ber om. Rask bosetting av flyktninger som er gitt oppholdstillatelse gir flyktningene mulighet til sysselsetting og deltagelse i det norske samfunnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Formannskapets flertall innstiller på at Sandefjord ikke skal ta i mot mer enn 20 flyktninger pr. år. Sandefjord Høyre begrunnet standpunktet med å vise til episoder hvor "utlendinger" har utøvd vold eller kommet med trusler om vold.

Når ansvaret for å bosette flyktninger knyttes opp mot utfordringene vi har når det gjelder å sikre at alle skal kunne bevege seg trygt, viser Sandefjord Høyre manglende kunnskap både om integrasjon og om årsaker til voldskriminalitet.

Generalisering på grunnlag av enkeltstående episoder og sammenblanding av tiltak for å bosette flyktninger og tiltak for å redusere vold bygger opp under fordommer og bidrar til økt fremmedfrykt.

Sandefjord Venstre vil framheve at:
Rask bosetting av flyktinger som er gitt oppholdstillatelse i Norge er viktig for å integrere flyktningene, fordi det gir muligheter for deltagelse i arbeidsliv og lokalsamfunn.
Konsekvensen av å ta i mot et lavere antall er at flyktninger som ønsker å bidra positivt i det norske samfunnet blir gående uvirksomme i asylmottak.
Voldskriminaliteten har mange årsaker; Atferdsvansker, isolasjon (manglende integrering), psykiske problemer og rusmiddelbruk / rusproblemer er eksempler på faktorer som bidrar til økt voldskriminalitet. Bekjempelse av voldskriminalitet må fokusere på årsakene til kriminaliteten, ikke hudfarge eller nasjonalitet.

Årsmøtet i Sandefjord Venstre ber derfor bystyret i Sandefjord om å si JA til statens anmodning om å bosette 45 flyktninger pr. år de nærmeste årene.

Ved å ta ansvar for vår andel av de flyktningene som er klare for bosetting, bidrar vi til en bedre integrering av flyktningene i det norske samfunnet. Norske kommuner har et felles ansvar for å gi flyktningene landet tar imot mulighet til å etablere seg på det norske bolig- og arbeidsmarkedet. Også Sandefjord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**