Venstres vedtekter

Vedtatt av Venstres landsmøte 6.-8. mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 2006.
https://www.venstre.no/sentralt/organisasjon/artikkel/1749/

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


§ 1. FORMÅL
Venstre har til formål å samle kvinner og menn med et sosialt liberalt grunnsyn til innsats for fred og internasjonalt samarbeid, og for sosial, kulturell og økonomisk framgang i vårt land og i verden som helhet, gjennom opplysning å øke forståelsen og interessen for samfunnsspørsmål og å virke for å få Venstrefolk valgt inn i landets representative organer.

§ 2. MEDLEMSKAP
Personer over 15 år som ikke er medlem i noe annet parti, og som deler Venstres grunnsyn, kan bli medlem av Venstre. Medlemskap oppnås gjennom medlemskap i et lokallag, fylkeslag eller til Venstres Hovedorganisasjon direkte. Bare den som har betalt den fastsatte kontingenten innen den vedtektsfestede frist kan regnes som medlem.
Medlemmer som kun betaler lokal kontingent, har ikke fulle rettigheter i øvrige organisasjonsledd. Lokalt medlemskap registreres både lokalt og i Venstres sentrale medlemsarkiv. Tilsvarende gjelder for direkte medlemskap i et fylkeslag.
Støttemedlemskap kan tegnes som medlemskap i Venstre sentrale arkiv. Kontingenten for det påfølgende år fastsettes av lokallagets årsmøte, fylkeslagets årsmøte og Venstres landsmøte og kreves direkte inn fra det sentrale sekretariat.

§ 3. ORGANISASJON
§ 4. FYLKESLAGENE

§ 5. LOKALLAGENE
Venstrelaget i en kommune utgjør et lokallag med egne vedtekter som skal godkjennes av fylkesstyret. Et eventuelt avslag på godkjenning i fylkesstyret kan klages til sentralstyret. Vedtektene må inneholde disse bestemmelser:
1. Årsmøtet skal holdes innen utgangen av januar. Fylkesstyret kan etter søknad dispensere fra denne bestemmelse.
2. Venstrearbeidet ledes mellom årsmøtene av et styre med leder og minst to styremedlemmer. Ett av styremedlemmene skal være nettverksansvarlig og ett medlem økonomiansvarlig. Styret består dessuten av en representant valgt av Unge Venstres lokallag og en representant valgt av Venstrekvinnelagets lokallag. Styret plikter å følge vedtektene, arbeidsoppgaver og retningslinjer og fordele ansvar deretter.
Lederen for Venstres kommunestyregruppe tiltrer styret uten stemmerett.
3. Styrets hovedoppgave blir å synliggjøre Venstre og vise partiets politikk i praksis gjennom folkevalgte organer og ved aksjoner i lokalmiljøet. Styret skal også drive et kontinuerlig vervearbeid.
4. Venstrelaget skal være innmeldt i fylkeslaget og skal hvert år innen utgangan av januar sende sende melding med regnskapssammendrag fra virksomheten siste året til fylkeslaget og Venstres Hovedorganisasjon.
5. Ved lokal kontingentinnkreving betaler laget den kontingent pr. medlem som er fastsatt av lokallagsårsmøtet, fylkesårsmøtet og landsmøtet. Lokalt innbetalte kontingenter betales samla til Venstres Hovedorganisasjon som fordeler videre til aktuelle fylkeslag.
For medlemmer som kun ønsker å være medlem lokalt, betales bare lokal kontingent.
6. I kommunestyrevalgår sørger styret for at arbeidet med eget valgprogram og egen valgliste blir forberedt og gjennomført i god tid før valget. Det vises forøvrig til paragraf 5 i mønstervedtekter for lokallag, der regler for nominsajonsarbeidet er nedfelt.
7. Foran stortings- og fylkestingsvalg skal forslag til valgprogram behandles av et medlemsmøte før det behandles på fylkesårsmøtet.
8. Det skal etableres et nært samarbeid mellom laget og Venstres kommunestyremedlemmer og medlemmer av kommunale styrer, råd og utvalg. Kommunsetyregruppa konstiturer seg selv med eget styre.
9. Medlemskap, og de rettigheter medlemskap gir, oppnås bare i ett lokallag, og medlemmet kan bare være med å behandle og stemme over samme sak i ett lokallag.
10. To eller flere lokallag kan samarbeide om større eller mindre deler av sin virksomhet. De kan også inngå avtaler om felles disponering av økonomiske midler.
11. To eller flere lokallag i samme fylke kan også slå seg sammen til en organisasjon slik at de i forhold til Venstres hovedorganisasjon og fylkeslaget, har samme rolle som et lokallag, herunder gjelder de samme regler om representasjon i Venstres organer. Slike regionlag må i vedtektene ivareta de organisatoriske løsninger som er nødvendige i forhold til oppgavene knyttet til nominasjon og innlevering av lister til kommunevalg, og til valg av utsendinger til nominasjonsmøter for fylkestingsvalg og stortingsvalg. Bare medlemmer som har stemmerett i den enkelte kommune kan være med å sette sammen listen for den enkelte kommunen.
Det kan også opprettes lokallag som har til formål å organisere medlemmer fra flere kommuner. Et eksisterende lokallag kan også endre sine vedtekter slik at det tar sikte på å være lokallag også for en eller flere andre kommuner der det ikke på forhånd er et lokallag. Annet ledd gjelder tilsvarende for slike lag.
Ved sammenslåing av to eller flere eksisterende lokallag til et lokallag eller ved at et lokallag omfatter mer enn en kommune krever en slik prosess 2/3-flertall i samtlige berørte lag. Oppløsingen av et «sammenslåtte lag» skjer ved simpelt flertall.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**