Møte med Agderbenken i Lyngdal

Varaordfører Jan Einar Henriksen deltok 10. mars 2008 på et gjensidig informasjonsmøte mellom kommunene i Aust- og Vest Agder og stortingsrepresentantene i Agder. Møtet som ble gjennomført i Lyngdal i regi av KS samlet over 30 deltakere fra de fleste kommunene i Agder samt 8 av stortingsrepresentantene fra Agder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Møtet var godt lagt opp med korte innlegg og hurtige innspill og debatter underveis. Følgende tema ble drøftet:

 Varaordfører Jan Einar Henriksen (V) deltok på møte med Agderbenken i Lyngdal

Varaordfører Jan Einar Henriksen (V) deltok på møte med Agderbenken i Lyngdal

Forholdet 1-2 linjetjenestene
Det kom mange innspill i forbindelse med Helse Sør og deres aktive "overføring" av pasientgrupper til bl.a. Risør kommune. Ordningen medfører betydelige besparinger for helseforetakene og påfører tilsvarende utgifter for kommunene. Det ble derfor tatt til orde for å overføre den dokumenterte innsparingen i helseforetakene til kommunene slik at de økonomiske midler gis der hvor behovet er, og den faktiske pasientbehandling skjer.

Kommuneøkonomi
Selv om det fra regjeringshold meldes om rekordstor utbetaling til kommunesektoren stiger kostnadene i kommunene i langt større grad enn de statlige overføringene. Sagt på en annen måte blir det stadig større økonomisk gap mellom det den enkelte kommune reelt sett kan utføre og de forventninger regjeringen gir til innbyggerne. Våre stortingsrepresentanter får derfor en stadig større ansvar for å dekke inn dette gapet. Problemet er imidlertid å få gehør fra de som sitter i posisjon og som tilsynelatende mener at det bør og skal være et slikt gap. Det ble anslått et økonomisk gap på rundt 6 milliarder i perioden 2005 til 2008 og da er økning i kommunal sektor medregnet.

Strandsone problematikk og innstramninger i plan og bygningsloven
Regjeringen foreslår bl.a. å fjerne "særlige grunner" som unntaksbestemmelse i Plan- og bygningsloven, og det ble en massiv motstand mot dette fra de tilstedeværende kommunerepresentantene, som ikke kjente seg igjen i beskrivelsene. Det synes som om strandsone problemene særlig eksisterer i og rundt Oslofjorden, mens regjeringen vil "straffe" hele landet likt. Det ble også antydet at vi måtte ta planverket i bruk lokalt og legge til grunn en politisk saksbehandling! Det ble også antydet at spørsmål rundt strandsone problematikken var en del av grunnlaget for å stanse regionsdannelsen!

Nasjonal Transportplan (NTP)
Agder rådets ved leder Oddvar Skaiaa og prosjektleder Are Østmo trakk frem temaet om Nasjonal transportplan (NTP) og kom spesielt inn på ny stamvei på Sørlandet og tilkobling mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen på Brokelandsheia. Her er det spesielt viktig å fokusere på både og da det er snakk om ulike budsjettposter. Det ble også pekt på viktigheten av at alle kommunene på Agder stod samlet om prioriteringene som fremstår slik: Fardal — Osestad (2009), Kristiansand — Vestover (2010 — 2013), Arendal — Østover (2014 — 2019) og deretter Riksvegen i Setesdalen. For jernbanen sin del var Sørlandsbanens tilkobling til Vestfoldbanen på Brokeland viktig, og ville medføre en innsparing av reisetid fra Kristiansand til Oslo med 1 time og 36 minutter. I tillegg må det etableres krysningspunkt på Sørlandsbanen mellom Brokeland og Stavanger.

Informasjon fra KS møtene er ellers tilgjengelige på Internett og dere vil finne utfyllende info der. Det ble uttrykt stor tilfredshet med dialogen som skal fortsette på møtet i Oslo 29.mai d.å.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**