– Styrk yrkesfagene

– Yrkesfagene taper stadig terreng, påpeker Kjell Veivåg (V). – Samtidig er det stort behov for fagfolk, for eksempel i byggebransjen og i helse- og sosialsektoren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Utbygging

Foto: Tore Nilsen

Det er i forbindelse med behandlingen av skolebehovsplanen at Kjell Veivåg har tatt opp yrkesfagenes situasjon i Oslo-skolen. Venstre etterlyser nå en helhetlig plan for gjøre yrkesfagene mer attraktive.

Han mener at staten må ta ansvar for at yrkesfagene blir stadig mer teoretiske, men påpeker at kommunen må sørge for at et bredt yrkesfaglig tilbud gjøres tilgjengelig i alle deler av byen.

– Tilbudet til elevene på yrkesfaglige programområder innenfor videregående opplæring må gjøres mer attraktivt, og vi må ha bedre rådgivning for å sikre at elevene velger riktig utdanningsvei, sier Kjell Veivåg.

Kultur- og utdanningskomiteen i bystyret sluttet seg enstemmig til Venstres forslag om en helhetlig gjennomgang av yrkesfagene, både med sikte på å få flere søkere til fagene og for å sikre at flere gjennomfører utdanningen.

Kjell Veivåg

Foto: Sveinung Bråthen

I forbindelse med behandlingen av skolebehovsplanen, la Kjell Veivåg på vegne av Venstre inn følgende merknad som fikk tilslutning fra hele komiteen:

Venstres medlem i komiteen viser til at yrkesfagene stadig taper terreng i osloskolen. Dette medlem mener at staten må ta et betydelig ansvar for denne utviklingen ved at man stadig har gjort yrkesfagene mer teoretiske. Men det er også et ansvar for kommunen å sørge for at tilbudet til byens elever blir attraktivt. Dette kan gjøres ved at et bredt yrkesfagtilbud gjøres tilgjengelig i alle deler av byen, ved at fagene i seg selv gjøres mer attraktive og ved at det legges større vekt på god rådgivning. Venstres medlem i komiteen minner i denne sammenheng om at det haster med utbygging av Risløkka videregående skole. Denne skolen vil kunne ha stor betydning for at vi kan få en fornyelse og oppgradering av yrkesfagene. Byrådet bør iverksette tiltak for å sikre rask fremdrift av dette prosjektet.

Venstre fremmet også følgende forslag som en enstemmig komite sluttet seg til:

Byrådet bes legge frem en sak med en samlet oversikt over osloskolens tilbud innenfor yrkesfagene og der det også fremmes forslag til hvordan yrkesfagene kan gjøre mer attraktive med sikte på større søkning/gjennomføring.

Skolebehovsplanen behandles i bystyret 27. februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**