Venstre fødselshjelper for “Økoløftet”

Kommunene i Drammensregionen ønsker å ta miljøansvar og fremme bærekraftig utvikling og vekst. En økologisk profil er viktig for regionens troverdighet som “grønn” region. – Veldig positivt, sier kommunestyrerepresentant Finn Dale Iversen (V), som føler seg som gudfar og medansvarlig for at Hurum er med på søknaden om “Økoløft i kommunene”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Tok initiativ
Søknaden ble foranlediget av Dale Iversen som gjennom et møte med landbrukssjefen, gjorde han oppmerksom på prosjektet. Til tross for at det var kort tid til søknadsfristen gikk ut, tok landbrukssjefen de nødvendige grep og fikk de andre kommunene i Drammensregionen med på en felles søknad.

I kommunestyremøtet 11.februar gikk et enstemmig kommunestyre inn for at Hurum tiltrer prosjektsøknaden "Økoløft i kommunene".

Mat, frukt, grønt

Foto: Microsoft

Mål for prosjektet
Prosjektet skal bidra til et løft innen produksjon og forbruk av økologiske matvarer i Drammensregionen. Ved prosjektavslutning er målet at 4% av totalt matforbruk i kommunens egne virksomheter er økologisk (under 1% i dag). Likeledes at 10% av totalt dyrket areal i regionens kommuner har økologisk produksjon (ca. 5% i dag).

Budsjett
Det søkes om støtte fra Staten på kr 495.000 per år — til sammen 990.000 over 2 år — til gjennomføring av prosjektet. Kommunene bidrar med egeninnsats, estimert til 20% per person for fire personer. Innleid prosjektleder (60%) finansieres av prosjektet/Staten.

Finn Dale Iversen sa dette i debatten i kommunestyret:

Hurum er i dag ingen foregangskommune når det gjelder økologi. Nå mener jeg det er på tide å ta fatt i dette.Vi opplever alle at miljøproblemene rundt oss øker. Men gjør vi noe med det? Kanskje ikke så mye, i alle fall bare litt og nokså usammenhengende. I Hurum er det bare 1% av landbruksarealene som drives økologisk, i vår region 5%.

Jeg mener at kommunen gjennom dette prosjektet kan bli en god bjellesau og så følger vi andre etter i flokk. Noen må gå foran! I høst tipset partikolleger meg om at det fantes statlige midler til satsing på økologi i kommunene og at søknadsfristen nærmet seg. Jeg tok da kontakt med landbrukskontoret og lederen for det felles landbrukskontoret for Hurum, Lier og Røyken kom en tur ut til Hurum. Dette førte til at Hurum nå er med i en felles søknad om midler til dette prosjektet. Effektene av en slik satsing vil vi kunne se på flere måter. Særlig stor betydning vil det kunne ha at kommunen satser på økologi for at lfere velger et sunnere kosthold — jamfør bjellesauen.

Det er mitt håp at Hurum kommunestyre går inn for at vi deltar i "Økoløftet", men videre at dette bare er begynnelsen på et arbeide for at Hurum blir en miljøkommune på alle områder, at vi i stort og smått blir bevisste på at det vi driver med har konsekvenser for omgivelsene, sa Finn Dale Iversen som selv er økologisk bonde.

 Finn Dale Iversen - fødselshjelper for Økoløftet

Finn Dale Iversen – fødselshjelper for Økoløftet
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Og kommunestyret vedtok altså deltakelse i prosjektsøknaden, til Venstres store glede.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**